EnAti tirukkiLLi

167
n'IyE, amar kANin amar kaTan'tu, avar
paTai vilakki etir n'iRRalin,
vAaL vAytta vaTu Az yAkkaiyoTu,
kELvikku iniyai; kaTku innAyE:
5
avarE, n'iR kANin puRam koTuttalin,
URu aRiyA mey yAkkaiyoTu,
kaNNukku iniyar; cevikku innArE:
atanAl, n'Iyum onRu iniyai; avarum onRu iniyar;
ovvA yA uLa, maRRE? vel pOrk
10
kazal punai tirun'tu aTik kaTu mAn kiLLi!
n'innai viyakkum iv ulakam; aHtu
ennO? peruma! uraitticin emakkE.

tiNai atu; tuRai araca vAkai.
EnAti tirukkiLLiyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.