81-90

81
Arppu ezu kaTalinum peritu; avan kaLiRE
kArp peyal urumin muzagkal AnAvE;
yArkol aLiyartAmE Ar n'Arc
ceRiyat toTutta kaNNik
5
kavi kai maLLan kaippaTTOrE?

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

82
cARu talaikkoNTena, peN IRRu uRRena,
paTTa mAri jAnRa jAyiRRu,
kaTTil n'iNakkum izicinan kaiyatu
pOz tUNTu Uciyin virain'tanRu mAtO
5
Ur koLa van'ta porun'anoTu,
Ar punai teriyal n'eTun'takai pOrE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

83
aTi punai toTukazal, mai aNal kALaikku en
toTi kazittiTutal yAn yAy ajcuvalE;
aTu tOL muyagkal avai n'ANuvalE;
en pOl peru vituppuRuka enRum
5
oru pAR paTAatAki,
iru pAR paTTa im maiyal UrE!

tiNai kaikkiLai; tuRai paziccutal.
avanaip perugkOzin'Aykan makaL n'akkaNNaiyAr pATiyatu.

84
ennai, puRkai uNTum perun' tOLannE;
yAmE, puRaj ciRai irun'tum pon annammE;
pOr etirn'tu ennai pOrk kaLam pukinE,
kallen pEr Ur vizavuTai AgkaN,
5
EmuRRuk kazin'ta maLLarkku
umaNar verUum tuRaiyannannE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

85
ennaikku Ur iHtu anmaiyAnum,
ennaikku n'ATu iHtu anmaiyAnum,
'ATu ATu' enpa, oru cArOrE;
'ATu anRu' enpa, oru cArOrE;
5
n'alla, pallOr iru n'an moziyE;
am cilampu olippa OTi, em il,
muzAaraip pOn'tai porun'ti n'inRu,
yAn kaNTanan, avan ATu AkutalE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

86
ciRRil n'al tUN paRRi, 'n'in makan
yANTu uLanO?' ena vinavuti; en makan
yANTu uLan Ayinum aRiyEn; Orum
puli cErn'tu pOkiya kal aLai pOla,
5
InRa vayiRO ituvE;
tOnRuvan mAtO, pOrkkaLattAnE!

tiNai vAkai; tuRai ERAN mullai.
kAvaRpeNTin pATTu.

87
kaLam pukal Ompumin, tevvir! pOr etirn'tu,
emmuLum uLan oru porun'an; vaikal
eN tEr ceyyum taccan
tigkaL valitta kAl annOnE.

tiNai tumpai; tuRai tAnai maRam.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

88
yAvir Ayinum, 'kUzai tAr koNTu
yAm porutum' enRal Ompumin Ogku tiRal
oLiRu ilagku n'eTu vEl mazavar perumakan,
katir viTu n'uN pUN am pakaTTu mArpin
5
vizavu mEmpaTTa n'al pOr
muzavut tOL ennaiyaik kANA UgkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

89
'izai aNip polin'ta En'tu kOTTu alkul,
maTavaral, uNkaN, vAL n'utal, viRali!
porun'arum uLarO, n'um akan talai n'ATTu?' ena,
vinaval AnAp porupaTai vEn'tE!
5
eRi kOl ajcA aravin anna
ciRu val maLLarum uLarE; atAanRu,
potuvil tUgkum viciyuRu taNNumai
vaLi poru teN kaN kETpin,
'atu pOr' ennum ennaiyum uLanE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

90
uTai vaLai kaTuppa malarn'ta kAn'taL
aTai malku kuLaviyoTu kamazum cAral,
maRap puli uTalin, mAn kaNam uLavO?
maruLina vicumpin mAtirattu INTiya
5
iruLum uNTO, jAyiRu cinavin?
accoTu tAkkip pAr uRRu igkiya
paNTac cAkATTu Azcci colliya,
vari maNal jemara, kal paka, n'aTakkum
perumitap pakaTTukkut tuRaiyum uNTO?
10
ezumaram kaTukkum tAL tOy taTak kai
vazu il van kai, mazavar peruma!
iru n'ilam maN koNTu cilaikkum
porun'arum uLarO, n'I kaLam pukinE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.