351-360

351
paTu maNi marugkina paNait tAL yAnaiyum,
koTi n'uTagku micaiya tErum, mAvum,
paTai amai maRavaroTu, tuvanRik kallena,
kaTal kaNTanna kaN akan tAnai
5
venRu eRi muracin vEn'tar, enRum,
vaN kai eyinan vAkai anna
ivaL n'alam tArAtu amaikuvar allar;
en Avatukol tAnE teN n'Irp
poykai mEyn'ta cev vari n'Arai
10
tEg koL marutin pUj cinai munaiyin,
kAmaru kAjcit tujcum
EmamcAl ciRappin, ip paNai n'al UrE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturaip paTaimagka manniyAr pATiyatu.

352
tEem koNTa veN maNTaiyAn,
vI...................................................................kaRakkun'tu;
aval vakutta pacug kuTaiyAn,
putal mullaip pUp paRikkun'tu;
5
Ampal vaLLit toTik kai makaLir
kunRu ERip punal pAyin,
puRa vAyAl punal vaLa
............................................................ n'oTai n'aRavin
mA vaN tittan veNNel vEli
10
uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
koTuppavum koLAane
.......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
15
ciRu kOl uLaiyum puravi
...................................................................... yamarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

353
Acu il kammiyan mAcu aRap punain'ta
polam cey pal kAcu aNin'ta alkul,
Ikaik kaNNi ilagkat taii,
tarumamoTu iyalvOL cAyal n'Okki,
5
tavirtta tErai, viLartta kaNNai,
vinaval AnA vel pOr aNNal!
'yAr makaL?' enpOy; kURak kEL, ini:
kunRu kaNTanna n'ilaip pal pOrpu
n'AL kaTA azitta n'anan' talaik kuppai
10
val vil iLaiyarkku alku patam mARRAt
tol kuTi mannan makaLE; munn'AL
kURi van'ta mA mutu vEn'tarkku
.........................................................................................................
............................................. uzakkik kuruti OTTi,
15
katuvAy pOkiya tuti vAy eHkamoTu,
pajciyum kaLaiyAp puNNar,
ajcutakavu uTaiyar, ivaL tannaimArE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

354
araicu talaivarinum aTagkal AnA
n'irai kAz eHkam n'Irin mUzkap
puraiyOr cErn'tena, tan'taiyum peyarkkum;
vayal amar kazani vAyil poykai,
5
kayal Ar n'Arai ukaitta vALai
punalATu makaLir vaLa manai oyyum
Ur kavin izappavum varuvatu kollO
cuNagku aNin'tu eziliya aNan'tu En'tu iLa mulai,
vIgku iRaip paNait tOL, maTan'tai
10
mAn piNai anna makiz maTa n'OkkE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

355
matilum jAyil inRE; kiTagkum,
n'Iir inmaiyin, kanRu mEyn'tu ukaLum;
Uratu n'ilaimaiyum ituvE:
.............................................................................

......................................................................
......................................................................

356
kaLari paran'tu, kaLLi pOki,
pakalum kUum kUkaiyoTu, piRazpal,
Ima viLakkin, pEey makaLiroTu
ajcu van'tanRu, im majcu paTu mutukATu;
5
n'ejcu amar kAtalar azuta kaNNIr
enpu paTu cuTalai veN n'IRu avippa,
ellAr puRanum tAn kaNTu, ulakattu
manpataikku ellAm tAnAy,
tan puRam kANpOrk kANpu aRiyAtE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
tAyag kaNNanAr pATiyatu.

357
kunRu talaimaNan'ta malai piNittu yAtta maN,
potumai cuTTiya mUvar ulakamum,
potumai inRi ANTicinOrkkum,
mANTa anRE, yANTukaL; tuNaiyE
5
vaittatu anRE veRukkai; vi................
..........................................................................................Nai
puNai kaiviTTOrkku aritE, tuNai azat
tokku uyir vauvumkAlai,
ikkarai n'inRu ivarn'tu ukkarai koLalE.

tiNai atu; tuRai ...................; perugkAjciyum Am.
piramanAr pATiyatu.

358
paruti cUzn'ta ip payam kezu mA n'ilam
oru pakal ezuvar eytiyaRRE;
vaiyamum tavamum tUkkin, tavattukku
aiyavi anaittum ARRAtu Akalin,
5
kaiviTTanarE kAtalar; atanAl
viTTOrai viTAaL, tiruvE;
viTAatOr ivaL viTappaTTOrE.

tiNai atu; tuRai manaiyaRam, tuRavaRam.
vAnmIkiyAr pATiyatu.

359
pARupaTap paRain'ta pal mARu marugkin,
vERu paTu kurala vev vAyk kUkaiyoTu,
piNam tin kuRu n'ari n'iNam tikaz palla,
pEey makaLir piNam tazUup paRRi,
5
viLar Un tinRa vem pulAl meyyar,
kaLari marugkin kAl peyarttu ATi,
Ima viLakkin veruvarap pErum
kATu munninarE, n'ATu koNTOrum;
n'inakkum varutal vaikal aRRE;
10
vacaiyum n'iRkum; icaiyum n'iRkum;
atanAl, vacai n'Ikki icai vENTiyum,
n'acai vENTAtu n'anRu mozin'tum,
n'ilavuk kOTTup pala kaLiRRoTu,
polam paTaiya mA mayagkiTa,
15
izai kiLar n'eTun' tEr iravalarkku arukAtu,
'koL' ena viTuvai Ayin, veLLena,
ANTu n'I peyarn'ta pinnum,
INTu n'ITu viLagkum, n'I eytiya pukazE.

tiNai atu; tuRai perugkAjci.
an'tuvan kIranaik kAvaTTanAr pATiyatu.

360
peritu ArAc ciRu cinattar,
cila collAn pala kELviyar,
n'uN uNarvinAn perug koTaiyar,
kaluz n'anaiyAn taN tERalar,
5
kani kuyyAn kozun' tuvaiyar,
tAz uvan'tu tazUu moziyar,
payan uRuppap palarkku ARRi,
Emam Aka in' n'ilam ANTOr
cilarE; peruma! kEL, ini: n'ALum,
10
palarE, takaiyaHtu aRiyAtOrE;
annOr celvamum manni n'illAtu;
innum aRRu, atan paNpE; atanAl,
n'iccamum ozukkam muTTilai; paricil
n'accuvar kaiyin n'irappal Ompumati; accu varap
15
pARu iRai koNTa paRan'talai, mA kata
kaLLi pOkiya kaLari marugkin,
veLLil n'iRutta pinRai, kaLLoTu
pullakattu iTTa cil aviz valci,
pulaiyan Eva, pul mEl amarn'tu uNTu,
20
azal vAyp pukka pinnum,
palar vAyttu irAar, paruttu uNTOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
tan'tumARanaic cagkavaruNar ennum n'Akariyar pATiyatu.