cOzan n'eytalag kAnal iLajcET cenni

10
vazipaTuvOrai val aRitIyE;
piRar pazi kURuvOr mozi tERalaiyE;
n'I mey kaNTa tImai kANin;
oppa n'ATi, at taka oRutti;
5
van'tu, aTi porun'ti, mun'tai n'iRpin,
taNTamum taNiti, n'I paNTaiyin peritE
amiztu aTTu AnAk kamaz kuy aTicil
varun'arkku varaiyA vacai il vAzkkai
makaLir malaittal allatu, maLLar
10
malaittal pOkiya, cilait tAr mArpa!
ceytu iragkA vinai, cEN viLagkum pukaz,
n'eytalagkAnal n'eTiyOy!
eyta van'tanam yAm; Ettukam palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'eytalagkAnal iLajcETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.