porun'til iLagkIranAr

53
mutir vAr ippi mutta vAr maNal,
katir viTu maNiyin kaN poru mATattu,
ilagku vaLai makaLir teRRi ATum
viLagku cIr viLagkil vizumam konRa
5
kaLam koL yAnai, kaTu mAn, poRaiya!
virippin akalum; tokuppin ejcum;
mammar n'ejcattu emmanOrkku orutalai
kaimmuRRala, n'in pukazE, enRum;
oLiyOr piRan'ta im malar talai ulakattu
10
vAzEm enRalum aritE 'tAzAtu
ceRutta ceyyuL cey cen' n'Avin,
veRutta kELvi, viLagku pukazk kapilan
inRu uLan Ayin, n'anRuman' enRa n'in
ATu koL varicaikku oppa,
15
pATuval mannAl, pakaivaraik kaTappE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEran mAn'taraj cEral irumpoRaiyaip porun'til iLagkIranAr pATiyatu.