murajciyUr muTi n'AkarAyar

2
maN tiNin'ta n'ilanum,
n'ilan En'tiya vicumpum,
vicumpu taivaru vaLiyum,
vaLit talaiiya tIyum,
5
tI muraNiya n'Irum, enRAgku
aim perum pUtattu iyaRkai pOla
pORRArp poRuttalum, cUzcciyatu akalamum,
valiyum, teRalum, aLiyum, uTaiyOy!
n'in kaTal piRan'ta jAyiRu peyarttum n'in
10
veN talaip puNarik kuTa kaTal kuLikkum,
yANar vaippin, n'al n'ATTup porun'a!
vAna varampanai! n'IyO, peruma!
alagku uLaip puravi aivaroTu cinaii,
n'ilam talaikkoNTa polam pUn' tumpai
15
Ir aimpatinmarum porutu, kaLattu oziya,
peruj cORRu miku patam varaiyAtu koTuttOy!
pAal puLippinum, pakal iruLinum,
n'Aal vEta n'eRi tiriyinum,
tiriyAc cuRRamoTu muzutu cEN viLagki,
20
n'aTukkinRi n'iliyarO attai aTukkattu,
ciRu talai n'avvip perug kaN mAp piNai,
an'ti an'taNar arug kaTan iRukkum
mut tI viLakkin, tujcum
poR kOTTu imayamum, potiyamum, pOnRE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; vAzttiyalum Am.
cEramAn peruj cORRu utiyaj cEralAtanai murajciyUr muTin'AkarAyarpATiyatu.