211-220

211
ajcuvaru marapin vej cinap puyalERu
aNagkuTai aravin arun' talai tumiya,
n'inRu kANpanna n'IL malai miLira,
kunRu tUva eRiyum aravam pOla,
5
muracu ezun'tu iragkum tAnaiyoTu talaiccenRu,
araicu paTak kaTakkum uraicAl tOnRal! n'in
uLLi van'ta Ogku n'ilaip paricilen,
'vaLLiyai Atalin vaNagkuvan ivan' ena,
koLLA mAn'tar koTumai kURa, n'in
10
uLLiyatu muTittOy manRa; mun n'AL
kai uLLatu pOl kATTi, vazi n'AL
poyyoTu n'inRa puRan'ilai varuttam
n'ANAy Ayinum, n'ANak kURi, en
n'uNagku cen' n'A aNagka Etti,
15
pATap pATap pATupukaz koNTa n'in
ATu koL viyan mArpu tozutanen paziccic
celval attai, yAnE vaikalum,
valci inmaiyin vayinvayin mARi,
il eli maTin'ta tol cuvar varaippin,
20
pAal inmaiyin pal pATu cuvaittu,
mulaikkOL maRan'ta putalvanoTu,
manait tolain'tirun'ta en vALn'utal paTarn'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

212
'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
5
vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
paital cuRRattup pacip pakai Aki,
kOziyOnE, kOpperujcOzan
pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
10
vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

213
maNTu amar aTTa matanuTai n'On tAL,
veNkuTai viLakkum, viRal kezu vEn'tE!
pogku n'Ir uTutta im malar talai ulakattu,
n'intalai van'ta iruvarai n'inaippin,
5
tonRu uRai tuppin n'in pakaijarum allar,
amar veg kATciyoTu mARu etirpu ezun'tavar;
n'inaiyumkAlai, n'Iyum maRRavarkku
anaiyai allai; aTu mAn tOnRal!
paran'tu paTu n'al icai eyti, maRRu n'I
10
uyarn'tOr ulakam eyti; pinnum
ozitta tAyam avarkku urittanRE:
atanAl, annatu Atalum aRivOy! n'anRum
innum kENmati, icai veyyOyE!
n'inRa tuppoTu n'iR kuRittu ezun'ta
15
eN il kATci iLaiyOr tORpin,
n'in peruj celvam yArkku ejcuvaiyE?
amar vej celva! n'I avarkku ulaiyin,
ikazun'ar uvappa, pazi ejcuvaiyE;
atanAl, ozikatil attai, n'in maRanE! val virain'tu
20
ezumati; vAzka, n'in uLLam! azin'tOrkku
Emam Akum n'in tAL n'izal mayagkAtu
ceytal vENTumAl, n'anRE vAnOr
arum peRal ulakattu AnRavar
vitumpuRu viruppoTu virun'tu etir koLaRkE.

tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
avan makkaLmEl cenRAnaip pullARRUr eyiRRiyanAr pATiyatu.

214
'ceykuvamkollO, n'alvinai?' enavE
aiyam aRAar, kacaTu INTu kATci
n'IgkA n'ejcattut tuNivu illOrE;
yAnai vETTuvan yAnaiyum peRumE;
5
kuRumpUz vETTuvan vaRug kaiyum varumE:
atanAl, uyarn'ta vETTattu uyarn'ticinOrkku,
ceyvinai marugkin eytal uNTu enin,
toyyA ulakattu n'ukarcciyum kUTum;
toyyA ulakattu n'ukarcci il enin,
10
mARip piRappin inmaiyum kUTum;
mARip piRavAr Ayinum, imayattuk
kOTu uyarn'tanna tam icai n'aTTu,
tItu il yAkkaiyoTu mAytal tavat talaiyE.

tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
avan vaTakkirun'tAn coRRatu.

215
kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
vELai veN pU veN tayirk koLIi,
AymakaL aTTa am puLi mitavai
5
avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
celvak kAlai n'iRpinum,
allaR kAlai n'illalanmannE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

216
'kETTal mAttirai allatu, yAvatum
kANTal illAtu yANTu pala kaziya,
vazu inRu pazakiya kizamaiyar Ayinum,
aritE, tOnRal! ataRpaTa ozukal' enRu,
5
aiyam koLLanmin, Ar aRivALIr!
ikazvilan; iniyan; yAtta n'aNpinan;
pukaz keTa varUum poy vENTalanE;
tan peyar kiLakkumkAlai, 'en peyar
pEtaic cOzan' ennum, ciRan'ta
10
kAtaR kizamaiyum uTaiyan; atantalai,
innatu Or kAlai n'illalan;
innE varukuvan; ozikka, avaRku iTamE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAn, 'picirAn'taiyArkku iTan ozikka!' enRatu.

217
n'inaikkum kAlai maruTkai uTaittE,
enaip peruj ciRappinOTu Igku itu tuNital;
ataninum maruTkai uTaittE, piRan n'ATTut
tORRam cAnRa cAnROn pORRi,
5
icai marapu Aka, n'aTpuk kan'tu Aka,
inaiyatu Or kAlai Igku varutal;
'varuvan' enRa kOnatu perumaiyum,
atu pazutu inRi van'tavan aRivum,
viyattoRum viyattoRum viyappu iRan'tanRE;
10
atanAl, tan kOl iyagkAt tEyattu uRaiyum
cAnROn n'ejcuRap peRRa tonRu icai
annOnai izan'ta iv ulakam
en Avatukol? aLiyatu tAnE!

tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRun'ilai.
avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRa picirAn'taiyAraik kaNTu pottiyAr pATiyatu.

218
ponnum, tukirum, muttum, manniya
mA malai payan'ta kAmaru maNiyum,
iTaipaTac cEya Ayinum, toTai puNarn'tu,
aru vilai n'an kalam amaikkumkAlai,
5
oru vazit tOnRiyAgku enRum cAnROr
cAnROr pAlar Apa;
cAlAr cAlAr pAlar AkupavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
picirAn'taiyAr vaTakkirun'tAraik kaNTa kaNNakanAr pATiyatu.

219
uL ARRuk kavalaip puLLi n'Izal,
muzUu vaLLUram uNakkum maLLa!
pulavuti mAtO n'IyE
palarAl attai, n'in kuRi irun'tOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAnaik karuvUrp peruj catukkattup pUtan'AtanAr pATiyatu.

220
peruj cORu payan'tu, pal yANTu puran'ta
perug kaLiRu izan'ta paital pAkan
atu cErn'tu alkiya azugkal Alai,
veLil pAzAkak kaNTu kaluzn'tAgku,
5
kalagkinen allanO, yAnE polan' tArt
tEr vaN kiLLi pOkiya
pEr icai mUtUr manRam kaNTE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRu mINTu van'tu uRaiyUr kaNTa pottiyAr azutu pATiyatu.