21-30

21
pula varai iRan'ta pukazcAl tOnRal!
'n'ila varai iRan'ta kuNTu kaN akazi,
vAn tOyvu anna puricai, vicumpin
mIn pUttanna uruva jAyil,
5
katir n'uzaikallA maram payil kaTi miLai,
arug kuRumpu uTutta kAnappEr eyil,
karug kaik kollan cen' tI mATTiya
irumpu uN n'Irinum mITTaRku aritu' ena,
vEgkai mArpan iragka, vaikalum
10
ATu koLak kuzain'ta tumpai, pulavar
pATutuRai muRRiya, koRRa vEn'tE!
ikazun'ar icaiyoTu mAya,
pukazoTu viLagkip pUkka, n'in vElE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kAnappEr eyil kaTan'ta ukkirap peruvazutiyai aiyUr mUlag kizAr pATiyatu.

22
tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
uRaz maNiyAn uyar maruppina,
piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
pA aTiyAn paNai eruttina,
5
tEn citain'ta varai pOla,
mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
ayaRu cOrum iruj cenniya,
main'tu malin'ta maza kaLiRu
kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
10
pAal n'inRu katir cOrum
vAn uRaiyum mati pOlum
mAlai veN kuTai n'IzalAn,
vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
alagku cen'n'el katir vEyn'ta
15
Ay karumpin koTik kUrai,
cARu koNTa kaLam pOla,
vERu vERu polivu tOnRa;
kuRRu AnA ulakkaiyAn
kalic cummai viyal AgkaN,
20
polan' tOTTup pain' tumpai
micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
cina mAn'tar veRik kuravai
Ota n'Irin peyarpu pogka;
vAy kAvAtu paran'tu paTTa
25
viyan pAcaRaik kAppALa!
vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
vEza n'Okkin viRal vej cEey!
30
vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
pin piRar icai n'uvalAmai,
OmpAtu Iyum ARRal em kO!
'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
35
puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

23
'veLiRu il n'On kAzp paNai n'ilai munaii,
kaLiRu paTin'tu uNTena, kalagkiya tuRaiyum;
kAr n'aRug kaTampin pAcilait teriyal,
cUr n'avai, murukan cuRRattu anna, n'in
5
kUr n'al ampin koTu vil kULiyar
koLvatu koNTu, koLLA miccil
koL patam oziya vIciya pulanum;
vaTi n'avil n'aviyam pAytalin, UrtoRum
kaTi maram tuLagkiya kAvum; n'eTu n'akar
10
vinai punai n'al il vev eri n'aippa,
kanai eri uraRiya marugkum; n'Okki,
n'aNNAr n'ANa, n'ALtoRum talaic cenRu,
innum inna pala ceykuvan, yAvarum
tunnal pOkiya tuNivinOn' ena,
15
jAlam n'eLiya INTiya viyan paTai
AlagkAnattu amar kaTan'tu aTTa
kAla munpa! n'in kaNTanen varuval
aRu maruppu ezil kalai pulippAl paTTena,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai
20
pULai n'ITiya veruvaru paRan'talai
vELai veN pUk kaRikkum
AL il attam Akiya kATE.

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai n'allicai vajciyum Am.
pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

24
n'el ariyum irun' tozuvar
cej jAyiRRu veyil munaiyin,
teN kaTal tirai micaip pAyun'tu;
tiN timil van paratavar
5
veppu uTaiya maTTu uNTu,
taN kuravaic cIr tUgkun'tu;
tUval kalitta tEm pAy punnai
mel iNark kaNNi milain'ta main'tar
el vaLai makaLirt talaik kai tarUun'tu;
10
vaNTu paTa malarn'ta taN n'aRug kAnal
muNTakak kOtai oN toTi makaLir
irum panaiyin kurumpai n'Irum,
pUg karumpin tIm cARum,
Ogku maNal kuvavut tAzait
15
tIm n'IroTu uTan virAay,
mun' n'Ir uNTu mun'n'Irp pAyum;
tAgkA uRaiyuL n'al Ur kezIiya
OmpA Ikai mA vEL evvi
punal am putavin mizalaiyoTu kazanik
20
kayal Ar n'Arai pOrvil cEkkum,
pon aNi yAnait tol mutir vELir,
kuppai n'ellin, muttURu tan'ta
koRRa n'IL kuTai, koTit tErc ceziya!
n'inRu n'ilaiiyar n'in n'ALmIn; n'illAtu
25
paTAac celIiyar, n'in pakaivar mInE
n'innoTu, tonRu mUtta uyirinum, uyiroTu
n'inRu mUtta yAkkai anna, n'in
ATu kuTi mUtta vizut tiNaic ciRan'ta
vALin vAzn'ar tAL valam vAztta,
30
iraval mAkkaL Ikai n'uvala,
oN toTi makaLir polagkalattu En'tiya
taN kamaz tERal maTuppa, makiz ciRan'tu,
Agku initu ozukumati, peruma! 'Agku atu
vallun'ar vAzn'tOr' enpa tol icai,
35
malar talai ulakattut tOnRi,
palar, celac cellAtu, n'inRu viLin'tOrE.

tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

25
mIn tikaz vicumpil pAy iruL akala
INTu celal marapin tan iyal vazAatu,
uravuc cinam tirukiya uru kezu jAyiRu,
n'ilavut tikaz matiyamoTu, n'ilam cErn'tAagku,
5
uTal arun' tuppin onRumozi vEn'tarai
aNagku arum paRan'talai uNagkap paNNi,
piNiyuRu muracam koNTa kAlai,
n'ilai tiripu eRiya, tiN maTai kalagkic
citaital uyn'tanRO, n'in vEl ceziya!
10
mulai poli Akam uruppa n'URi,
meym maRan'tu paTTa varaiyAp pUcal
oL n'utal makaLir kaimmai kUra,
avir aRal kaTukkum am men
kuvai irug kUn'tal koytal kaNTE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanaik kallATanAr pATiyatu.

26
n'aLi kaTal irug kuTTattu
vaLi puTaitta kalam pOla,
kaLiRu cenRu kaLan akaRRavum,
kaLan akaRRiya viyal AgkaN
5
oLiRu ilaiya eHku En'ti,
araicu paTa amar uzakki,
urai cela muracu vauvi,
muTit talai aTuppu Aka,
punal kuruti ulaik koLIi,
10
toTit tOL tuTuppin tuzan'ta valciyin,
aTukaLam vETTa aTu pOrc ceziya!
AnRa kELvi, aTagkiya koLkai,
n'An maRai mutalvar cuRRam Aka,
mannar Eval ceyya, manniya
15
vELvi muRRiya vAy vAL vEn'tE!
n'ORROr manRa n'in pakaivar, n'innoTu
mARRAr ennum peyar peRRu,
ARRAr Ayinum, ANTu vAzvOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

27
cERRu vaLar tAmarai payan'ta, oN kEz,
n'URRu itaz alarin n'irai kaNTanna,
vERRumai illA vizut tiNaip piRan'tu,
vIRRirun'tOrai eNNumkAlai,
5
uraiyum pATTum uTaiyOr cilarE;
marai ilai pOla mAyn'ticinOr palarE;
'pulavar pATum pukazuTaiyOr vicumpin
valavan EvA vAna Urti
eytupa enpa, tam cey vinai muTittu' enak
10
kETpal; en'tai! cETcenni! n'alagkiLLi!
tEytal uNmaiyum, perukal uNmaiyum,
mAytal uNmaiyum, piRattal uNmaiyum,
aRiyAtOraiyum aRiyak kATTi,
tigkaL puttEL tiritarum ulakattu,
15
vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
varun'ti van'tOr marugku n'Okki,
aruLa, vallai Akumati; aruL ilar
koTAamai vallar Akuka;
keTAata tuppin n'in pakai etirn'tOrE.

tiNai potuviyal; tuRai mutumozikkAjci.
cOzan n'alagkiLLiyai uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

28
'ciRappu il citaTum, uRuppu il piNTamum,
kUnum, kuRaLum, Umum, ceviTum,
mAvum, maruLum, uLappaTa vAzn'arkku
eN pEr eccam enRu ivai ellAm
5
pEtaimai allatu Utiyam il' ena,
munnum, aRin'tOr kURinar; innum,
atan tiRam attai yAn uraikka van'tatu
vaTTa variya cem poRic cEval
Enal kAppOr uNarttiya kUum
10
kAnattOr, n'in tevvar; n'IyE,
puRajciRai mAkkaTku aRam kuRittu, akattOr
puyttu eRi karumpin viTu kazai tAmaraip
pUm pOtu citaiya vIzn'tena, kUttar
ATu kaLam kaTukkum aka n'ATTaiyE;
15
atanAl, aRanum poruLum inpamum mUnRum
ARRum, peruma! n'in celvam;
ARRAmai n'iR pORRAmaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

29
azal purin'ta aTar tAmarai
aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
5
pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
10
oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
illai' enpOrkku inan Akiliyar!
n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
15
veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
20
ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
25
n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

30
cej jAyiRRuc celavum,
aj jAyiRRup parippum,
parippuc cUzn'ta maNTilamum,
vaLi tiritaru ticaiyum,
5
vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRu ivai
cenRu aLan'tu aRin'tOr pOla, enRum
inaittu enpOrum uLarE; anaittum
aRi aRivu AkAc ceRivinai Aki,
kaLiRu kavuL aTutta eRikal pOla
10
oLitta tuppinaiAtalin, veLippaTa
yAgganam pATuvar, pulavar? kUmpoTu
mIp pAy kaLaiyAtu micaip param tONTAtu
pukAarp pukun'ta perug kalam takAar
iTaip pulap peru vazic coriyum
15
kaTal pal tAratta n'ATu kizavOyE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi
avanai avar pATiyatu.