191-200

191
'yANTu pala Aka, n'arai ila Akutal
yAgku Akiyar?' ena vinavutir Ayin,
mANTa en manaiviyoTu, makkaLum n'irampinar;
yAn kaNTanaiyar en iLaiyarum; vEn'tanum
5
allavai ceyyAn, kAkkum; atantalai
AnRu avin'tu aTagkiya koLkaic
cAnROr palar, yAn vAzum UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kOpperujcOzan vaTakkirun'tAnuzaic cenRa picirAn'taiyArai,'kETkum kAlam palavAlO? n'arai n'umakku illaiyAlO?' enRa cAnROrkku avar coRRatu.

192
yAtum UrE; yAvarum kELir;
tItum n'anRum piRar tara vArA;
n'Otalum taNitalum avaRROranna;
cAtalum putuvatu anRE; vAztal
5
initu ena makizn'tanRum ilamE; munivin,
innAtu enRalum ilamE; 'minnoTu
vAnam taN tuLi talai i, AnAtu
kal porutu iragkum mallal pEr yARRu
n'Ir vazippaTUum puNai pOl, Ar uyir
10
muRai vazippaTUum' enpatu tiRavOr
kATciyin teLin'tanam Akalin, mATciyin
periyOrai viyattalum ilamE;
ciRiyOrai ikaztal ataninum ilamE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kaNiyan pUgkunRan pATTu.

193
ataL eRin'tanna n'eTu veN kaLarin
oruvan ATTum pulvAy pOla,
OTi uytalum kUTumman;
okkal vAzkkai taTkummA kAlE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
OrEruzavar pATTu.

194
Or il n'eytal kaRagka, Or il
Irn' taN muzavin pANi tatumpa,
puNarn'tOr pU aNi aNiya, pirin'tOr
paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
5
paTaittOn manRa, ap paNpilALan!
innAtu amma, iv ulakam;
iniya kANka, itan iyalpu uNarn'tOrE.

tiNai atu; tuRai perug kAjci.
pakkuTukkai n'ankaNiyAr pATiyatu.

195
pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
kayal muL anna n'arai mutir tirai kavuL,
payan il mUppin, pal cAnRIrE!
kaNiccik kUrm paTaik kaTun' tiRal oruvan
5
piNikkum kAlai, iragkuvir mAtO;
n'allatu ceytal ARRIr Ayinum,
allatu ceytal Ompumin; atutAn
ellArum uvappatu; anRiyum,
n'al ARRup paTUum n'eRiyummAr atuvE.

tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

196
olluvatu ollum enRalum, yAvarkkum
ollAtu il ena maRuttalum, iraNTum,
ALvinai marugkin kENmaip pAlE;
ollAtu ollum enRalum, olluvatu
5
il ena maRuttalum, iraNTum, vallE
irappOr vATTal anRiyum, purappOr
pukaz kuRaipaTUum vAyil attai;
anaittu Akiyar, ini; ituvE enaittum
cEyttuk kANAtu kaNTanam; atanAl,
10
n'Oy ilarAka n'in putalvar; yAnum,
veyil ena muniyEn, pani ena maTiyEn,
kal kuyinRanna en n'alkUr vaLi maRai,
n'AN alatu illAk kaRpin vAL n'utal
mel iyal kuRu makaL uLLic
15
celval attai; ciRakka, n'in n'ALE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARan paricil n'ITTittAnai AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

197
vaLi n'aTan'tanna vAc celal ivuLiyoTu
koTi n'uTagku micaiya tErinar enAa,
kaTal kaNTanna oN paTait tAnaiyoTu
malai mARu malaikkum kaLiRRinar enAa,
5
urum uraRRanna uTkuvaru muracamoTu
ceru mEmpaTUum venRiyar enAa,
maN kezu tAnai, oN pUN, vEn'tar
veN kuTaic celvam viyattalO ilamE;
emmAl viyakkappaTUumOrE,
10
iTu muL paTappai maRi mEyn'tu ozin'ta
kuRu n'aRu mujjaik kozug kaN kuRRaTaku,
pun pula varakin conRiyoTu, peRUum,
cIRUr mannar Ayinum, em vayin
pATu aRin'tu ozukum paNpinArE;
15
mikap pEr evvam uRinum, enaittum
uNarcci illOr uTaimai uLLEm;
n'al aRivu uTaiyOr n'alkuravu
uLLutum, peruma! yAm, uvan'tu, n'ani peritE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun'tirumAvaLavan paricil n'ITTittAnaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

198
'aruvi tAzn'ta peru varai pOla
AramoTu polin'ta mArpil taNTA,
kaTavuL cAnRa kaRpin, cEyizai
maTavOL payan'ta maNi maruL av vAyk
5
kiNkiNip putalvar polika!' enRu Etti,
tiN tEr aNNal n'iR pArATTi,
kAtal perumaiyin kanavinum araRRum en
kAmar n'ejcam EmAn'tu uvappa,
Al amar kaTavuL anna n'in celvam,
10
vEl kezu kurucil! kaNTEn; Atalin,
viTuttanen; vAzka, n'in kaNNi! toTutta
taN tamiz varaippakam koNTi Aka,
panittuk kUTTu uNNum taNippu arug kaTun' tiRal
n'in Oranna n'in putalvar, enRum,
15
onnAr vATa arug kalam tan'tu, n'um
ponnuTai n'eTu n'akar n'iRaiya vaitta n'in
munnOr pOlka, ivar perug kaNNOTTam!
yANTum n'ALum peruki, INTu tiraip
perug kaTal n'Irinum, ak kaTal maNalinum,
20
n'INTu uyar vAnattu uRaiyinum, n'anRum,
ivar peRum putalvark kANtoRum, n'Iyum,
pukanRa celvamoTu pukaz initu viLagki,
n'ITu vAziya! n'eTun'takai! yAnum
kEL il cEey n'ATTin, en'n'ALum,
25
tuLi n'acaip puLLin n'in aLi n'acaikku iragki, n'in
aTi n'izal pazakiya aTiyuRai;
kaTumAn mARa! maRavAtImE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr pATiyatu.

199
kaTavuL Alattut taTavuc cinaip pal pazam
n'erun'al uNTanam ennAtu, pinnum
celavu AnAvE, kali koL puLLinam;
anaiyar vAziyO iravalar; avaraip
5
puravu etirkoLLum peruj cey ATavar
uTaimai Akum, avar uTaimai;
avar inmai Akum, avar inmaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
perumpatumanAr pATTu.

200
pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
5
kazai micait tujcum kallaka veRpa!
n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
10
n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
15
n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
aTagkA mannarai aTakkum
maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.