karumpanUr kizAn

381
Unum UNum munaiyin, initu ena,
pAlin peytavum, pAkin koNTavum,
aLavupu kalan'tu, mellitu paruki,
virun'tuRuttu, ARRi irun'tanemAka,
5
'cenmO, peruma! em vizavuTai n'ATTu?' ena,
yAm tan aRiyun'amAka, tAn peritu
anpu uTaimaiyin, em pirivu ajci,
tuNariyatu koLAavAki, pazam Uzttu,
payam pakarvu aRiyA mayagku aril mutu pAz,
10
peyal peytanna, celvattu AgkaN,
IyA mannar puRagkaTait tOnRi,
citAar vaLpin citarp puRat taTAri
Un cukir valan'ta teN kaN oRRi,
viral vicai tavirkkum aralai il pANiyin,
15
ilampATu akaRRal yAvatu? pulampoTu
terumaral uyakkamum tIrkkuvem; atanAl,
iru n'ilam kUlam pARa, kOTai
varu mazai muzakku icaikku OTiya pinRai,
cEyaiAyinum, ivaNaiAyinum,
20
itaRkoNTu aRin'ai; vAziyO, kiNaiva!
ciRu n'ani, oru vazip paTarka enROnE en'tai,
oli veL aruvi vEgkaTa n'ATan,
uRuvarum ciRuvarum Uz mARu uykkum
aRattuRai ampiyin mAna, maRappu inRu,
25
irug kOL IrAp pUTkai,
karumpanUran kAtal makanE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnai n'annAkanAr pATiyatu.

384
menpAlAn uTan aNaii,
vajcik kOTTu uRagku n'Arai
aRaik karumpin pU arun'tum;
vanpAlAn karug kAl varakin
5
......................................................................................
am kaN kuRu muyala veruva, ayala
karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
10
................................................kiNaiyEm, peruma!
n'el ennA, pon ennA,
kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
.....................manai ennA, avai palavum
yAn taNTavum, tAn taNTAn,
15
n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
maN n'ANap pukaz vETTu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
20
yANTu n'iRka veLLi, mANTa
uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
tinRa n'aN pal Un tONTavum,
van'ta vaikal allatu,
cenRa ellaic celavu aRiyEnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.