pEy makaL iLaveyini

11
ari mayirt tiraL munkai,
vAl izai, maTa magkaiyar
vari maNal punai pAvaikkuk
kulavuc cinaip pUk koytu,
5
taN porun'aip punal pAyum,
viN poru pukaz, viRal vajci,
pATal cAnRa viRal vEn'tanummE,
veppu uTaiya araN kaTan'tu,
tuppu uRuvar puRam peRRicinE;
10
puRam peRRa vaya vEn'tan
maRam pATiya pATiniyummE,
Er uTaiya vizuk kazajcin,
cIr uTaiya izai peRRicinE;
izai peRRa pATinikkuk
15
kural puNar cIrk koLai val pAN makanummE,
ena Agku,
oL azal purin'ta tAmarai
veLLi n'ArAl pU peRRicinE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
cEramAn pAlai pATiya perugkaTugkOvaip pEymakaL iLaveyini pATiyatu.