maturai marutan iLan'AkanAr

55
Ogku malaip peru vil pAmpu jAN koLIi,
oru kaNai koNTu mUeyil uTaRRi,
peru viRal amararkku venRi tan'ta
kaRai miTaRRu aNNal kAmar cennip
5
piRai n'utal viLagkum oru kaN pOla,
vEn'tu mEmpaTTa pUn' tAr mARa!
kaTuj cinatta kol kaLiRum; kataz pariya kali mAvum,
n'eTug koTiya n'imir tErum, n'ejcu uTaiya pukal maRavarum, ena
n'AnkuTan mANTatuAyinum, mANTa
10
aRa n'eRi mutaRRE, aracin koRRam;
atanAl, 'n'amar' enak kOl kOTAtu,
'piRar' enak kuNam kollAtu,
jAyiRRu anna ven' tiRal ANmaiyum,
tigkaL anna taN peruj cAyalum,
15
vAnattu anna vaNmaiyum, mUnRum,
uTaiyai Aki, illOr kaiyaRa,
n'I n'ITu vAziya n'eTun'takai! tAz n'Ir
veN talaip puNari alaikkum cen'til
n'eTu vEL n'ilaiiya kAmar viyan tuRai,
20
kaTu vaLi tokuppa INTiya
vaTu Az ekkar maNalinum palavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

349
n'uti vEl koNTu n'utal viyar tuTaiyA,
kaTiya kURum, vEn'tE; tan'taiyum,
n'eTiya allatu, paNin'tu moziyalanE;
iHtu ivar paTivam: Ayin, vai eyiRRu,
5
ari matar mazaik kaN, am mA arivai,
maram paTu ciRu tIp pOla,
aNagku AyinaL, tAn piRan'ta UrkkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.