kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaran, kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik k

54
em kOn irun'ta kampalai mUtUr,
uTaiyOr pOla iTaiyinRu kuRuki,
cemmal n'AL avai aNNAn'tu pukutal
em ana vAzkkai iravalarkku eLitE;
5
iravalarkku eNmai allatu puravu etirn'tu,
vAnam n'ANa, varaiyAtu, cenROrkku
AnAtu Iyum kavi kai vaNmaik
kaTu mAn kOtai tuppu etirn'tu ezun'ta
n'eTumozi mannar n'inaikkum kAlai,
10
pAcilait toTutta, uvalaik kaNNi,
mAcu uN uTukkai, maTi vAy, iTaiyan
ciRu talai AyamoTu kuRukalcellAp
puli tujcu viyan pulattaRRE
vali tujcu taTak kai avanuTai n'ATE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kuTTuvan kOtaiyaik kOnATTu eRiccalUr mATalan maturaik kumaran pATiyatu.

61
koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
5
putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
van kai vinaijar pun talaic ciRAar
tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
10
kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
15
tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
tirun'tu aTi porun'ta vallOr
varun'tak kANTal, ataninum ilamE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

167
n'IyE, amar kANin amar kaTan'tu, avar
paTai vilakki etir n'iRRalin,
vAaL vAytta vaTu Az yAkkaiyoTu,
kELvikku iniyai; kaTku innAyE:
5
avarE, n'iR kANin puRam koTuttalin,
URu aRiyA mey yAkkaiyoTu,
kaNNukku iniyar; cevikku innArE:
atanAl, n'Iyum onRu iniyai; avarum onRu iniyar;
ovvA yA uLa, maRRE? vel pOrk
10
kazal punai tirun'tu aTik kaTu mAn kiLLi!
n'innai viyakkum iv ulakam; aHtu
ennO? peruma! uraitticin emakkE.

tiNai atu; tuRai araca vAkai.
EnAti tirukkiLLiyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

180
n'irappAtu koTukkum celvamum ilanE;
'il' ena maRukkum ciRumaiyum ilanE;
iRai uRu vizumam tAgki, amarakattu
irumpu cuvaik koNTa vizuppuN n'Oy tIrn'tu,
5
marun'tu koL marattin vAL vaTu mayagki,
vaTu inRu vaTin'ta yAkkaiyan, koTai etirn'tu,
Irn'taiyOnE, pAN pacip pakaijan;
inmai tIra vENTin, emmoTu
n'Iyum vammO? mutu vAy iravala!
10
yAm tan irakkumkAlai, tAn em
uNNA marugkul kATTi, tan Urk
karug kaik kollanai irakkum,
'tirun'tu ilai n'eTu vEl vaTitticin' enavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai pANARRup paTaiyum Am.
Irn'tUr kizAn tOyan mARanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

197
vaLi n'aTan'tanna vAc celal ivuLiyoTu
koTi n'uTagku micaiya tErinar enAa,
kaTal kaNTanna oN paTait tAnaiyoTu
malai mARu malaikkum kaLiRRinar enAa,
5
urum uraRRanna uTkuvaru muracamoTu
ceru mEmpaTUum venRiyar enAa,
maN kezu tAnai, oN pUN, vEn'tar
veN kuTaic celvam viyattalO ilamE;
emmAl viyakkappaTUumOrE,
10
iTu muL paTappai maRi mEyn'tu ozin'ta
kuRu n'aRu mujjaik kozug kaN kuRRaTaku,
pun pula varakin conRiyoTu, peRUum,
cIRUr mannar Ayinum, em vayin
pATu aRin'tu ozukum paNpinArE;
15
mikap pEr evvam uRinum, enaittum
uNarcci illOr uTaimai uLLEm;
n'al aRivu uTaiyOr n'alkuravu
uLLutum, peruma! yAm, uvan'tu, n'ani peritE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun'tirumAvaLavan paricil n'ITTittAnaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

394
cilai ulAy n'imirn'ta cAn'tu paTu mArpin,
oli katirk kazani veNkuTaik kizavOn,
vali tujcu taTak kai vAy vAL kuTTuvan,
vaLLiyan Atal vaiyakam pukazinum,
5
uLLal Ompumin, uyar mozip pulavIr!
yAnum iruL n'ilAk kazin'ta pakal cey vaikaRai,
oru kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
pATu imiz muracin iyal tErt tan'tai
vATA vajci pATinEnAka,
10
akam mali uvakaiyoTu aNukal vENTi,
konRu cinam taNiyAp pulavu n'ARu maruppin
vej cina vEzam n'alkinan; ajci
yAn atu peyarttanenAka, tAn atu
ciRitu ena uNarn'tamai n'ANi, piRitum Or
15
perug kaLiRu n'alkiyOnE; ataRkoNTu,
irum pEr okkal perum pulampuRinum,
'tun arum paricil tarum' ena,
enRum cellEn, avan kunRu kezu n'ATTE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.

kaTain'ilai Ayina ellAm pATAN tiNai.
cOziya EnAti tirukkuTTuvanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.