cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLi

16
vinai mATciya virai puraviyoTu,
mazai uruvina tOl parappi,
munai murugkat talaic cenRu, avar
viLai vayal kavarpUTTi,
5
manai maram viRaku Akak
kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
10
tuNai vENTAc ceru venRi,
pulavu vAL, pular cAn'tin,
murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
mayagku vaLLai, malar Ampal,
panip pakanRai, kanip pAkal,
15
karumpu allatu kATu aRiyAp
perun' taN paNai pAz Aka,
Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
n'Ama n'al amar ceyya,
OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.

tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

125
paruttip peNTin panuval anna,
n'eruppuc cinam taNin'ta n'iNam tayagku kozug kuRai,
parUuk kaL maNTaiyoTu, Uz mARu peyara
uNkum, en'tai! n'iR kANku van'ticinE,
5
n'aLLAtAr miTal cAytta
vallALa! n'in makiz irukkaiyE.
uzuta n'On pakaTu azi tinRAgku
n'al amiztu Aka, n'I n'ayan'tu uNNum n'aRavE;
kunRattu anna kaLiRu peyara,
10
kaTan'tu aTTu venROnum, n'iR kURummE;
'velIiyOn ivan' ena,
'kazal aNip polin'ta cEvaTi n'ilam kavarpu
virain'tu van'tu, camam tAgkiya,
val vEl malaiyan allan Ayin,
15
n'al amar kaTattal eLituman, n'amakku' enat
tORROntAnum, n'iR kURummE,
'tolaiiyOn ivan' ena,
oru n'I Ayinai peruma! peru mazaikku
irukkai cAnRa uyar malait
20
tirut taku cEey! n'iR peRRicinOrkkE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
cEramAn mAn'tarajcEral irumpoRaiyum cOzan irAca cUyam vETTa perun'aRkiLLiyum porutavazi, cOzaRkut tuppAkiya tErvaNmalaiyanai vaTama vaNNakkan perujcAttanAr pATiyatu.

367
n'Akattu anna pAku Ar maNTilam
tamavEAyinum tammoTu cellA;
vERROr Ayinum n'ORROrkku oziyum;
ERRa pArppArkku Irg kai n'iRaiyap
5
pUvum ponnum punal paTac corin'tu,
pAcizai makaLir polag kalattu En'tiya
n'Ar ari tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,
iravalarkku arug kalam arukAtu vIci,
vAztal vENTum, ivaN varain'ta vaikal;
10
vAzac ceyta n'alvinai allatu
Azug kAlaip puNai piRitu illai;
onRu purin'tu aTagkiya irupiRappALar
muttIp puraiyak kANtaka irun'ta
koRRa veN kuTaik koTit tEr vEn'tir!
15
yAn aRi aLavaiyO ituvE: vAnattu
vayagkit tOnRum mIninum, immenap
paran'tu iyagku mA mazai uRaiyinum,
uyarn'tu mEn' tOnRip polika, n'um n'ALE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
cEramAn mAriveNkOvum, pANTiyan kAnappEr tan'ta ukkirap peruvazutiyum, cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyum, orugku irun'tArai auvaiyAr pATiyatu.

377
pani pazun'iya pal yAmattup
pARu talai mayir n'anaiya,
initu tujcum tiru n'akar varaippin,
inaiyal akaRRa, en kiNai toTAk kuRuki,
5
'avi uNavinOr puRagkAppa,
aRa n'ejcattOn vAza, n'AL' enRu,
ataR koNTu varal Etti,
'''karavu illAk kavi vaN kaiyAn,
vAzka!'' enap peyar peRROr
10
piRarkku uvamam tAn allatu,
tanakku uvamam piRar il' ena,
atu n'inain'tu, mati mazuki,
Agku n'inRa eR kANUuc
'cEy n'ATTuc cel kiNaijanai!
15
n'I puravalai, emakku' enna,
malai payan'ta maNiyum, kaTaRu payan'ta ponnum,
kaTal payan'ta katir muttamum,
vERu paTTa uTaiyum, cERupaTTa tacumpum,
kanavil kaNTAgku, varun'tAtu n'iRpa,
20
n'anavin n'alkiyOn, n'acaicAl tOnRal;
n'ATu ena mozivOr, 'avan n'ATu' ena mozivOr;
vEn'tu ena mozivOr, 'avan vEn'tu' ena mozivOr;
.........................poR kOTTu yAnaiyar,
kavar parik kaccai n'al mAn,
25
vaTi maNi, vAgku uruLa,
.....................,..........n'al tErk kuzuvinar,
kataz icai vankaNinar,
vALin vAzn'ar, ArvamoTu INTi,
kaTal oli koNTa tAnai
30
aTal veg kurucil! manniya n'eTitE!

tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
cOzan irAcacUyam vETTa peru n'aRkiLLiyai ulOccanAr pATiyatu.