n'occi

109
aLitOtAnE, pAriyatu paRampE!
n'aLi koL muracin mUvirum muRRinum,
uzavar uzAtana n'Anku payan uTaittE:
onRE, ciRiyilai vetirin n'el viLaiyummE;
5
iraNTE, tIm cuLaip palavin pazam UzkkummE;
mUnRE, kozug koTi vaLLik kizagku vIzkkummE;
n'AnkE, aNi n'iRa Ori pAytalin, mItu azin'tu,
tiNi n'eTug kunRam tEn coriyummE.
vAn kaN aRRu, avan malaiyE; vAnattu,
10
mIn kaN aRRu, atan cunaiyE; Agku,
maramtoRum piNitta kaLiRRinir Ayinum,
pulamtoRum parappiya tErinir Ayinum,
tALin koLLalir; vALin tAralan;
yAn aRikuven, atu koLLum ARE:
15
cukir puri n'arampin cIRiyAz paNNi,
virai oli kUn'tal n'um viRaliyar pin vara,
ATinir pATinir celinE,
n'ATum kunRum orugku IyummE.

tiNai n'occi; tuRai makaL maRuttal.
avanai avar pATiyatu.

110
kaTan'tu aTu tAnai mUvirum kUTi
uTanRanir Ayinum, paRampu koLaRku aritE;
mun'n'URu UrttE taN paRampu n'al n'ATu;
mun'n'URu Urum paricilar peRRanar;
5
yAmum pAriyum uLamE;
kunRum uNTu n'Ir pATinir celinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mUvEn'tarum paRampu muRRiyirun'tArai avar pATiyatu.

111
aLitO tAnE, pEr irug kunRE!
vElin vERal vEn'tarkkO aritE;
n'Ilattu, iNai malar puraiyum uNkaN
kiNai makaTku eLitAl, pATinaL varinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

271
n'Ir aRavu aRiyA n'ilamutal kalan'ta
karug kural n'occik kaN Ar kurUut tazai,
mel izai makaLir aitu akal alkul,
toTalai Akavum kaNTanam; iniyE,
5
veruvaru kurutiyoTu mayagki, uruvu karan'tu,
oRuvAyp paTTa teriyal Un cettu,
parun'tu koNTu ukappa yAm kaNTanam
maRam pukal main'tan malain'tamARE!

tiNai n'occi; tuRai ceruviTai vIztal.
veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

272
maNi tuNarn'tanna mAk kural n'occi!
pOtu viri pal maranuLLum ciRan'ta
kAtal n'al maram n'I; n'izaRRicinE!
kaTiyuTai viyal n'akark kANvarap polin'ta
5
toTiyuTai makaLir alkulum kiTatti;
kAppuTaip puricai pukku mARu azittalin,
Urp puRagkoTAa n'eTun'takai
pITu kezu cennik kizamaiyum n'inatE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mOci cAttanAr pATiyatu.

299
parutti vElic cIRUr mannan
uzuttu atar uNTa Oy n'aTaip puravi,
kaTal maNTu tONiyin, paTai mukam pOza
n'eymiti arun'tiya, koy cuval eruttin,
5
taNNaTai mannar, tAruTaip puravi,
aNagkuTai murukan kOTTattuk
kalam toTA makaLirin, ikan'tu n'inRavvE.

tiNai n'occi; tuRai kutirai maRam.
ponmuTiyAr pATiyatu.