AvUr mUlag kizAr

38
varai puraiyum maza kaLiRRin micai,
vAn tuTaikkum vakaiya pOla,
viravu uruvina koTi n'uTagkum
viyan tAnai viRal vEn'tE!
5
n'I, uTanRu n'OkkumvAy eri tavaza,
n'I, n'ayan'tu n'OkkumvAy pon pUppa,
cej jAyiRRu n'ilavu vENTinum,
veN tigkaLuL veyil vENTinum,
vENTiyatu viLaikkum ARRalaiAkalin,
10
n'in n'izal piRan'tu, n'in n'izal vaLarn'ta,
em aLavu evanO maRRE? 'in n'ilaip
polam pUg kAvin n'al n'ATTOrum
cey vinai marugkin eytal allatai,
uTaiyOr Italum illOr irattalum
15
kaTavatu anmaiyin, kaiyaRavu uTaittu' ena,
ANTuc cey n'ukarcci INTum kUTalin,
n'in n'ATu uLLuvar, paricilar
onnAr tEettum, n'innuTaittu enavE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avan, 'em uLLIr? em n'ATTIr?' enRARku AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

40
n'IyE, piRar OmpuRu maRa man eyil
OmpAtu kaTan'tu aTTu, avar
muTi punain'ta pacum pon n'in
aTi poliyak kazal taiiya
5
vallALanai; vaya vEn'tE!
yAmE, n'in, ikaz pATuvOr eruttu aTagka,
pukaz pATuvOr polivu tOnRa,
inRu kaNTAgkuk kANkuvam enRum
incol eN patattai Akumati peruma!
10
oru piTi paTiyum cIRiTam
ezu kaLiRu purakkum n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
avanai AvUr mulagkizAr pATiyatu.

166
n'anRu Ayn'ta n'IL n'imir caTai
mutu mutalvan vAy pOkAtu,
onRu purin'ta Ir iraNTin,
ARu uNarn'ta oru mutu n'Ul
5
ikal kaNTOr mikal cAymAr,
mey anna poy uNarn'tu,
poy OrAtu mey koLIi,
mU Ez tuRaiyum muTTu inRu pOkiya
uraicAl ciRappin uravOr maruka!
10
vinaikku vENTi n'I pUNTa
pulap pulvAyk kalaip paccai
cuval pUN jANmicaip poliya;
maRam kaTin'ta arug kaRpin,
aRam pukazn'ta valai cUTi,
15
ciRu n'utal, pEr akal alkul,
cila collin, pala kUn'tal, n'in
n'ilaikku otta n'in tuNait tuNaiviyar
tamakku amain'ta tozil kETpa;
kATu enRA n'ATu enRu Agku
20
Ir Ezin iTam muTTAtu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagkiyum,
eN n'ANap pala vETTum,
maN n'ANap pukaz parappiyum,
arug kaTip perug kAlai,
25
virun'tuRRa n'in tirun'tu En'tu n'ilai,
enRum, kANkatil amma, yAmE! kuTAatu
pon paTu n'eTu varaip puyalERu cilaippin,
pU viri putu n'Irk kAviri purakkum
taN punal paTappai em Ur AgkaN,
30
uNTum tinRum Urn'tum ATukam;
celval attai, yAnE; cellAtu,
mazai aNNAppa n'ITiya n'eTu varaik
kazai vaLar imayam pOla,
n'ilIiyar attai, n'I n'ilammicaiyAnE?

tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
cONATTup pUjcARRUrp pArppAn kauNiyan viNNan'tAyanai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

177
oLiRu vAL mannar oN cuTar n'eTu n'akar,
veLiRu kaN pOkap pal n'AL tiragki,
pATip peRRa pon aNi yAnai,
tamar enin, yAvarum pukupa; amar enin,
5
tigkaLum n'uzaiyA en'tirap paTu puzai,
kaL mARu n'ITTa n'aNi n'aNi irun'ta
kuRum pal kuRumpin tatumpa vaiki,
puLic cuvai vETTa ceg kaN ATavar
tIm puLik kaLAvoTu tuTari munaiyin,
10
maTTu aRal n'al yARRu ekkar ERi,
karug kani n'Aval irun'tu koytu uNNum,
perum peyar Ati, piNagkuaril kuTa n'ATTu,
eyinar tan'ta eym mAn eRi tacaip
paij jiNam perutta pacu veL amalai,
15
varun'arkku varaiyAtu taruvanar coriya,
irum panag kuTaiyin micaiyum
perum pular vaikaRaic cIr cAlAtE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mallikizAn kAriyAtiyai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

