mAgkuTi kizAr

24
n'el ariyum irun' tozuvar
cej jAyiRRu veyil munaiyin,
teN kaTal tirai micaip pAyun'tu;
tiN timil van paratavar
5
veppu uTaiya maTTu uNTu,
taN kuravaic cIr tUgkun'tu;
tUval kalitta tEm pAy punnai
mel iNark kaNNi milain'ta main'tar
el vaLai makaLirt talaik kai tarUun'tu;
10
vaNTu paTa malarn'ta taN n'aRug kAnal
muNTakak kOtai oN toTi makaLir
irum panaiyin kurumpai n'Irum,
pUg karumpin tIm cARum,
Ogku maNal kuvavut tAzait
15
tIm n'IroTu uTan virAay,
mun' n'Ir uNTu mun'n'Irp pAyum;
tAgkA uRaiyuL n'al Ur kezIiya
OmpA Ikai mA vEL evvi
punal am putavin mizalaiyoTu kazanik
20
kayal Ar n'Arai pOrvil cEkkum,
pon aNi yAnait tol mutir vELir,
kuppai n'ellin, muttURu tan'ta
koRRa n'IL kuTai, koTit tErc ceziya!
n'inRu n'ilaiiyar n'in n'ALmIn; n'illAtu
25
paTAac celIiyar, n'in pakaivar mInE
n'innoTu, tonRu mUtta uyirinum, uyiroTu
n'inRu mUtta yAkkai anna, n'in
ATu kuTi mUtta vizut tiNaic ciRan'ta
vALin vAzn'ar tAL valam vAztta,
30
iraval mAkkaL Ikai n'uvala,
oN toTi makaLir polagkalattu En'tiya
taN kamaz tERal maTuppa, makiz ciRan'tu,
Agku initu ozukumati, peruma! 'Agku atu
vallun'ar vAzn'tOr' enpa tol icai,
35
malar talai ulakattut tOnRi,
palar, celac cellAtu, n'inRu viLin'tOrE.

tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

26
n'aLi kaTal irug kuTTattu
vaLi puTaitta kalam pOla,
kaLiRu cenRu kaLan akaRRavum,
kaLan akaRRiya viyal AgkaN
5
oLiRu ilaiya eHku En'ti,
araicu paTa amar uzakki,
urai cela muracu vauvi,
muTit talai aTuppu Aka,
punal kuruti ulaik koLIi,
10
toTit tOL tuTuppin tuzan'ta valciyin,
aTukaLam vETTa aTu pOrc ceziya!
AnRa kELvi, aTagkiya koLkai,
n'An maRai mutalvar cuRRam Aka,
mannar Eval ceyya, manniya
15
vELvi muRRiya vAy vAL vEn'tE!
n'ORROr manRa n'in pakaivar, n'innoTu
mARRAr ennum peyar peRRu,
ARRAr Ayinum, ANTu vAzvOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

313
attam n'aNNiya n'ATu kezu peruviRal
kaip poruL yAtonRum ilanE; n'accik
kANiya cenRa iraval mAkkaL
kaLiRoTu n'eTun' tEr vENTinum, kaTava;
5
uppu oy cAkATTu umaNar kATTa
kazi muri kunRattu aRRE,
eL amaivu inRu, avan uLLiya poruLE.

tiNai atu; tuRai vallAN mullai.
mAgkuTi kizAr pATiyatu.

335
aTal arun' tuppin....................
...................kurun'tE mullai enRu
in' n'Anku allatu pUvum illai;
karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
5
ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
in' n'Anku allatu uNAvum illai;
tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
10
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
kallE paravin allatu,
n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mAgkuTi kizAr pATiyatu.

372
vici piNit taTAri vimmena oRRi,
Etti van'tatu ellAm muzutta
ilagku vAL avir oLi valam paTa minni,
kaNait tuLi pozin'ta kaNkUTu pAcaRai,
5
porun'tAt tevvar arin'ta talai aTuppin,
kUviLa viRakin Akku vari n'uTagkal,
AnA maNTai vanniam tuTuppin,
InA vENmAL iTam tuzan'tu aTTa
mA maRi piNTam vAluvan En'ta,
10
'vatuvai vizavin putuvOrkku ellAm
vev vAyp peyta pUta n'Ir cAlka' enap
pulavuk kaLam poliya vETTOy! n'in
n'ilavut tikaz Aram mukakkuvam enavE.

tiNai vAkai; tuRai maRakkaLa vELvi.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

396
kIz n'IrAn mIn vazagkun'tu;
mI n'IrAn, kaN anna, malar pUkkun'tu;
kazi cuRRiya viLai kazani,
arip paRaiyAn puL Oppun'tu;
5
n'eTun'Ir kUum maNal taN kAn
men paRaiyAn puL iriyun'tu;
n'anaik kaLLin manaik kOcar
tIm tERal n'aRavu makizn'tu,
tIm kuravaik koLait tAgkun'tu;
10
uL ilOrkku vali Akuvan,
kEL ilOrkkuk kEL Akuvan,
kazumiya ven vEl vELE,
vaLa n'Ir vATTARRu eziniyAtan;
kiNaiyEm, peruma!
15
kozun' taTiya cUTu enkO?
vaLa n'anaiyin maTTu enkO?
kuRu muyalin n'iNam peytan'ta
n'aRu n'eyya cORu enkO?
tiRan'tu maRan'ta kUTTumutal
20
mukan'tu koLLum uNavu enkO?
annavai pala pala
...................................................run'ataya
irum pEr okkal arun'tu ejciya
aLittu uvappa, IttOn en'tai;
25
emmOr Akkak kagkuNTE;
mAri vAnattu mIn n'AppaN,
viri katira veN tigkaLin,
viLagkit tOnRuka, avan kalagkA n'al icai!
yAmum piRarum vAztta, n'ALum
30
n'iraicAl n'an kalan n'alki,
urai celac ciRakka, avan pATalcAl vaLanE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vATTARRu eziniyAtanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.