pAyiram


n'inRa n'Iti, venRa n'Emi,
pazutu il koLkai, vazutiyar avaikkaN,
aRivu vIRRirun'ta ceRivuTai manattu
vAn tOy n'al icaic cAnROr kuzIi,
arun' tamiz mUnRum terin'ta kAlai,
Ayn'ta koLkait tIm tamizp pATTuL,
n'eTiyavAki aTi n'imirn'tu ozukiya
inpap pakuti in poruT pATal,
n'AnURu eTuttu n'Ul n'avil pulavar,
kaLitta mummatak kaLiRRiyAnai n'irai,
maNiyoTu miTain'ta aNi kiLar pavaLam,
mEviya n'ittilak kOvai, enRAgku,
attaku paNpin mut tiRam Aka
munninar tokutta n'al n'eTun' tokaikkuk
karuttu enap paNpinOr uraittavai n'ATin,
av vakaikku avaitAm cevviya anRi,
ariyavaiyAkiya poruNmai n'Okki,
kOTTam inRip pATToTu porun'tat
takavoTu ciRan'ta akaval n'aTaiyAl,
karuttu initu iyaRRiyOnE parit tEr
vaLavar kAkkum vaLan'ATTuLLum
n'ATu enac ciRan'ta pITu kezu ciRappin,
keTal aruj ciRappin, iTaiyaLa n'ATTut
tItu il koLkai mUtUruLLum,
Ur enac ciRan'ta cIrkezu maNakkuTic
cemmai cAnRa tEvan
tonmai cAnRa n'anmaiyOnE.

   it tokaikkuk karuttu akavalAl pATinAn iTaiyaLa n'ATTu maNakkuTiyAn pAlvaNNa tEvanAna villavataraiyan.

   n'eTun'tokai n'AnURum karuttinoTu muTin'tana. ivai pATina kavikaL n'URRu n'ARpattaivar.

   it tokaip pATTiRku aTi aLavu ciRumai patinmUnRu; perumai muppattonRu. tokuppittAn pANTiyan ukkirap peruvazuti. tokuttAn maturai uppUrikuTikizAn makanAvAn uruttiracanman enpAn.

    ‘vaNTupaTat tatain'ta kaNNi’ enpatu mutalAka, ‘n'eTu vEL mArpin’ enpatu IRAkak kiTan'ta pATTu n'URRirupatum ‘kaLiRRiyAnai n'irai’ enappaTum. ippeyar kAraNattAl peRRatu. itu poruT kAraNamAkak koLka.

    ‘n'Am n'akai uTaiyam’ enpatu mutalAka, ‘n'AL valai mukan'ta kOL valaip paratavar’ enpatu IRAkak kiTan'ta pATTu n'URReNpatum ‘maNimiTai pavaLam’ enappaTum. ituvum kAraNap peyar, ennai? ceyyuLum poruLum ovvAmaiyAl.

    ‘vaRanuRu ceyti’ enpatu mutalAka, ‘n'akai n'anRu amma tAnE avanoTu’ enpatu IRAkak kiTan'ta pATTu n'URum, ‘n'ittilak kOvai’ enappaTum; ceyyuLum poruLum okkum AkalAn.

   viyam ellAm veN tEr iyakkam; kayam malarn'ta
   tAmarai ARAkat takaipeRIi, kAmar
   n'aRu mullai n'AnkAka n'ATTi, veRi mANTa
   eTTum iraNTum kuRijciyA, kuTTattu
   ivar tirai pattA, iyaRpaTa yAttAn,
   tokaiyil n'eTiyatanait tOlAc ceviyAn
   vakaiyin n'eTiyatanai vaippu.

   onRu, mUnRu, ain'tu, Ez, onpAn, pAlai; OtAtu
   n'inRavaRRin n'Anku n'eRi mullai; anRiyE,
   ARAm marutam; aNi ceytal ai-iraNTu;
   kURAtavai kuRijcik kURRu.

   pAlai viyam ellAm; pattAm pani n'eytal;
   n'Alu n'aLi mullai; n'ATugkAl, mElaiyOr
   tErum iraNTu, eTTu, ivai kuRijci; cen'tamizin
   ARu marutam-akam.