pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARan

55
Ogku malaip peru vil pAmpu jAN koLIi,
oru kaNai koNTu mUeyil uTaRRi,
peru viRal amararkku venRi tan'ta
kaRai miTaRRu aNNal kAmar cennip
5
piRai n'utal viLagkum oru kaN pOla,
vEn'tu mEmpaTTa pUn' tAr mARa!
kaTuj cinatta kol kaLiRum; kataz pariya kali mAvum,
n'eTug koTiya n'imir tErum, n'ejcu uTaiya pukal maRavarum, ena
n'AnkuTan mANTatuAyinum, mANTa
10
aRa n'eRi mutaRRE, aracin koRRam;
atanAl, 'n'amar' enak kOl kOTAtu,
'piRar' enak kuNam kollAtu,
jAyiRRu anna ven' tiRal ANmaiyum,
tigkaL anna taN peruj cAyalum,
15
vAnattu anna vaNmaiyum, mUnRum,
uTaiyai Aki, illOr kaiyaRa,
n'I n'ITu vAziya n'eTun'takai! tAz n'Ir
veN talaip puNari alaikkum cen'til
n'eTu vEL n'ilaiiya kAmar viyan tuRai,
20
kaTu vaLi tokuppa INTiya
vaTu Az ekkar maNalinum palavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

56
ERRu valan uyariya eri maruL avir caTai,
mARRu arug kaNicci, maNi miTaRROnum;
kaTal vaLar puri vaLai puraiyum mEni,
aTal ven' n'Ajcil, panaik koTiyOnum;
5
maNNuRu tiru maNi puraiyum mEni,
viN uyar puL koTi, viRal veyyOnum,
maNi mayil uyariya mARA venRi,
piNimuka Urti, oN ceyyOnum ena
jAlam kAkkum kAla munpin,
10
tOlA n'al icai, n'AlvaruLLum,
kURRu ottIyE, mARRu aruj cIRRam;
vali ottIyE, vAliyOnai;
pukaz ottIyE, ikazun'ar aTun'anai;
muruku ottIyE, munniyatu muTittalin;
15
Agku Agku avar avar ottalin, yAgkum
ariyavum uLavO, n'inakkE? atanAl,
iravalarkku arug kalam arukAtu IyA,
yavanar n'an kalam tan'ta taN kamaz tERal
pon cey punai kalattu En'ti, n'ALum
20
oN toTi makaLir maTuppa, makiz ciRan'tu,
Agku initu ozukumati! Ogku vAL mARa!
am kaN vicumpin Ar iruL akaRRum
veg katirc celvan pOlavum, kuTa ticait
taN katir matiyam pOlavum,
25
n'inRu n'ilaiiyar, ulakamOTu uTanE!

tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
avanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.

57
vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
pukaztal uRROrkku mAyOn anna,
uraicAl ciRappin pukazcAl mARa!
n'in onRu kURuvatu uTaiyEn: en enin,
5
n'IyE, piRar n'ATu koLLumkAlai, avar n'ATTu
iRagku katirk kazani n'in iLaiyarum kavarka;
n'anan' talaip pEr Ur eriyum n'aikka;
minnu n'imirn'tanna n'in oLiRu ilagku n'eTu vEl
onnArc cekuppinum cekukka; ennatUum
10
kaTimaram taTital Ompu n'in
n'eTu n'al yAnaikkuk kan'tu ARRAvE.

tiNai vajci; tuRai tuNai vajci.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

196
olluvatu ollum enRalum, yAvarkkum
ollAtu il ena maRuttalum, iraNTum,
ALvinai marugkin kENmaip pAlE;
ollAtu ollum enRalum, olluvatu
5
il ena maRuttalum, iraNTum, vallE
irappOr vATTal anRiyum, purappOr
pukaz kuRaipaTUum vAyil attai;
anaittu Akiyar, ini; ituvE enaittum
cEyttuk kANAtu kaNTanam; atanAl,
10
n'Oy ilarAka n'in putalvar; yAnum,
veyil ena muniyEn, pani ena maTiyEn,
kal kuyinRanna en n'alkUr vaLi maRai,
n'AN alatu illAk kaRpin vAL n'utal
mel iyal kuRu makaL uLLic
15
celval attai; ciRakka, n'in n'ALE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARan paricil n'ITTittAnai AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

198
'aruvi tAzn'ta peru varai pOla
AramoTu polin'ta mArpil taNTA,
kaTavuL cAnRa kaRpin, cEyizai
maTavOL payan'ta maNi maruL av vAyk
5
kiNkiNip putalvar polika!' enRu Etti,
tiN tEr aNNal n'iR pArATTi,
kAtal perumaiyin kanavinum araRRum en
kAmar n'ejcam EmAn'tu uvappa,
Al amar kaTavuL anna n'in celvam,
10
vEl kezu kurucil! kaNTEn; Atalin,
viTuttanen; vAzka, n'in kaNNi! toTutta
taN tamiz varaippakam koNTi Aka,
panittuk kUTTu uNNum taNippu arug kaTun' tiRal
n'in Oranna n'in putalvar, enRum,
15
onnAr vATa arug kalam tan'tu, n'um
ponnuTai n'eTu n'akar n'iRaiya vaitta n'in
munnOr pOlka, ivar perug kaNNOTTam!
yANTum n'ALum peruki, INTu tiraip
perug kaTal n'Irinum, ak kaTal maNalinum,
20
n'INTu uyar vAnattu uRaiyinum, n'anRum,
ivar peRum putalvark kANtoRum, n'Iyum,
pukanRa celvamoTu pukaz initu viLagki,
n'ITu vAziya! n'eTun'takai! yAnum
kEL il cEey n'ATTin, en'n'ALum,
25
tuLi n'acaip puLLin n'in aLi n'acaikku iragki, n'in
aTi n'izal pazakiya aTiyuRai;
kaTumAn mARa! maRavAtImE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr pATiyatu.