281-290

281
tIm kani iravamoTu vEmpu manaic cerIi,
vAgku maruppu yAzoTu pal iyam kaRagka,
kai payap peyarttu mai izutu izuki,
aiyavi citaRi, Ampal Uti,
5
icai maNi eRin'tu, kAjci pATi,
n'eTu n'akar varaippil kaTi n'aRai pukaii,
kAkkam vammO kAtalam tOzi!
vEn'tuRu vizumam tAgkiya
pUm poRik kazal kAl n'eTun'takai puNNE.

tiNai kAjci; tuRai pEykkAjci.
aricil kizAr pATiyatu.

282
eHku uLam kaziya, iru n'ilam marugkin,
arug kaTan iRutta peruj ceyALanai,
'yANTu uLanO?' ena, vinavuti Ayin,
.............................................................................................
5
varu paTai tAgkiya kiLar tAr akalam
arug kaTan iRumAr vayavar eRiya,
uTampum tOnRA uyir keTTanRE;
malaiyun'ar maTagki mARu etir kaziyat
.......................................................................................
10
alakai pOkic citain'tu vERAkiya
palakai allatu, kaLattu oziyAtE;
cEN viLagku n'al icai n'iRIi,
n'A n'avil pulavar vAy uLAnE.

tiNai ...................
pAlai pATiya perugkaTugkO pATiyatu.

283
oN ceg kuralit taN kayam kalagki,
vALai n'Irn'Ay n'AL irai peRUup
pauva uRai aLavA,
..................................................................... vi mayakki,
5
mARu koL mutalaiyoTu Uz mARu peyarum
azumpilan aTagkAn takaiyum enRum,
valam puri kOcar avaik kaLattAnum,
manRuL enpatu keTa...
........................................... nE pAgkaRku
10
Ar cUz kuRaTTin vEl n'iRattu igka,
uyir puRappaTAa aLavait teRuvara,
teRRip pAvai tiNi maNal ayarum
men tOL makaLir n'anRu purappa,
.....................................................NTa pAcilaik
15
kaviz pUn' tumpai n'utal acaittOnE.

tiNai tumpai; tuRai pAN pATTu.
aTai n'eTug kalviyAr pATiyatu.

284
'varukatil vallE; varukatil val' ena,
vEn'tu viTu vizut tUtu Agku Agku icaippa,
n'Ulari mAlai cUTi, kAlin,
tamiyan van'ta mUtilALan
5
aruj camam tAgki, mun n'inRu eRin'ta
oru kai irum piNattu eyiRu miRaiyAkat
tirin'ta vAy vAL tiruttA,
tanakku irin'tAnaip peyar puRam n'akumE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
OrampOkiyAr pATiyatu.

285
pAcaRaiyIrE! pAcaRaiyIrE!
tuTiyan kaiyatu vElE; aTi puNar
vAgku iru maruppin tIm toTaic cIRiyAzp
pANan kaiyatu tOlE; kANvarak
5
kaTun' teRRu mUTaiyin......................
vATiya mAlai malain'ta cenniyan;
vEn'tu tozil ayarum arun' talaic cuRRamoTu
n'eTu n'akar van'tena, viTu kaNai mocitta
mUri veN tOl
10
cERupaTu kurutic cemmal ukkuOo!
mARu ceRu n'eTu vEl mArpu uLam pOka,
n'iNam poti kazaloTu n'ilam cErn'tananE;
atu kaNTu, paran'tOr ellAm pukazat talai paNin'tu
iRaijciyOnE, kurucil! piNagku katir
15
alamarug kazanit taNNaTai oziya,
ilampATu okkal talaivaRku Or
karampaic cIRUr n'alkinan enavE.

tiNai vAkai; tuRai ...............mullai.
aricil kizAr pATiyatu.

286
veLLai veL yATTuc ceccai pOlat
tan Oranna iLaiyar iruppa,
palar mItu n'ITTiya maNTai en ciRuvanaik
kAl kazi kaTTilil kiTappi,
5
tU veL aRuvai pOrppittilatE!

tiNai karan'tai; tuRai vEttiyal.
auvaiyAr pATiyatu.

287
tuTi eRiyum pulaiya!
eRi kOl koLLum izicina!
kAlam mAriyin ampu taippinum,
vayal keNTaiyin vEl piRazinum,
5
polam punai OTai aNNal yAnai
ilagku vAl maruppin n'uti maTuttu UnRinum,
OTal cellAp pITuTaiyALar
n'eTu n'Irp poykaip piRaziya vALai
n'elluTai n'eTu n'akark kUTTumutal puraLum,
10
taNNaTai peRutal yAvatu? paTinE,
mAcu il makaLir manRal n'anRum,
uyar n'ilai ulakattu, n'ukarpa; atanAl
vampa vEn'tan tAnai
impar n'inRum kANTirO, varavE!

tiNai karan'tai; tuRai n'INmozi.
cAttan'taiyAr pATiyatu.

288
maN koLa varin'ta vain' n'uti maruppin
aNNal n'al ERu iraNTu uTan maTuttu,
venRatan paccai cIvAtu pOrtta
tiN piNi muracam iTaip pulattu iragka,
5
Ar amar mayagkiya jATpin, teRuvara,
n'eTu vEl pAyn'ta n'ANuTai n'ejcattu,
arukukai ...................................... manRa
kurutiyoTu tuyalvaru mArpin
muyakkiTai IyAtu moyttana, parun'tE.

tiNai tumpai; tuRai mUtil mullai.
kazAttalaiyAr pATiyatu.

289
Irac cevvi utavinaAyinum,
pal eruttuLLum n'al erutu n'Okki,
vIRu vIRu Ayum uzavan pOla,
pITu peRu tol kuTip pATu pala tAgkiya
5
mUtilALaruLLum, kAtalin
tanakku mukan'tu En'tiya pacum pon maNTai,
'ivaRku Ika!' ennum; atuvum anRicinE;
kETTiyO vAzi pANa! pAcaRai,
'pUk kOL inRu' enRu aRaiyum
10
maTi vAyt taNNumai izicinan kuralE?

tiNai ...............; tuRai ................mullai.
kazAttalaiyAr pATiyatu.

290
ivaRku Ittu uNmati, kaLLE; cinap pOr
inak kaLiRRu yAnai, iyal tErk kurucil!
n'un'tai tan'taikku ivan tan'tai tan'tai,
eTuttu eRi jATpin imaiyAn, taccan
5
aTuttu eRi kuRaTTin, n'inRu mAyn'tananE;
maRap pukaz n'iRain'ta main'tinOn ivanum,
uRaippuzi Olai pOla,
maRaikkuvan peruma! n'iR kuRittu varu vElE.

tiNai karan'tai; tuRai kuTin'ilai uraittal.
auvaiyAr pATiyatu.