AlattUr kizAr

34
'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
5
'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
ceyti konROrkku uyti il' ena,
aRam pATinRE Ayizai kaNava!
'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
puRavuk karu anna pun pula varakin
10
pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
iratti n'ITiya akan talai manRattu,
karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
15
akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
20
cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
imayattu INTi, in kural payiRRi,
koNTal mA mazai pozin'ta
n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

36
aTun'ai Ayinum, viTun'ai Ayinum,
n'I aLan'tu aRiti, n'in puraimai vAr kOl,
ceRi aric cilampin, kuRun' toTi makaLir
polam cey kazagkin teRRi ATum
5
taN Anporun'ai veN maNal citaiya,
karug kaik kollan aram cey av vAy
n'eTug kai n'aviyam pAytalin, n'ilai azin'tu,
vI kamaz n'eTuj cinai pulampa, kAvutoRum
kaTi maram taTiyum Ocai tan Ur
10
n'eTu matil varaippin kaTi manai iyampa,
Agku initu irun'ta vEn'tanoTu, Igku, n'in
cilait tAr muracam kaRagka,
malaittanai enpatu n'ANut takavu uTaittE.

tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
avan karuvUr muRRiyirun'tAnai AlattUr kizAr pATiyatu.

69
kaiyatu, kaTan n'iRai yAzE; meyyatu,
puravalar inmaiyin paciyE; araiyatu,
vERRu izai n'uzain'ta vEr n'anai citAar
Ompi uTutta uyaval pANa!
5
pUTkai illOn yAkkai pOlap
perum pullenRa irum pEr okkalai;
vaiyakam muzutuTan vaLaii, paiyena
ennai vinavuti Ayin, mannar
aTu kaLiRu uyavum koTi koL pAcaRai,
10
kurutip parappin kOTTu mA tolaicci,
pulAk kaLam ceyta kalAat tAnaiyan
piRagku n'ilai mATattu uRan'taiyOnE;
porun'arkku Okkiya vElan, oru n'ilaip
pakaip pulam paTartalum uriyan; takait tAr
15
oL eri puraiyum uru kezu pacum pUN
kiLLi vaLavaR paTarkuvai Ayin,
n'eTug kaTai n'iRRalum ilaiyE; kaTum pakal
tEr vIcu irukkai Ara n'Okki,
n'I avaR kaNTa pinRai, pUvin
20
ATu vaNTu imirAt tAmarai
cUTAyAtal ataninum ilaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

225
talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
5
vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
10
in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
jAlag kAvalar kaTaittalai,
kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

324
verukku viTai anna vekuL n'Okkuk kayan' talai,
puL Un tinRa pulavu n'ARu kaya vAy,
veL vAy vETTuvar vIz tuNai makAar
ciRiyilai uTaiyin curaiyuTai vAl muL
5
Uka n'uN kOl ceRitta ampin,
valAar valvil kulAvarak kOli,
parutti vElik karuppai pArkkum
pun pulam tazIiya am kuTic cIRUr,
kumiz uN veLLai paku vAy peyartta
10
veN kAz tAya vaN kAl pan'tar,
iTaiyan pottiya ciRu tI viLakkattu,
pANaroTu irun'ta n'ANuTai n'eTun'takai
valam paTu tAnai vEn'tarkku
ulan'tuzi ulakkum n'ejcu aRi tuNaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AlattUr kizAr pATiyatu.