n'eTugkiLLi

44
irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
5
alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
innAtu amma, Igku initu iruttal;
10
tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
15
n'IL matil oru ciRai oTugkutal
n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

45
irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
5
oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
n'um Or anna vEn'tarkku
meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.

tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.