178
kan'tu munin'tu uyirkkum yAnaiyoTu, paNai munin'tu
kAl iyal puravi Alum AgkaN,
maNal mali muRRam pukka cAnROr
uNNAr Ayinum, tannoTu cULuRRu,
5
'uNm' ena irakkum perum peyarc cAttan
INTO in cAyalanE; vENTAr
eRi paTai mayagkiya veruvaru jATpin,
kaLLuTaik kalattar uLLUrk kURiya
n'eTumozi maRan'ta ciRu pErALar
10
ajci n'IgkumkAlai,
EmamAkat tAn mun'tuRumE.

tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai.
pANTiyan kIrajcAttanai avar pATiyatu.

196
olluvatu ollum enRalum, yAvarkkum
ollAtu il ena maRuttalum, iraNTum,
ALvinai marugkin kENmaip pAlE;
ollAtu ollum enRalum, olluvatu
5
il ena maRuttalum, iraNTum, vallE
irappOr vATTal anRiyum, purappOr
pukaz kuRaipaTUum vAyil attai;
anaittu Akiyar, ini; ituvE enaittum
cEyttuk kANAtu kaNTanam; atanAl,
10
n'Oy ilarAka n'in putalvar; yAnum,
veyil ena muniyEn, pani ena maTiyEn,
kal kuyinRanna en n'alkUr vaLi maRai,
n'AN alatu illAk kaRpin vAL n'utal
mel iyal kuRu makaL uLLic
15
celval attai; ciRakka, n'in n'ALE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARan paricil n'ITTittAnai AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

261
an'tO! en'tai aTaiyAp pEr il!
vaNTu paTu n'aRavin taNTA maNTaiyoTu
varaiyAp peruj cORRu muri vAy muRRam,
veRRu yARRu ampiyin eRRu? aRRu Akak
5
kaNTanen, manRa; cOrka, en kaNNE;
vaiyam kAvalar vaLam kezu tiru n'akar,
maiyal yAnai ayAvuyirttanna
n'ey ulai corin'ta mai Un Ocai
putukkaN mAkkaL cetukkaN Arap
10
payan'tanai, mannAl, munnE! iniyE
pal A tazIiya kallA val vil
uzaik kural kUkai azaippa ATTi,
n'Aku mulai anna n'aRum pUg karan'tai
viraku aRiyALar marapin cUTTa,
15
n'irai ivaN tan'tu, n'aTukal Akiya
ven vEl viTalai inmaiyin pulampi,
koym mazit talaiyoTu kaimmaiyuRak kalagkiya
kazi kala makaTUup pOlap
pullenRanaiyAl, pal aNi izan'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
.....................AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

301
pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
kumari makaLir kUn'tal puraiya,
amarin iTTa aru muL vElik
kallen pAcaRaip pal cAnRIrE!
5
muracu muzagku tAnai n'um aracum Ompumin;
oLiRu En'tu maruppin n'um kaLiRum pORRumin;
enai n'AL tagkum n'um pOrE, anai n'AL
eRiyAr eRital yAvaNatu? eRin'tOr
etir cenRu eRitalumcellAn; atanAl
10
aRin'tOr yAr, avan kaNNiya poruLE?
'palam' enRu ikaztal Ompumin; utuk kAN
n'ilan aLappanna n'illAk kuRu n'eRi,
vaN parip puravip paNpu pArATTi,
elliTaip paTartan'tOnE; kallena
15
vEn'tu Ur yAnaikku allatu,
En'tuvan pOlAn, tan ilagku ilai vElE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AvUr mUlag kizAr pATiyatu.