131-140

131
mazaik kaNam cEkkum mA malaik kizavan,
vazaip pUg kaNNi vAy vAL aNTiran,
kunRam pATinakollO
kaLiRu mika uTaiya ik kavin peRu kATE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

132
mun uLLuvOnaip pin uLLinEnE!
Azka, en uLLam! pOzka, en n'AvE!
pAz Urk kiNaRRin tUrka, en ceviyE!
n'aran'tai n'aRum pul mEyn'ta kavari
5
kuvaLaip paij cunai paruki, ayala
takarat taN n'izal piNaiyoTu vatiyum
vaTa ticaiyatuvE vAn tOy imayam.
ten ticai Aay kuTi inRAyin,
piRazvatu mannO, im malar talai ulakE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

133
mel iyal viRali! n'I n'al icai ceviyin
kETpin allatu, kANpu aRiyalaiyE;
kANTal vENTinaiAyin mANTa n'in
virai vaLar kUn'tal varai vaLi uLara,
5
kalava majjaiyin kANvara iyali,
mAri anna vaNmait
tEr vEL Ayaik kANiya cenmE!

tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
avanai avar pATiyatu.

134
'immaic ceytatu maRumaikku Am' enum
aRa vilai vaNikan Aay allan;
piRarum cAnROr cenRa n'eRi ena,
Agkup paTTanRu, avan kaivaNmaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

135
koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
taTavaral koNTa takai mel otukkin,
vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
5
pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
10
van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
kaLiRum anRE; mAvum anRE;
15
oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
20
kANTal vENTiya aLavai vENTAr
uRu muraN kaTan'ta ARRal
potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATiyatu.

136
yAzp pattarp puRam kaTuppa
izai valan'ta pal tunnattu
iTaip purai paRRi, piNi viTAa
Irk kuzAttOTu iRai kUrn'ta
5
pEen pakai ena onRu enkO?
uNNAmaiyin Un vATi,
teN n'Irin kaN malki,
kacivuRRa en pal kiLaiyoTu
paci alaikkum pakai onRu enkO?
10
anna tanmaiyum aRin'tu IyAr,
'n'innatu tA' ena, n'ilai taLara,
maram piRagkiya n'aLic cilampil,
kuragku anna pun kuRug kULiyar
paran'tu alaikkum pakai onRu enkO?
15
'Aagku, enaip pakaiyum aRiyun'an Ay'
enak karuti, peyar Etti,
vAy Ara n'in icai n'ampi,
cuTar cuTTa curattu ERi,
ivaN van'ta peru n'acaiyEm;
20
'emakku IvOr piRarkku IvOr;
piRarkku IvOr tamakku Ipa' ena,
anaittu uraittanan yAn Aka,
n'inakku ottatu n'I n'ATi,
n'alkinai viTumati, paricil! alkalum,
25
taN punal vAyil tuRaiyUr muntuRai
n'uN pala maNalinum Etti,
uNkuvam, peruma! n'I n'alkiya vaLanE.

tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanait tuRaiyUr OTaikizAr pATiyatu.

137
iragku muracin, inamcAl yAnai,
mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
innum Or yAn avA aRiyEnE;
n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
5
kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
kazaik karumpin olikkun'tu,
koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
kaN anna malar pUkkun'tu,
karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
10
pon anna vI cuman'tu,
maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
n'I vAziyar! n'in tan'tai
15
tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!

tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

138
Aninam kalitta atar pala kaTan'tu,
mAninam kalitta malai pin oziya,
mIninam kalitta tuRai pala n'In'ti,
uLLi van'ta, vaL uyirc cIRiyAz,
5
citAar uTukkai, mutAarip pANa!
n'IyE, pEr eNNalaiyE; n'in iRai,
'mARi vA' ena moziyalan mAtO;
oli irug katuppin Ayizai kaNavan
kiLi marIiya viyan punattu
10
maran aNi perug kural anaiyan Atalin,
n'innai varutal aRin'tanar yArE?

tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

139
cuval azun'tap pala kAya
cil Otip pal iLaijarumE,
aTi varun'ta n'eTitu ERiya
koTi marugkul viRaliyarumE,
5
vAztal vENTip
poy kUREn; mey kURuval;
OTAp pUTkai uravOr maruka!
uyar cimaiya uzAa n'Ajcil porun'a!
mAyA uLLamoTu paricil tunni,
10
kani patam pArkkum kAlai anRE;
Ital AnAn, vEn'tE; vEn'taRkuc
cAtal ajcAy, n'IyE; AyiTai,
iru n'ilam miLirn'ticinAagku, oru n'AL,
aruj camam varukuvatuAyin,
15
varun'talum uNTu, en paital am kaTumpE.

tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanai avar pATiyatu.

140
taTavu n'ilaip palavin n'Ajcil porun'an
maTavan, manRa; cen' n'Ap pulavIr!
vaLaik kai viRaliyar paTappaik koyta
aTakin kaNNuRaiAka yAm cila
5
arici vENTinEmAka, tAn piRa
varicai aRitalin, tannum tUkki,
irug kaTaRu vaLaiiya kunRattu annatu Or
perug kaLiRu n'alkiyOnE; annatu Or
tERRA Ikaiyum uLatukol?
10
pORRAr amma, periyOr tam kaTanE?

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
avanai auvaiyAr pATiyatu.