kaLLil AttiraiyanAr

175
en'tai! vAzi; Atanugka! en
n'ejcam tiRappOr n'iR kANkuvarE;
n'in yAn maRappin, maRakkum kAlai,
en uyir yAkkaiyin piriyum pozutum,
5
enniyAn maRappin, maRakkuven ven vEl
viN poru n'eTug kuTaik koTit tEr mOriyar
tiN katirt tikiri tiritarak kuRaitta
ulaka iTaikazi aRai vAy n'ilaiiya
malar vAy maNTilattu anna, n'ALum
10
palar puravu etirn'ta aRat tuRai n'innE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

389
'n'Ir n'ugkin kaN valippa,
kAna vEmpin kAy tiragka,
kayam kaLiyum kOTai Ayinum,
ElA veNpon pOruRu kAlai,
5
emmum uLLumO piLLaiam porun'an!'
enRu IttananE, icaicAl n'eTun'takai;
inRu cenRu eytum vaziyanum allan;
celinE, kANA vaziyanum allan;
pun talai maTap piTi inaiya, kanRu tan'tu,
10
kunRaka n'al Ur manRattup piNikkum
kal izi aruvi vEgkaTam kizavOn,
celvuzi ezAa n'al Er mutiyan!
Atanugkan pOla, n'Iyum
pacitta okkal pazagkaN vITa,
15
vIRucAl n'an kalam n'alkumati, peruma!
aitu akal alkul makaLir
n'eytal kELanmAr, n'eTug kaTaiyAnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.