241-250

241
'tiN tEr iravalarkku, Itta, taN tAr,
aNTiran varUum' enna, oN toTi
vaccirat taTak kai n'eTiyOn kOyiluL,
pOrppuRu muracam kaRagka,
5
Arppu ezun'tanRAl, vicumpinAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

242
iLaiyOr cUTAr; vaLaiyOr koyyAr;
n'al yAz maruppin mella vAgki,
pANan cUTAn; pATini aNiyAL;
ANmai tOnRa ATavark kaTan'ta
5
val vEl cAttan mAyn'ta pinRai
mullaiyum pUttiyO, ollaiyUr n'ATTE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ollaiyUr kizAn makan perujcAttanaik kuTavAyiR kIrattanAr pATiyatu.

243
ini n'inain'tu irakkam AkinRu: tiNi maNal
ceyvuRu pAvaikkuk koy pUt taii,
taN kayam ATum makaLiroTu kai piNain'tu,
tazuvuvazit tazIi, tUgkuvazit tUgki,
5
maRai enal aRiyA mAyam il AyamoTu
uyar cinai marutat tuRai uRat tAzn'tu,
n'Ir n'aNip paTi kOTu ERi, cIr mika,
karaiyavar maruLa, tiraiakam pitira,
n'eTu n'Irk kuTTattut tuTumenap pAyn'tu,
10
kuLittu maNal koNTa kallA iLamai
aLitOtAnE! yANTu uNTu kollO
toTit talai vizut taNTu UnRi, n'aTukkuRRu,
irum iTai miTain'ta cila col
peru mUtALarEm Akiya emakkE?

tiNaiyum tuRaium avai.
toTit talai vizuttaNTinAr pATiyatu.

244
pANar cenniyum vaNTu cenRu UtA;

viRaliyar munkaiyum toTiyin poliyA;
iraval mAkkaLum... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

245
yAgkup perituAyinum, n'Oy aLavu enaittE,
uyir cekukkallA matukaittu anmaiyin?
kaLLi pOkiya kaLari marugkin
veLLiTaip pottiya viLai viRaku Imattu,
5
oL azal paLLip pAyal cErtti,
jAgkar mAyn'tanaL, maTan'tai;
innum vAzval; en itan paNpE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kOTTampalattut tujciya mAkkOtai tan perugkOppeNTu tujciya kAlaic colliya pATTu.

246
pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
'celka' enac collAtu, 'ozika' ena vilakkum,
pollAc cUzccip pal cAnRIrE!
aNil varik koTug kAy vAL pOzn'tiTTa
5
kAz pOl n'al viLar n'aRu n'ey tINTAtu,
aTai iTaik kiTan'ta kai pizi piNTam,
veL eL cAn'toTu, puLip peytu aTTa
vELai ven'tai, valci Aka,
paral pey paLLip pAy inRu vatiyum
10
uyaval peNTirEm allEm mAtO;
perug kATTup paNNiya karug kOTTu Imam
n'umakku aritAkuka tilla; emakku em
perun' tOL kaNavan mAyn'tena, arumpu aRa
vaL itaz avizn'ta tAmarai
15
n'aL irum poykaiyum tIyum OraRRE!

tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
pUta pANTiyan tEvi perugkOppeNTu tIp pAyvAL colliyatu.

247
yAnai tan'ta muLi mara viRakin
kAnavar pottiya jeli tI viLakkattu,
maTa mAn peru n'irai vaiku tuyil eTuppi,
man'ti cIkkum aNagkuTai munRilil,
5
n'Ir vAr kUn'tal irum puRam tAza,
pEr ajark kaNNaL, perug kATu n'Okki,
terumarum amma tAnE tan kozun'an
muzavu kaN tuyilAk kaTiyuTai viyal n'akarc
ciRu n'ani tamiyaL Ayinum,
10
in uyir n'aTugkum tan iLamai puRagkoTuttE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avaL tIp pAyvALaik kaNTu maturaip pErAlavAyAr colliyatu.

248
aLiyatAmE, ciRu veL Ampal!
iLaiyamAkat tazai AyinavE;
iniyE, peru vaLak kozun'an mAyn'tena, pozutu maRuttu,
innA vaikal uNNum
5
allip paTUum pul AyinavE.

tiNai atu; tuRai tApata n'ilai.
.......................... okkUr mAcAttanAr pATiyatu.

249
katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
arik kural taTAriyin yAmai miLira,
5
panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
10
aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
azutal AnAk kaNNaL,
mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.

250
kuy kural malin'ta kozun' tuvai aTicil
iravalart taTutta vAyil, puravalar
kaNNIrt taTutta taN n'aRum pan'tar,
kUn'tal koytu, kuRun' toTi n'Ikki,
5
alli uNavin manaiviyoTu, iniyE
pullenRanaiyAl vaLam kezu tiru n'akar!
vAn cORu koNTu tIm pAl vENTum
munittalaip putalvar tan'tai
tanit talaip perug kATu munniya pinnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...................tAyagkaNNiyAr pATiyatu.