251-260

251
Ovattu anna iTanuTai varaippil,
pAvai anna kuRun' toTi makaLir
izai n'ilai n'ekiztta maLLan kaNTikum
kazaik kaN n'eTu varai aruvi ATi,
5
kAna yAnai tan'ta viRakin
kaTun' teRal cen' tI vETTu,
puRam tAz puri caTai pularttuvOnE!

tiNai vAkai; tuRai tApata vAkai.
....................mARpittiyAr pATiyatu.

252
kaRagku veL aruvi ERRalin, n'iRam peyarn'tu,
tillai anna pullen caTaiyOTu,
aL ilait tALi koyyumOnE
il vazagku maTa mayil piNikkum
5
col valai vETTuvan Ayinan, munnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

253
en tiRattu avalam koLLal, iniyE;
vala Ar kaNNi iLaiyar tiLaippa,
'n'akAal' ena van'ta mARE, ezA n'el
paig kazai poti kaLain'tanna viLarppin,
5
vaLai il, vaRug kai Occi,
kiLaiyuL oyvalO? kURu n'in uraiyE!

tiNai potuviyal; tuRai mutupAlai.
....................kuLampAtAyanAr pATiyatu.

254
iLaiyarum mutiyarum vERu pulam paTara,
eTuppa ezAay, mArpam maN pulla,
iTaic curattu iRutta maLLa! viLartta
vaLai il vaRug kai Occi, kiLaiyuL,
5
'innan Ayinan, iLaiyOn' enRu,
n'in urai cellum Ayin, 'maRRu
mun Urp pazuniya kOLi Alattu,
puL Ar yANarttaRRE, en makan
vaLanum cemmalum emakku' ena, n'ALum
10
AnAtu pukazum annai
yAgku AkuvaLkol? aLiyaL tAnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...................kayamanAr pATiyatu.

255
'aiyO!' enin, yAn puli ajcuvalE;
aNaittanan koLinE, akal mArpu eTukkavallEn;
en pOl peru vitirppuRuka, n'innai
innAtu uRRa aRan il kURRE!
5
n'irai vaLai mun kai paRRi
varai n'izal cErkam n'aTatticin ciRitE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
....................vanparaNar pATiyatu.

256
kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
accuTaic cAkATTu Aram porun'tiya
ciRu veN palli pOla, tannoTu
curam pala van'ta emakkum aruLi,
5
viyal malar akan pozil Imat tAzi
akalitAka vanaimO
n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................

257
ceruppu iTaic ciRu paral annan; kaNaik kAl,
av vayiRRu, akanRa mArpin, paig kaN,
kuccin n'iraitta kurUu mayir mOvAy,
cevi iRan'tu tAztarum kavuLan, villoTu,
5
yArkolO, aLiyantAnE? tErin
Ur peritu ikan'tanRum ilanE; araN enak
kATu kaik koNTanRum, ilanE; kAlai,
pullAr ina n'irai cel puRam n'Okki,
kaiyin cuTTip paiyena eNNi,
10
cilaiyin mARRiyOnE; avaitAm
mikap palavAyinum, en Am enaittum
veN kOL tOnRAk kuziciyoTu,
n'AL uRai mattu oli kELAtOnE?

tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
.............................................................................

258
muL kAl kArai mutu pazan Eyppat
teRippa viLain'ta tIm kan'tAram
n'iRutta Ayam talaiccenRu uNTu,
paccUn tinRu, pain' n'iNam perutta
5
eccil Irg kai vilpuRam timiri,
pulam pukkananE, pul aNal kALai;
oru muRai uNNAaLavai, peru n'irai
Urp puRam n'iRaiyat tarukuvan; yArkkum
toTutal Ompumati, mutu kaL cATi;
10
A tarak kazumiya tukaLan,
kAytalum uNTu, ak kaL veyyOnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
......................ulOccanAr pATiyatu.

259
ERuTaip peru n'irai peyartara, peyarAtu,
ilai putai perug kATTut talai karan'tu irun'ta
val vil maRavar oTukkam kANAy;
cellal, cellal; ciRakka, n'in uLLam,
5
muruku meyp paTTa pulaitti pOlat
tAvupu teRikkum AnmEl
puTai ilagku oL vAL punai kazalOyE!

tiNai karan'tai; tuRai ceru malaital; piLLaip peyarcciyum Am.
.......................kOTai pATiya perumpUtanAr pATiyatu.

260
vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
5
kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
10
evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
15
venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
20
uri kaLai aravam mAna, tAnE
aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
25
uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.

tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.