mAvaLattAn

43
n'ilamicai vAzn'ar alamaral tIra,
teRu katirk kanali vemmai tAgki,
kAl uNavu Aka, cuTaroTu koTkum
avircaTai munivarum maruLa, koTun'ciRaik
5
kUr ukirp parun'tin ERu kuRittu, orIi,
tan akam pukka kuRu n'aTaip puRavin
taputi ajcic cIrai pukka
varaiyA Ikai uravOn maruka!
n'ErArk kaTan'ta muraN miku tiruvin
10
tEr vaN kiLLi tampi! vAr kOl,
koTumara maRavar peruma! kaTu mAn
kai vaN tOnRal! aiyam uTaiyEn:
'Ar punai teriyal n'in munnOr ellAm
pArppAr n'Ovana ceyyalar; maRRu itu
15
n'IrttO n'inakku?' ena veRuppak kURi,
n'in yAn pizaittatu n'OvAy enninum,
n'I pizaittAy pOl n'ani n'ANinaiyE;
'tammaip pizaittOrp poRukkum cemmal
ik kuTip piRan'tOrkku eNmai kANum' ena,
20
kANtaku moympa! kATTinai; Akalin,
yAnE pizaittanen; ciRakka n'in AyuL
mikku varum in n'Irk kAviri
ekkar iTTa maNalinum palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLi tampi mAvaLattAnum tAmappal kaNNaNum vaTTup poruvuzi, kai karappa, vekuNTu vaTTuk koNTu eRin'tAnai, 'cOzan makan allai, ena, n'ANiyirun'tAnait tAmappal kaNNanAr pATiyatu.