261-270

261
an'tO! en'tai aTaiyAp pEr il!
vaNTu paTu n'aRavin taNTA maNTaiyoTu
varaiyAp peruj cORRu muri vAy muRRam,
veRRu yARRu ampiyin eRRu? aRRu Akak
5
kaNTanen, manRa; cOrka, en kaNNE;
vaiyam kAvalar vaLam kezu tiru n'akar,
maiyal yAnai ayAvuyirttanna
n'ey ulai corin'ta mai Un Ocai
putukkaN mAkkaL cetukkaN Arap
10
payan'tanai, mannAl, munnE! iniyE
pal A tazIiya kallA val vil
uzaik kural kUkai azaippa ATTi,
n'Aku mulai anna n'aRum pUg karan'tai
viraku aRiyALar marapin cUTTa,
15
n'irai ivaN tan'tu, n'aTukal Akiya
ven vEl viTalai inmaiyin pulampi,
koym mazit talaiyoTu kaimmaiyuRak kalagkiya
kazi kala makaTUup pOlap
pullenRanaiyAl, pal aNi izan'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
.....................AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

262
n'aRavum toTumin; viTaiyum vIzmin;
pAcuval iTTa pun kAl pan'tarp
punal tarum iLa maNal n'iRaiyap peymmin
onnAr munnilai murukki, pin n'inRu,
5
n'iraiyoTu varUum ennaikku
uzaiyOr tanninum peruj cAyalarE.

tiNai veTci; tuRai uNTATTu; talaittORRamum Am.
....................maturaip pErAlavAyAr pATiyatu.

263
perug kaLiRRu aTiyin tOnRum oru kaN
irum paRai iravala! cERiAyin,
tozAtanai kazital Ompumati; vazAtu,
vaNTu mEmpaTUum, iv vaRan'ilai ARE
5
pal At tiraL n'irai peyartarap peyartan'tu,
kallA iLaiyar n'Igka n'IgkAn,
vil umiz kaTug kaNai mUzka,
kol punal ciRaiyin vilagkiyOn kallE.

tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRun'ilai.
......................................................................

264
paraluTai marugkin patukkai cErtti,
maral vakun'tu toTutta cem pUg kaNNiyoTu,
aNi mayil pIli cUTTi, peyar poRittu,
ini n'aTTanarE, kallum; kanRoTu
5
kaRavai tan'tu pakaivar OTTiya
n'eTun'takai kazin'tamai aRiyAtu,
inRum varumkol, pANaratu kaTumpE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
....................uRaiyUr iLampon vANikanAr pATiyatu.

265
Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
pal An kOvalar paTalai cUTTa,
5
kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
paricilar celvam anRiyum, viri tArk
kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

266
payam kezu mA mazai peyyAtu mARi,
kayam kaLi muLiyum kOTaiAyinum,
puzalkAl Ampal akal aTai n'Izal,
katirk kOTTu n'an'tin curi muka ERRai
5
n'Aku iLa vaLaiyoTu pakal maNam pukUum
n'Ir tikaz kazani n'ATu kezu peru viRal!
vAn tOy n'IL kuTai, vaya mAn cenni!
cAnROr irun'ta avaiyattu uRROn,
'Acu Aku' ennum pUcal pOla,
10
vallE kaLaimatiattai uLLiya
virun'tu kaNTu oLikkum tirun'tA vAzkkai,
poRip puNar uTampil tOnRi en
aRivu keTa n'inRa n'alkUrmaiyE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

267

267
(ip pATTu piratikaLil kANappeRavillai.)

268

268
(ip pATTu piratikaLil kANappeRavillai.)

269
kuyil vAy anna kUrmukai atiral
payilAtu alkiya pal kAz mAlai
mai irum pittai poliyac cUTTi,
puttakal koNTa pulik kaN veppar
5
onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
10
pal An ina n'irai tazIiya villOr,
koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.

tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
auvaiyAr pATiyatu.

270
pal mIn imaikkum mAka vicumpin
iragku muracin, inamcAl yAnai,
n'ilam tava uruTTiya n'EmiyOrum
camagkaN kUTit tAm vETpavvE
5
n'aRu virai tuRan'ta n'ARA n'arait talaic
ciRuvar tAyE! pEril peNTE!
n'OkO yAnE; n'Okkumati n'IyE;
maRap paTai n'uvalum arik kural taNNumai
in icai kETTa tun aru maRavar
10
venRi taru vETkaiyar, manRam koNmAr,
pEr amar uzan'ta veruvaru paRan'talai,
vizu n'avi pAyn'ta marattin,
vAL micaik kiTan'ta ANmaiyOn tiRattE.
tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRu n'ilai.

(kaNTAr tAykkuc colliyatu)
kazAttalaiyAr pATiyatu.