koNkAnag kizAn

154
tirai poru mun'n'Irk karai n'aNic celinum,
aRiyun'ark kANin, vETkai n'Ikkum
cil n'Ir vinavuvar, mAn'tar; atu pOl,
aracar uzaiyarAkavum, purai tapu
5
vaLLiyOrp paTarkuvar, pulavar: atanAl,
yAnum, 'peRRatu Utiyam; pERu yAtu?' ennEn;
uRRanen Atalin uLLi van'tananE;
'I' ena irattalO aritE; n'I atu
n'alkinum, n'alkAy Ayinum, vel pOr
10
eRi paTaikku OTA ANmai, aRuvait
tU viri kaTuppat tuvanRi mImicait
taN pala izitarum aruvi n'in
koN perug kAnam, pATal enakku eLitE.

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
koNkAnagkizAnai mOcikIranAr pATiyatu.

155
vaNar kOTTuc cIRiyAz vATupuTait tazIi,
'uNarvOr yAr, en iTumpai tIrkka?' ena,
kiLakkum, pANa! kEL, ini n'ayattin,
pAz Ur n'erujcip pacalai vAn pU
5
Ertaru cuTarin etirkoNTAagku,
ilampaTu pulavar maNTai viLagku pukazk
koN perug kAnattuk kizavan
taN tAr akalam n'Okkina, malarn'tE.

tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
avanai avar pATiyatu.

156
onRu n'anku uTaiya piRar kunRam; enRum
iraNTu n'anku uTaittE koN perug kAnam;
n'accic cenRa iravalarc cuTTit
toTuttu uNak kiTappinum kiTakkum; aHtAnRu
5
n'iRai arun' tAnai vEn'tarait
tiRai koNTu peyarkkum cemmalum uTaittE.

tiNai atu; tuRai iyan mozi.
avanai avar pATiyatu.