321-330

321
poRip puRap pUzin pOr val cEval
mEn' tOl kaLain'ta tIm kOL veL eL
cuLakiTai uNagkal cevvi koNTu, uTan
vEnil kOgkin pUm pokuTTu anna
5
kuTan'tai am ceviya kOTTu eli ATTa,
kali Ar varakin piRagku pIL oLikkum,
van pula vaippinatuvE cenRu
tin pazam pacIi ..........nanO, pANa!
vAL vaTu viLagkiya cennic
10
ceru veg kurucil Ompum UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

322
uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
putu varaku arikAl karuppai pArkkum
pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
5
perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
manRil pAyum van pulattatuvE
karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
taN paNai ALum vEn'tarkkuk
10
kaN paTai IyA vElOn UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AvUr kizAr pATiyatu.

323
pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
5
veL vEl Avam Ayin, oL vAL
kaRaiyaTi yAnaikku allatu
uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.

........................................................
................TAr kizAr pATiyatu.

324
verukku viTai anna vekuL n'Okkuk kayan' talai,
puL Un tinRa pulavu n'ARu kaya vAy,
veL vAy vETTuvar vIz tuNai makAar
ciRiyilai uTaiyin curaiyuTai vAl muL
5
Uka n'uN kOl ceRitta ampin,
valAar valvil kulAvarak kOli,
parutti vElik karuppai pArkkum
pun pulam tazIiya am kuTic cIRUr,
kumiz uN veLLai paku vAy peyartta
10
veN kAz tAya vaN kAl pan'tar,
iTaiyan pottiya ciRu tI viLakkattu,
pANaroTu irun'ta n'ANuTai n'eTun'takai
valam paTu tAnai vEn'tarkku
ulan'tuzi ulakkum n'ejcu aRi tuNaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AlattUr kizAr pATiyatu.

325
kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
5
muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
cIRil munRil kURuceytiTumAr,
koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
10
maRukuTan kamazum matukai manRattu,
alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
vEn'tu talaivarinum tAgkum,
15
tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

326
Ur mutu vElip pAr n'aTai verukin
iruL pakai verIiya n'Aku iLam pETai
uyir n'aTukkuRRup pulA viTTu araRRa,
ciRaiyum ceRRaiyum puTaiyun'aL ezun'ta
5
paruttip peNTin ciRu tI viLakkattu,
kavirp pU n'eRRic cEvalin taNiyum
aru miLai irukkaiyatuvE manaiviyum,
vETTac ciRAar cEN pulam paTarAtu,
paTappaik koNTa kuRun' tAL uTumpin
10
vizukku n'iNam peyta tayirk kaN vitavai,
yANar n'allavai pANaroTu, orAgku
varu virun'tu ayarum viruppinaL; kizavanum,
aruj camam tataiyat tAkki, peruj camattu
aNNal yAnai aNin'ta
15
pon cey OTaip perum paricilanE.

tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
tagkAl poRkollanAr pATiyatu.

327
erutu kAl uRAatu, iLaijar konRa
cil viLai varakin pullen kuppai,
toTutta kaTavarkkuk koTutta miccil
pacitta pANar uNTu, kaTai tappalin,
5
okkal oRkam coliya, tan Urc
ciRu pullALar mukattu avai kURi,
varaku kaTan irakkum n'eTun' takai
aracu varin tAgkum vallALannE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................

328
..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
varakum tinaiyum uLLavai ellAm
iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
5
................. Tu amain'tananE;
annan Ayinum, pANa! n'anRum
veLLattiTum pAluL uRai toTa....
kaLavup puLi anna viLai....
..............vATu Un kozug kuRai
10
koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
uNTu, initu irun'ta pin
... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
15
muyal van'tu kaRikkum munRil,
cIRUr mannanaip pATinai celinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pagku ............................. pATiyatu.

329
il aTu kaLLin cil kuTic cIRUrp
puTai n'aTu kallin n'AT pali UTTi,
n'al n'IrATTi, n'eyn' n'aRaik koLIiya,
magkul mAp pukai maRukuTan kamazum,
5
aru munai irukkaittuAyinum, vari miTaRRu
aravu uRai puRRattu aRRE n'ALum
puravalar punkaN n'OkkAtu, iravalarkku
arukAtu Iyum vaNmai,
uraicAl, n'eTun'takai Ompum UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr pATiyatu.

330
vEn'tuTait tAnai munai keTa n'eritara,
En'tu vAL valattan oruvan Aki,
tan iRan'tu vArAmai vilakkalin, perug kaTaRku
Azi anaiyanmAtO enRum
5
pATic cenROrkku anRiyum, vArip
puraviRku ARRAc cIRUrt
tonmai cuTTiya vaNmaiyOnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturaik kaNakkAyanAr pATiyatu.