cONATTu mukaiyalUrc ciRukarun'tumpiyAr

181
manRa viLavin manai vIz veLLil,
karug kaN eyiRRi kAtal makanoTu,
kAna irum piTik kanRu talaik koLLum
perug kuRumpu uTutta van pula irukkai,
5
pulAa ampin, pOr arug kaTi miLai,
valAarOnE, vAy vAL paNNan;
uNNA vaRug kaTumpu uytal vENTin,
innE cenmati, n'IyE cenRu, avan
pakaip pulam paTarAaLavai, n'in
10
pacip pakaip paricil kATTinai koLaRkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vallAr kizAn paNNanaic cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun'tumpiyAr pATiyatu.

265
Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
pal An kOvalar paTalai cUTTa,
5
kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
paricilar celvam anRiyum, viri tArk
kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.