ayilai(ayirai)

60. n'eytal
perug kaTaR parappil cEyiRA n'aTugka,
koTun' tozil mukan'ta ceg kOl av valai
n'eTun' timil toziloTu vaikiya tan'taikku,
uppu n'oTai n'ellin mUral veN cORu
5
ayilai tuzan'ta am puLic corin'tu,
kozumIn taTiyoTu kuRumakaL koTukkum
tiN tErp poRaiyan toNTi anna em
oN toTi jemukkAtImO teyya;
'Utai ITTiya uyar maNal aTaikarai,
10
kOtai AyamoTu vaNTal taii,
Orai ATinum uyagkum n'in oLi' enak
konnum civappOL kANin, ven vER
koRRac cOzar kuTan'tai vaitta
n'ATu taru n'itiyinum ceRiya
15
arug kaTip paTukkuvaL, aRan il yAyE.

talaimakaRkut tOzi ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

69. pAlai
Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
Azal AnRicin n'IyE. uritinin
5
Ital inpam veHki, mEvarac
cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
parArai n'elli am puLit tiraL kAy
kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
10
viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
15
cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
n'ankalam tarUum vayavar perumakan
cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
talai n'AL alarin n'ARum n'in
20
alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.

'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr