pATAN tiNai

2
maN tiNin'ta n'ilanum,
n'ilan En'tiya vicumpum,
vicumpu taivaru vaLiyum,
vaLit talaiiya tIyum,
5
tI muraNiya n'Irum, enRAgku
aim perum pUtattu iyaRkai pOla
pORRArp poRuttalum, cUzcciyatu akalamum,
valiyum, teRalum, aLiyum, uTaiyOy!
n'in kaTal piRan'ta jAyiRu peyarttum n'in
10
veN talaip puNarik kuTa kaTal kuLikkum,
yANar vaippin, n'al n'ATTup porun'a!
vAna varampanai! n'IyO, peruma!
alagku uLaip puravi aivaroTu cinaii,
n'ilam talaikkoNTa polam pUn' tumpai
15
Ir aimpatinmarum porutu, kaLattu oziya,
peruj cORRu miku patam varaiyAtu koTuttOy!
pAal puLippinum, pakal iruLinum,
n'Aal vEta n'eRi tiriyinum,
tiriyAc cuRRamoTu muzutu cEN viLagki,
20
n'aTukkinRi n'iliyarO attai aTukkattu,
ciRu talai n'avvip perug kaN mAp piNai,
an'ti an'taNar arug kaTan iRukkum
mut tI viLakkin, tujcum
poR kOTTu imayamum, potiyamum, pOnRE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; vAzttiyalum Am.
cEramAn peruj cORRu utiyaj cEralAtanai murajciyUr muTin'AkarAyarpATiyatu.

3
uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
Ema muracam izumena muzagka,
n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
5
tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
pon OTaip pukar aNi n'utal,
tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
10
kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
15
polag kazaR kAl, pular cAn'tin
vilagku akanRa viyal mArpa!
Ur illa, uyavu ariya,
n'Ir illa, n'IL iTaiya,
pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
20
cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
unna maratta tun arug kavalai,
n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
25
munnam mukattin uNarn'tu, avar
inmai tIrttal vanmaiyAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

5
erumai anna karug kal iTai tORu,
Anin parakkum yAnaiya, munpin,
kAnaka n'ATanai! n'IyO, peruma!
n'I Or Akalin, n'in onRu mozival:
5
aruLum anpum n'Ikki, n'IgkA
n'irayam koLpavaroTu onRAtu, kAval,
kuzavi koLpavarin, Ompumati!
aLitO tAnE; atu peRal arug kuraittE.

tiNai pATANtiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; poruNmozik kAjciyum Am.
cEramAn karuvUr ERiya oL vAT kOp perujcEral irumpoRaiyaik kaNTa jAnRu, n'in uTampu peRuvAyAka!' ena, avanaic cenRu kaNTu, tam uTampu peRRu n'inRa n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

6
vaTAatu pani paTu n'eTu varai vaTakkum,
tenAatu uru kezu kumariyin teRkum,
kuNAatu karai poru toTu kaTaR kuNakkum,
kuTAatu tonRu mutir pauvattin kuTakkum,
5
kIzatu mup puNar aTukkiya muRai mutaR kaTTin
n'Ir n'ilai n'ivappin kIzum, mElatu
Anilai ulakattAnum, AnAtu,
uruvum pukazum Aki, viri cIrt
teri kOl jaman pOla, oru tiRam
10
paRRal iliyarO! n'in tiRam ciRakka!
cey vinaikku etirn'ta tevvar tEettu,
kaTal paTai kuLippa maNTi, aTar pukarc
ciRu kaN yAnai cevvitin Evi,
pAcaval paTappai Ar eyil pala tan'tu,
15
av eyil koNTa ceyvuRu n'an kalam
paricil mAkkaTku varicaiyin n'alki,
paNiyiyar attai, n'in kuTaiyE munivar
muk kaT celvar n'akar valam ceyaRkE!
iRaijcuka, peruma! n'in cenni ciRan'ta
20
n'AnmaRai munivar En'tu kai etirE!
vATuka, iRaiva! n'in kaNNi onnAr
n'ATu cuTu kamaz pukai eRittalAnE!
celiyar attai, n'in vekuLi vAl izai
magkaiyar tunitta vAL mukattu etirE!
25
Agka, venRi ellAm venRu akattu aTakkiya
taNTA Ikait takai mAN kuTumi!
taN katir matiyam pOlavum, teRu cuTar
oN katir jAyiRu pOlavum,
manniya, peruma! n'I n'ilamicaiyAnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai vAzttiyalum Am.
pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyaik kAri kizAr pATiyatu.

8
vaiyam kAvalar vazimozin'tu ozuka,
pOkam vENTi, potuc col poRAatu,
iTam ciRitu ennum Ukkam turappa,
oTugkA uLLattu, OmpA Ikai,
5
kaTan'tu aTu tAnaic cEralAtanai
yAgkanam ottiyO? vIgku celal maNTilam!
pozutu ena varaiti; puRakkoTuttu iRatti;
mARi varuti; malai maRain'tu oLitti;
akal iru vicumpinAnum
10
pakal viLagkutiyAl, pal katir virittE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi; pUvai n'ilaiyum Am.
cEramAn kaTugkO vAziyAtanaik kapilar pATiyatu.

9
'Avum, An iyaR pArppana mAkkaLum,
peNTirum, piNiyuTaiyIrum, pENit
ten pula vAzn'arkku arug kaTan iRukkum
pon pOl putalvarp peRAatIrum,
5
em ampu kaTi viTutum, n'um araN cErmin' ena,
aRattu ARu n'uvalum pUTkai, maRattin
kol kaLiRRu mImicaik koTi vicumpu n'izaRRum
em kO, vAziya, kuTumi tam kOc
cen' n'Irp pacum pon vayiriyarkku Itta,
10
mun'n'Ir vizavin, n'eTiyOn
n'al n'Irp paHRuLi maNalinum palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

10
vazipaTuvOrai val aRitIyE;
piRar pazi kURuvOr mozi tERalaiyE;
n'I mey kaNTa tImai kANin;
oppa n'ATi, at taka oRutti;
5
van'tu, aTi porun'ti, mun'tai n'iRpin,
taNTamum taNiti, n'I paNTaiyin peritE
amiztu aTTu AnAk kamaz kuy aTicil
varun'arkku varaiyA vacai il vAzkkai
makaLir malaittal allatu, maLLar
10
malaittal pOkiya, cilait tAr mArpa!
ceytu iragkA vinai, cEN viLagkum pukaz,
n'eytalagkAnal n'eTiyOy!
eyta van'tanam yAm; Ettukam palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'eytalagkAnal iLajcETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

11
ari mayirt tiraL munkai,
vAl izai, maTa magkaiyar
vari maNal punai pAvaikkuk
kulavuc cinaip pUk koytu,
5
taN porun'aip punal pAyum,
viN poru pukaz, viRal vajci,
pATal cAnRa viRal vEn'tanummE,
veppu uTaiya araN kaTan'tu,
tuppu uRuvar puRam peRRicinE;
10
puRam peRRa vaya vEn'tan
maRam pATiya pATiniyummE,
Er uTaiya vizuk kazajcin,
cIr uTaiya izai peRRicinE;
izai peRRa pATinikkuk
15
kural puNar cIrk koLai val pAN makanummE,
ena Agku,
oL azal purin'ta tAmarai
veLLi n'ArAl pU peRRicinE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
cEramAn pAlai pATiya perugkaTugkOvaip pEymakaL iLaveyini pATiyatu.

12
pANar tAmarai malaiyavum, pulavar
pU n'utal yAnaiyoTu punai tEr paNNavum,
aRanO maRRu itu viRal mAN kuTumi!
innA Akap piRar maN koNTu,
5
iniya ceyti, n'in Arvalar mukattE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

13
'ivan yAr?' enkuvai Ayin, ivanE
puli n'iRak kavacam pUm poRi citaiya,
ey kaNai kizitta pakaTTu ezil mArpin,
maRali anna kaLiRRu micaiyOnE;
5
kaLiRE, mun'n'Ir vazagku n'AvAy pOlavum,
pal mIn n'AppaN tigkaL pOlavum,
cuRavinattu anna vALOr moyppa,
marIiyOr aRiyAtu, main'tu paTTanRE;
n'Oy ilan Akip peyarkatil amma!
10
pazana majjai ukutta pIli
kazani uzavar cUTToTu tokukkum,
kozu mIn, viLain'ta kaLLin,
vizu n'Ir vEli n'ATu kizavOnE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
cOzan muTit talaik kOp perun'aRkiLLi karuvUriTam celvAnaik kaNTu,cEramAn an'tuvaj cEral irumpoRaiyOTu vENmATattu mEl irun'tu,uRaiyUr ENiccEri muTa mOciyAr pATiyatu.

14
kaTug kaNNa kol kaLiRRAl
kAppu uTaiya ezu murukki,
pon iyal punai tOTTiyAl
munpu turan'tu, camam tAgkavum;
5
pAr uTaitta kuNTu akazi
n'Ir azuva n'ivappuk kuRittu,
n'imir pariya mA tAgkavum;
Avam cErn'ta puRattai tEr micaic
cApa n'On jAN vaTuk koLa vazagkavum;
10
paricilarkku arug kalam n'alkavum; kuricil!
valiya Akum, n'in tAL tOy taTak kai.
pulavu n'ARRatta pain' taTi
pU n'ARRatta pukai koLIi, Un tuvai
kaRi cORu uNTu varun'tu tozil allatu,
15
piRitu tozil aRiyA Akalin, n'anRum
melliya peruma! tAmE. n'allavarkku
Ar aNagku Akiya mArpin, porun'arkku
iru n'ilattu anna n'Onmai,
ceru miku cEey! n'iR pATun'ar kaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
cEramAn celvak kaTugkO vAziyAtan kapilar kaip paRRi, 'melliyavAmAl n'Umkai' ena, kapilar pATiyatu.

15
kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
pAz ceytanai, avar n'anan' talai n'al eyil;
puLLinam imizum pukazcAl viLai vayal,
5
veL uLaik kali mAn kavi kuLampu ukaLat
tEr vazagkinai, n'in tevvar tEettu;
tuLagku iyalAn, paNai eruttin,
pAvu aTiyAn, ceRal n'Okkin,
oLiRu maruppin kaLiRu avara
10
kAppu uTaiya kayam paTiyinai;
anna cIRRattu anaiyai; Akalin,
viLagku pon eRin'ta n'alam kiLar palakaiyoTu
n'izal paTu n'eTu vEl En'ti, onnAr
oN paTaik kaTun' tAr munpu talaik koNmAr,
15
n'acai tara van'tOr n'acai piRakku oziya,
vacai paTa vAzn'tOr palarkol? purai il
n'al panuval, n'Al vEtattu,
aruj cIrttip perug kaNNuRai
n'eym mali Avuti pogka, pal mAN
20
vIyAc ciRappin vELvi muRRi,
yUpam n'aTTa viyan kaLam palakol?
yA palakollO? peruma! vAr uRRu
vici piNikkoNTa maN kanai muzavin
pATini pATum vajcikku
25
n'ATal cAnRa main'tinOy! n'inakkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

30
cej jAyiRRuc celavum,
aj jAyiRRup parippum,
parippuc cUzn'ta maNTilamum,
vaLi tiritaru ticaiyum,
5
vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRu ivai
cenRu aLan'tu aRin'tOr pOla, enRum
inaittu enpOrum uLarE; anaittum
aRi aRivu AkAc ceRivinai Aki,
kaLiRu kavuL aTutta eRikal pOla
10
oLitta tuppinaiAtalin, veLippaTa
yAgganam pATuvar, pulavar? kUmpoTu
mIp pAy kaLaiyAtu micaip param tONTAtu
pukAarp pukun'ta perug kalam takAar
iTaip pulap peru vazic coriyum
15
kaTal pal tAratta n'ATu kizavOyE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi
avanai avar pATiyatu.

32
kaTumpin aTukalam n'iRaiyAka, n'eTug koTip
pUvA vajciyum tarukuvan; onRO?
'vaNNam n'Iviya vaNagku iRaip paNait tOL,
oL n'utal, viRaliyar pUvilai peRuka!' ena,
5
mATa maturaiyum tarukuvan; ellAm
pATukam vamminO, paricil mAkkaL!
tol n'ilak kizamai cuTTin, n'al mati
vETkOc ciRAar tErk kAl vaitta
pacu maN kurUut tiraL pOla, avan
10
koNTa kuTumittu, it taN paNai n'ATE.

tiNai pATANtiNai; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

34
'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
5
'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
ceyti konROrkku uyti il' ena,
aRam pATinRE Ayizai kaNava!
'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
puRavuk karu anna pun pula varakin
10
pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
iratti n'ITiya akan talai manRattu,
karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
15
akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
20
cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
imayattu INTi, in kural payiRRi,
koNTal mA mazai pozin'ta
n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

35
n'aLi iru mun'n'Ir ENi Aka,
vaLi iTai vazagkA vAnam cUTiya
maN tiNi kiTakkait taN tamizk kizavar,
muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
5
aracu enappaTuvatu n'inatE, peruma!
alagkukatirk kanali n'Alvayin tOnRinum,
ilagkukatir veLLi ten pulam paTarinum,
am taN kAviri van'tu kavarpu UTTa,
tOTu koL vElin tORRam pOla,
10
ATu kaN karumpin veN pU n'uTagkum
n'ATu enappaTuvatu n'inatE attai; Agka
n'ATu kezu celvattup pITu kezu vEn'tE!
n'inava kURuval; enava kENmati!
aRam purin'tanna cegkOl n'ATTattu
15
muRai vENTu pozutil patan eLiyOr INTu
uRai vENTu pozutil peyal peRROrE;
jAyiRu cuman'ta kOTu tiraL koNmU
mAka vicumpin n'aTuvu n'inRAgku,
kaN pora viLagku n'in viN poru viyankuTai
20
veyil maRaik koNTanRO? anRE; varun'tiya
kuTi maRaippatuvE; kUrvEl vaLava!
veLiRRup panan' tuNiyin vIRRuvIRRuk kiTappa,
kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
varupaTai tAgki, peyar puRattu Arttu,
25
porupaTai tarUum koRRamum uzupaTai
UnRu cAl marugkin InRatan payanE;
mAri poyppinum, vAri kunRinum,
iyaRkai allana ceyaRkaiyil tOnRinum,
kAvalarp pazikkum, ik kaN akal jAlam;
30
atu n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Iyum
n'otumalALar potumozi koLLAtu,
pakaTu puRan'tarun'ar pAram Ompi,
kuTi puRan'tarukuvai Ayin, n'in
aTi puRan'tarukuvar, aTagkAtOrE.

tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
avanai veLLaikkuTi n'AkanAr pATi, pazaj ceykkaTan vITukoNTatu.

38
varai puraiyum maza kaLiRRin micai,
vAn tuTaikkum vakaiya pOla,
viravu uruvina koTi n'uTagkum
viyan tAnai viRal vEn'tE!
5
n'I, uTanRu n'OkkumvAy eri tavaza,
n'I, n'ayan'tu n'OkkumvAy pon pUppa,
cej jAyiRRu n'ilavu vENTinum,
veN tigkaLuL veyil vENTinum,
vENTiyatu viLaikkum ARRalaiAkalin,
10
n'in n'izal piRan'tu, n'in n'izal vaLarn'ta,
em aLavu evanO maRRE? 'in n'ilaip
polam pUg kAvin n'al n'ATTOrum
cey vinai marugkin eytal allatai,
uTaiyOr Italum illOr irattalum
15
kaTavatu anmaiyin, kaiyaRavu uTaittu' ena,
ANTuc cey n'ukarcci INTum kUTalin,
n'in n'ATu uLLuvar, paricilar
onnAr tEettum, n'innuTaittu enavE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avan, 'em uLLIr? em n'ATTIr?' enRARku AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

39
puRavin allal colliya, kaRai aTi
yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
Ital n'in pukazum anRE; cArtal
5
onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
10
muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
15
imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
vATA vajci vATTum n'in
pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

40
n'IyE, piRar OmpuRu maRa man eyil
OmpAtu kaTan'tu aTTu, avar
muTi punain'ta pacum pon n'in
aTi poliyak kazal taiiya
5
vallALanai; vaya vEn'tE!
yAmE, n'in, ikaz pATuvOr eruttu aTagka,
pukaz pATuvOr polivu tOnRa,
inRu kaNTAgkuk kANkuvam enRum
incol eN patattai Akumati peruma!
10
oru piTi paTiyum cIRiTam
ezu kaLiRu purakkum n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
avanai AvUr mulagkizAr pATiyatu.

48
kOtai mArpin kOtaiyAnum,
kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
5
aHtu em UrE; avan em iRaivan;
annOR paTartiyAyin, n'Iyum
emmum uLLumO mutu vAy iravala!
'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

49
n'ATan enkO? Uran enkO?
pATu imiz panik kaTal cErppan enkO?
yAgkanam mozikO, Ogku vAL kOtaiyai?
punavar taTTai puTaippin, ayalatu
5
iRagku katir alamaru kazaniyum,
piRagku n'Irc cErppinum, puL orugku ezumE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
avanai avar pATiyatu.

50
mAcu aRa vicitta vArpuRu vaLpin
mai paTu marugkul poliya, majjai
oli n'eTum pIli oN poRi maNit tAr,
polag kuzai uzijaiyoTu, poliyac cUTTi,
5
kuruti vETkai uru kezu muracam
maNNi vArA aLavai, eNNey
n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
aRiyAtu ERiya ennait teRuvara,
iru pARpaTukkum n'in vAL vAy ozittatai
10
atUum cAlum, n'al tamiz muzutu aRital;
atanoTum amaiyAtu, aNuka van'tu, n'in
matanuTai muzavuttOL Occi, taNNena
vIciyOyE; viyaliTam kamaza,
ivaN icai uTaiyOrkku allatu, avaNatu
15
uyar n'ilai ulakattu uRaiyuL inmai
viLagkak kETTa mARukol
valam paTu kurucil! n'I Igku itu ceyalE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
cEramAn takaTUr eRin'ta peruj cEral irumpoRai muracukaTTil aRiyAtu ERiya mOcikIranait tavaRu ceyyAtu, avan tuyil ezun'tuNaiyum kavari koNTu vIciyAnai mOcikIranAr pATiyatu.

55
Ogku malaip peru vil pAmpu jAN koLIi,
oru kaNai koNTu mUeyil uTaRRi,
peru viRal amararkku venRi tan'ta
kaRai miTaRRu aNNal kAmar cennip
5
piRai n'utal viLagkum oru kaN pOla,
vEn'tu mEmpaTTa pUn' tAr mARa!
kaTuj cinatta kol kaLiRum; kataz pariya kali mAvum,
n'eTug koTiya n'imir tErum, n'ejcu uTaiya pukal maRavarum, ena
n'AnkuTan mANTatuAyinum, mANTa
10
aRa n'eRi mutaRRE, aracin koRRam;
atanAl, 'n'amar' enak kOl kOTAtu,
'piRar' enak kuNam kollAtu,
jAyiRRu anna ven' tiRal ANmaiyum,
tigkaL anna taN peruj cAyalum,
15
vAnattu anna vaNmaiyum, mUnRum,
uTaiyai Aki, illOr kaiyaRa,
n'I n'ITu vAziya n'eTun'takai! tAz n'Ir
veN talaip puNari alaikkum cen'til
n'eTu vEL n'ilaiiya kAmar viyan tuRai,
20
kaTu vaLi tokuppa INTiya
vaTu Az ekkar maNalinum palavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

56
ERRu valan uyariya eri maruL avir caTai,
mARRu arug kaNicci, maNi miTaRROnum;
kaTal vaLar puri vaLai puraiyum mEni,
aTal ven' n'Ajcil, panaik koTiyOnum;
5
maNNuRu tiru maNi puraiyum mEni,
viN uyar puL koTi, viRal veyyOnum,
maNi mayil uyariya mARA venRi,
piNimuka Urti, oN ceyyOnum ena
jAlam kAkkum kAla munpin,
10
tOlA n'al icai, n'AlvaruLLum,
kURRu ottIyE, mARRu aruj cIRRam;
vali ottIyE, vAliyOnai;
pukaz ottIyE, ikazun'ar aTun'anai;
muruku ottIyE, munniyatu muTittalin;
15
Agku Agku avar avar ottalin, yAgkum
ariyavum uLavO, n'inakkE? atanAl,
iravalarkku arug kalam arukAtu IyA,
yavanar n'an kalam tan'ta taN kamaz tERal
pon cey punai kalattu En'ti, n'ALum
20
oN toTi makaLir maTuppa, makiz ciRan'tu,
Agku initu ozukumati! Ogku vAL mARa!
am kaN vicumpin Ar iruL akaRRum
veg katirc celvan pOlavum, kuTa ticait
taN katir matiyam pOlavum,
25
n'inRu n'ilaiiyar, ulakamOTu uTanE!

tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
avanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.

58
n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
5
n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
arun'arai urumin, porun'araip poRAac
ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
10
n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
imiz kural muracam mUnRuTan ALum
tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
15
n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
innIr Akalin, iniyavum uLavO?
innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
20
oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
25
tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
30
kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

59
Aram tAzn'ta aNi kiLar mArpin,
tAL tOy taTak kai, takai mAN vazuti!
vallai manRa, n'I n'ayan'tu aLittal;
tERRAy, peruma! poyyE; enRum
5
kAy cinam tavirAtu kaTal Urpu ezutarum
jAyiRu anaiyai, n'in pakaivarkku;
tigkaL anaiyai, emmanOrkkE.

tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
pANTiyan cittiramATattut tujciya n'anmARanai maturaik kUla vANikan cIttalaic cAttanAr pATiyatu.

60
mun'n'Ir n'AppaN timil cuTar pOla,
cemmIn imaikkum mAka vicumpin
ucci n'inRa uvavu mati kaNTu,
kaTci majjaiyin curamutal cErn'ta,
5
cil vaLai viRaliyum, yAnum, val virain'tu,
tozutanem allamO, palavE kAnal
kazi uppu mukan'tu kal n'ATu maTukkum
Araic cAkATTu Azcci pOkkum
uranuTai n'On pakaTTu anna em kOn,
10
valan iragku muracin vAy vAL vaLavan,
veyil maRaik koNTa uru kezu ciRappin
mAlai veN kuTai okkumAl enavE?

tiNai atu; tuRai kuTai magkalam.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

64
n'al yAz, AkuLi, patalaiyoTu curukki,
cellAmOtil cil vaLai viRali!
kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
vicumpu ATu eruvai pacun' taTi taTuppa,
5
pakaip pulam marIiya takaip peruj ciRappin
kuTumik kOmAR kaNTu,
n'eTu n'Irp puRkai n'Ittanam varaRkE?

tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTumpalliyattanAr pATiyatu.

67
annac cEval! annac cEval!
ATu koL venRi aTu pOr aNNal
n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
5
maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
10
vAyil viTAtu kOyil pukku, em
perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
inpuRu pETai aNiya, tan
anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

68
uTumpu urittanna enpu ezu marugkin
kaTumpin kaTum paci kaLaiyun'ark kANAtu,
cil cevittu Akiya kELvi n'on'tu n'on'tu,
Igku evan ceytiyO? pANa! 'pUN cuman'tu,
5
am pakaTTu eziliya cem poRi Akattu
menmaiyin makaLirkku vaNagki, vanmaiyin
ATavarp piNikkum pITu kezu n'eTun' takai,
puniRu tIr kuzavikku iliRRu mulai pOlac
curan'ta kAviri maram kol mali n'Ir
10
manpatai purakkum n'al n'ATTup porun'an,
uTpakai oru tiRam paTTena, puT pakaikku
EvAn Akalin, cAvEm yAm' ena,
n'IgkA maRavar vIgku tOL puTaippa,
taNi paRai aRaiyum aNi koL tEr vazi,
15
kaTug kaL parukun'ar n'aTugku kai ukutta
n'aRuj cERu ATiya vaRun' talai yAnai
n'eTu n'akar varaippil paTu muzA Orkkum
uRan'taiyOnE kurucil;
piRan kaTai maRappa, n'alkuvan, celinE.

tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

69
kaiyatu, kaTan n'iRai yAzE; meyyatu,
puravalar inmaiyin paciyE; araiyatu,
vERRu izai n'uzain'ta vEr n'anai citAar
Ompi uTutta uyaval pANa!
5
pUTkai illOn yAkkai pOlap
perum pullenRa irum pEr okkalai;
vaiyakam muzutuTan vaLaii, paiyena
ennai vinavuti Ayin, mannar
aTu kaLiRu uyavum koTi koL pAcaRai,
10
kurutip parappin kOTTu mA tolaicci,
pulAk kaLam ceyta kalAat tAnaiyan
piRagku n'ilai mATattu uRan'taiyOnE;
porun'arkku Okkiya vElan, oru n'ilaip
pakaip pulam paTartalum uriyan; takait tAr
15
oL eri puraiyum uru kezu pacum pUN
kiLLi vaLavaR paTarkuvai Ayin,
n'eTug kaTai n'iRRalum ilaiyE; kaTum pakal
tEr vIcu irukkai Ara n'Okki,
n'I avaR kaNTa pinRai, pUvin
20
ATu vaNTu imirAt tAmarai
cUTAyAtal ataninum ilaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

70
tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
5
vinaval AnA mutu vAy iravala!
taiit tigkaL taN kayam pOla,
koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
10
kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
ciRu veL Ampal jAgkar Utum
kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
15
in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
celvaiAyin, celvai Akuvai;
viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
talaippATu anRu, avan Ikai;
n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

91
valam paTu vAyvAL En'ti, onnAr
kaLam paTak kaTan'ta kazal toTit taTak kai,
Ar kali n'aRavin, atiyar kOmAn!
pOr aTu tiruvin polan' tAr ajci!
5
pAl purai piRai n'utal polin'ta cenni
n'IlamaNi miTaRRu oruvan pOla
mannuka peruma! n'IyE, tol n'ilaip
peru malai viTarakattu aru micaik koNTa
ciRiyilai n'ellit tIm kani kuRiyAtu,
10
Atal n'in akattu aTakki,
cAtal n'Igka, emakku IttanaiyE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
avanai avar n'ellip pazam peRRup pATiyatu.

92
yAzoTum koLLA; pozutoTum puNarA;
poruL aRivArA; Ayinum, tan'taiyarkku
aruL van'tanavAl, putalvartam mazalai;
en vAyc collum anna onnAr
5
kaTi matil araN pala kaTan'ta
n'eTumAn ajci! n'I aruLalmARE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

95
ivvE, pIli aNin'tu, mAlai cUTTi,
kaN tiraL n'On kAz tirutti, n'ey aNin'tu,
kaTiyuTai viyal n'akaravvE; avvE,
pakaivark kutti, kOTu, n'uti, citain'tu,
5
kol tuRaik kuRRila mAtO enRum
uNTAyin patam koTuttu,
illAyin uTan uNNum,
illOr okkal talaivan,
aNNal em kOmAn, vain' n'uti vElE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai vAL magkalam.
avan tUtuviTa, toNTaimAnuzaic cenRa auvaikku avan paTaikkalak koTTil kATTa, avar pATiyatu.

96
alar pUn' tumpai am pakaTTu mArpin,
tiraNTu n'ITu taTakkai, ennai iLaiyORku
iraNTu ezun'tanavAl, pakaiyE: onRE,
pUp pOl uNkaN pacan'tu, tOL n'uNuki,
5
n'Okkiya makaLirp piNittanRu; onRE,
'vizavinRuAyinum, paTu patam pizaiyAtu,
mai Un mocitta okkaloTu, tuRai n'Irk
kaimAn koLLumO?' ena,
uRaiyuL muniyum, avan cellum UrE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

97
pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
5
n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
curai tazIiya irug kAzoTu
maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
10
parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
polam pain' tAr keTap paritalin,
kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
15
polan' tumpaik kazal pANTil
kaNai poruta tuLait tOlannE.
AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
20
iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
olvAn allan, velpOrAn' enac
collavum tERIrAyin, mel iyal,
kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
kuRun' toTi makaLir tOL viTal
25
iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

101
oru n'AL cellalam; iru n'AL cellalam;
pala n'AL payinRu, palaroTu cellinum,
talai n'AL pOnRa viruppinanmAtO
izai aNi yAnai iyal tEr ajci
5
atiyamAn; paricil peRUum kAlam
n'ITTinum, n'ITTAtuAyinum, kaLiRu tan
kOTTu iTai vaitta kavaLam pOlak
kaiyakattatu; atu poy AkAtE;
arun'ta EmAn'ta n'ejcam!
10
varun'ta vENTA; vAzka, avan tALE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanai avar pATiyatu.

102
'erutE iLaiya; n'ukam uNarAvE;
cakaTam paNTam peritu peytanRE;
aval iziyinum, micai ERinum,
avaNatu aRiyun'ar yAr?' ena, umaNar
5
kIz marattu yAtta cEma accu anna,
icai viLagku kavi kai n'eTiyOy! tigkaL
n'AL n'iRai matiyattu anaiyai; iruL
yAvaNatO, n'in n'izal vAzvOrkkE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

103
oru talaip patalai tUgka, oru talait
tUmpu akac ciRu muzAt tUgkat tUkki,
'kavizn'ta maNTai malarkkun'ar yAr?' enac
curanmutal irun'ta cil vaLai viRali!
5
celvaiAyin, cENOn allan;
munai cuTa ezun'ta magkul mAp pukai
malai cUz majcin, maza kaLiRu aNiyum
pakaip pulattOnE, pal vEl ajci;
pozutu iTaippaTAap pularA maNTai
10
mezuku mel aTaiyin kozu n'iNam peruppa,
alattaR kAlai Ayinum,
purattal vallan; vAzka, avan tALE!

tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

105
cEyizai peRukuvai vAL n'utal viRali!
taTavu vAyk kalitta mA itazk kuvaLai
vaNTu paTu putu malart taN citar kalAvap
peyyinum, peyyAtu Ayinum, aruvi
5
koL uzu viyan pulattuzai kAl Aka,
mAlpuTai n'eTu varaik kOTutORu izitarum
n'Irinum iniya cAyal
pAri vELpAl pATinai celinE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
vEL pAriyaik kapilar pATiyatu.

106
n'allavum tIyavum alla kuvi iNarp
pul ilai erukkam Ayinum, uTaiyavai
kaTavuL pENEm ennA; Agku,
maTavar melliyar cellinum,
5
kaTavan, pAri kai vaNmaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

107
'pAri pAri' enRu pala Etti,
oruvaR pukazvar, cen' n'Ap pulavar;
pAri oruvanum allan;
mAriyum uNTu, INTu ulaku purappatuvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

108
kuRatti mATTiya vaRal kaTaik koLLi
Aram Atalin, am pukai ayalatu
cAral vEgkaip pUj cinait tavazum
paRampu pATinaratuvE; aRam pUNTu,
5
pAriyum, paricilar irappin,
'vArEn' ennAn, avar varaiyannE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

122
kaTal koLappaTAatu, uTalun'ar UkkAr,
kazal punai tirun'tu aTik kAri! n'in n'ATE;
azal puRan'tarUum an'taNaratuvE;
vIyAt tiruvin viRal kezu tAnai
5
mUvaruL oruvan, 'tuppu Akiyar' ena,
Ettinar tarUum kUzE, n'um kuTi
vAzttinar varUum iravalaratuvE;
vaTamIn puraiyum kaRpin, maTa mozi,
arivai tOL aLavu allatai,
10
n'inatu ena ilai n'I perumitattaiyE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

123
n'AL kaL uNTu, n'AL makiz makizin,
yArkkum eLitE, tEr ItallE;
tolaiyA n'al icai viLagku malaiyan
makizAtu Itta izai aNi n'eTun' tEr
5
payan kezu muLLUr mImicaip
paTTa mAri uRaiyinum palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

124
n'AL anRu pOki, puL iTai taTpa,
patan anRu pukku, tiRan anRu moziyinum,
vaRitu peyarkun'ar allar n'eRi koLap
pATu AnRu, iragkum aruvip
5
pITu kezu malaiyan pATiyOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

126
onnAr yAnai OTaip pon koNTu,
pANar cenni poliyat taii,
vATAt tAmarai cUTTiya vizuc cIr
OTAp pUTkai uravOn maruka!
5
vallEm allEm Ayinum, vallE
n'invayin kiLakkuvamAyin, kagkul
tuyil maTin'tanna tUgku iruL iRumpin,
paRai icai aruvi, muLLUrp porun'a!
teRal aru marapin n'in kiLaiyoTum poliya,
10
n'ilamicaip paran'ta makkaTku ellAm
pulan azukku aRRa an'taNALan,
iran'tu cel mAkkaTku ini iTan inRi,
paran'tu icai n'iRkap pATinan; ataRkoNTu
cinam miku tAnai vAnavan kuTa kaTal,
15
polam taru n'AvAy OTTiya av vazi,
piRa kalam celkalAtu anaiyEm attai,
inmai turappa, icai tara van'tu, n'in
vaNmaiyin toTuttanam, yAmE muL eyiRRu
aravu eRi urumin muracu ezun'tu iyampa,
20
aNNal yAnaiyoTu vEn'tu kaLattu oziya,
aruj camam tataiyat tAkki, n'anRum
n'aNNAt tevvart tAgkum
peNNai am paTappai n'ATu kizavOyE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
malaiyamAn tirumuTik kAriyai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

127
'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
pATu in panuval pANar uyttena,
kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
kAna majjai kaNanoTu cEppa,
5
Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
uraicAl Ogku pukaz orIiya
10
muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.

tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

128
manRap palavin mAc cinai man'ti
iravalar n'ARRiya vici kUTu muzavin
pATu in teN kaN, kani cettu, aTippin,
annac cEval mARu ezun'tu Alum,
5
kazal toTi Aay mazai tavaz potiyil
ATumakaL kuRukin allatu,
pITu kezu mannar kuRukalO aritE.

tiNai atu; tuRai vAzttu; iyanmoziyum Am.
avanai avar pATiyatu.

129
kuRi iRaik kurampaik kuRavar mAkkaL
vAgku amaip pazuniya tERal makizn'tu,
vEgkai munRil kuravai ayarum,
tIm cuLaip palavin, mA malaik kizavan
5
Aay aNTiran, aTu pOr aNNal
iravalarkku Itta yAnaiyin, karavu inRu,
vAnam mIn pala pUppin, AnAtu
oru vazik karu vazi inRip
peru veLLennin, pizaiyAtu mannE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

130
viLagku maNik koTum pUN Aay! n'in n'ATTu
iLam piTi oru cUl pattu InummO?
n'innum n'inmalaiyum pATi varun'arkku,
in mukam karavAtu, uvan'tu n'I aLitta
5
aNNal yAnai eNNin, kogkark
kuTa kaTal OTTiya jAnRait
talaippeyarttiTTa vElinum palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

131
mazaik kaNam cEkkum mA malaik kizavan,
vazaip pUg kaNNi vAy vAL aNTiran,
kunRam pATinakollO
kaLiRu mika uTaiya ik kavin peRu kATE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

132
mun uLLuvOnaip pin uLLinEnE!
Azka, en uLLam! pOzka, en n'AvE!
pAz Urk kiNaRRin tUrka, en ceviyE!
n'aran'tai n'aRum pul mEyn'ta kavari
5
kuvaLaip paij cunai paruki, ayala
takarat taN n'izal piNaiyoTu vatiyum
vaTa ticaiyatuvE vAn tOy imayam.
ten ticai Aay kuTi inRAyin,
piRazvatu mannO, im malar talai ulakE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

133
mel iyal viRali! n'I n'al icai ceviyin
kETpin allatu, kANpu aRiyalaiyE;
kANTal vENTinaiAyin mANTa n'in
virai vaLar kUn'tal varai vaLi uLara,
5
kalava majjaiyin kANvara iyali,
mAri anna vaNmait
tEr vEL Ayaik kANiya cenmE!

tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
avanai avar pATiyatu.

134
'immaic ceytatu maRumaikku Am' enum
aRa vilai vaNikan Aay allan;
piRarum cAnROr cenRa n'eRi ena,
Agkup paTTanRu, avan kaivaNmaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

135
koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
taTavaral koNTa takai mel otukkin,
vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
5
pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
10
van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
kaLiRum anRE; mAvum anRE;
15
oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
20
kANTal vENTiya aLavai vENTAr
uRu muraN kaTan'ta ARRal
potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATiyatu.

136
yAzp pattarp puRam kaTuppa
izai valan'ta pal tunnattu
iTaip purai paRRi, piNi viTAa
Irk kuzAttOTu iRai kUrn'ta
5
pEen pakai ena onRu enkO?
uNNAmaiyin Un vATi,
teN n'Irin kaN malki,
kacivuRRa en pal kiLaiyoTu
paci alaikkum pakai onRu enkO?
10
anna tanmaiyum aRin'tu IyAr,
'n'innatu tA' ena, n'ilai taLara,
maram piRagkiya n'aLic cilampil,
kuragku anna pun kuRug kULiyar
paran'tu alaikkum pakai onRu enkO?
15
'Aagku, enaip pakaiyum aRiyun'an Ay'
enak karuti, peyar Etti,
vAy Ara n'in icai n'ampi,
cuTar cuTTa curattu ERi,
ivaN van'ta peru n'acaiyEm;
20
'emakku IvOr piRarkku IvOr;
piRarkku IvOr tamakku Ipa' ena,
anaittu uraittanan yAn Aka,
n'inakku ottatu n'I n'ATi,
n'alkinai viTumati, paricil! alkalum,
25
taN punal vAyil tuRaiyUr muntuRai
n'uN pala maNalinum Etti,
uNkuvam, peruma! n'I n'alkiya vaLanE.

tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanait tuRaiyUr OTaikizAr pATiyatu.

137
iragku muracin, inamcAl yAnai,
mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
innum Or yAn avA aRiyEnE;
n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
5
kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
kazaik karumpin olikkun'tu,
koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
kaN anna malar pUkkun'tu,
karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
10
pon anna vI cuman'tu,
maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
n'I vAziyar! n'in tan'tai
15
tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!

tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

138
Aninam kalitta atar pala kaTan'tu,
mAninam kalitta malai pin oziya,
mIninam kalitta tuRai pala n'In'ti,
uLLi van'ta, vaL uyirc cIRiyAz,
5
citAar uTukkai, mutAarip pANa!
n'IyE, pEr eNNalaiyE; n'in iRai,
'mARi vA' ena moziyalan mAtO;
oli irug katuppin Ayizai kaNavan
kiLi marIiya viyan punattu
10
maran aNi perug kural anaiyan Atalin,
n'innai varutal aRin'tanar yArE?

tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

139
cuval azun'tap pala kAya
cil Otip pal iLaijarumE,
aTi varun'ta n'eTitu ERiya
koTi marugkul viRaliyarumE,
5
vAztal vENTip
poy kUREn; mey kURuval;
OTAp pUTkai uravOr maruka!
uyar cimaiya uzAa n'Ajcil porun'a!
mAyA uLLamoTu paricil tunni,
10
kani patam pArkkum kAlai anRE;
Ital AnAn, vEn'tE; vEn'taRkuc
cAtal ajcAy, n'IyE; AyiTai,
iru n'ilam miLirn'ticinAagku, oru n'AL,
aruj camam varukuvatuAyin,
15
varun'talum uNTu, en paital am kaTumpE.

tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanai avar pATiyatu.

140
taTavu n'ilaip palavin n'Ajcil porun'an
maTavan, manRa; cen' n'Ap pulavIr!
vaLaik kai viRaliyar paTappaik koyta
aTakin kaNNuRaiAka yAm cila
5
arici vENTinEmAka, tAn piRa
varicai aRitalin, tannum tUkki,
irug kaTaRu vaLaiiya kunRattu annatu Or
perug kaLiRu n'alkiyOnE; annatu Or
tERRA Ikaiyum uLatukol?
10
pORRAr amma, periyOr tam kaTanE?

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
avanai auvaiyAr pATiyatu.

141
'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
5
yArIrO?' ena, vinaval AnA,
kAren okkal, kaTum paci, iravala!
ven vEl aNNal kANA UgkE,
n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
innEm AyinEm mannE; enRum
10
uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
paTAam majjaikku Itta em kO,
kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
maRumai n'OkkinRO anRE,
15
piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.

tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

142
aRu kuLattu ukuttum, akal vayal pozin'tum,
uRum iTattu utavAtu uvar n'ilam UTTiyum,
varaiyA marapin mAripOla,
kaTAa yAnaik kazal kAl pEkan
5
koTaimaTam paTutal allatu,
paTaimaTam paTAn, piRar paTai mayakkuRinE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

148
kaRagku micai aruviya piRagku malai n'aLLi! n'in
acaivu il n'On tAL n'acai vaLan Etti,
n'ALtoRum n'an kalam kaLiRRoTu koNarn'tu,
kUTu viLagku viyal n'akar, paricil muRRu aLippa;
5
pITu il mannarp pukazcci vENTi,
ceyyA kURik kiLattal
eyyAtAkinRu, em ciRu cen' n'AvE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
kaNTIrak kOp perun'aLLiyai vanparaNar pATiyatu.

149
n'aLLi! vAziyO; n'aLLi! n'aLLen
mAlai marutam paNNi, kAlai
kaivazi marugkin cevvazi paNNi,
varavu emar maRan'tanar atu n'I
5
puravuk kaTan pUNTa vaNmaiyAnE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

150
kUtirp parun'tin iruj ciRaku anna
pARiya citArEn, palavu mutal porun'ti,
tannum uLLEn, piRitu pulam paTarn'ta en
uyagku paTar varuttamum ulaivum n'Okki,
5
mAn kaNam tolaicciya kuruti am kazal kAl,
vAn katirt tiru maNi viLagkum cenni,
celvat tOnRal, Or val vil vETTuvan,
tozutanen ezuvER kai kavittu irIi,
izutin anna vAl n'iNak kozug kuRai,
10
kAn atar mayagkiya iLaiyar vallE
tAm van'tu eytAaLavai, oyyenat
tAn jeli tIyin viraivanan cuTTu, 'n'in
irum pEr okkaloTu tinm' enat tarutalin,
amiztin micain'tu, kAypaci n'Igki,
15
n'al maran n'aLiya n'aRun' taN cAral,
kal micai aruvi taNNenap paruki,
viTuttal toTagkinEnAka, vallE,
'peRutaRku ariya vIRucAl n'an kalam
piRitu onRu illai; kATTu n'ATTEm' ena,
20
mArpil pUNTa vayagku kAz Aram
maTai ceRi munkaik kaTakamoTu Ittanan;
'en' n'ATO?' ena, n'ATum collAn;
'yArIrO?' ena, pErum collAn;
piRar piRar kURa vazik kETTicinE
25
'irumpu punain'tu iyaRRAp perum peyart tOTTi
am malai kAkkum aNi n'eTug kunRin,
paLigku vakuttanna tIm n'Ir,
n'aLi malai n'ATan n'aLLi avan' enavE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

151
paNTum paNTum pATun'ar uvappa,
viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
kizavan cET pulam paTarin, izai aNin'tu,
pun talai maTap piTi paricilAka,
5
peNTirum tam patam koTukkum vaN pukazk
kaNTIrakkOn Akalin, n'anRum
muyagkal AnRicin, yAnE; polan' tEr
n'annan marukan anRiyum, n'Iyum
muyagkaRku ottanai mannE; vayagku mozip
10
pATun'arkku aTaitta katavin, ATu mazai
aNagku cAl aTukkam poziyum n'um
maNam kamaz mAl varai varain'tanar, emarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
iLag kaNTIrakkOvum iLa viccikkOvum orugku irun'tavazi, cenRa perun'talaic cAttanAr iLag kaNTIrakkOvaip pulli, iLa viccikkOvaip pullArAka 'ennai en ceyap pullIrAyinIr?' ena, avar pATiyatu.

152
'vEzam vIztta vizut toTaip pakazi
pEz vAy uzuvaiyaip perumpiRitu uRIi,
puzal talaip pukark kalai uruTTi, ural talaik
kEzaR panRi vIza, ayalatu
5
Azal puRRattu uTumpil ceRRum,
val vil vETTam valam paTuttu irun'tOn,
pukazcAl ciRappin ampu mikat tiLaikkum
kolaivan yArkolO? kolaivan maRRu ivan
vilaivan pOlAn; veRukkai n'anku uTaiyan;
10
Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin,
cAral aruvip paya malaik kizavan,
Ori kolO? allankollO?
pATuval, viRali! Or vaNNam; n'Irum
maN muzA amaimin; paN yAz n'iRumin;
15
kaN viTu tUmpin kaLiRRu uyir toTumin;
ellari toTumin; AkuLi toTumin;
patalai oru kaN paiyena iyakkumin;
matalai mAk kOl kaivalam tamin' enRu,
iRaivan Akalin, collupu kuRuki,
20
mU Ez tuRaiyum muRaiyuLik kazippi,
'kO' enap peyariya kAlai, Agku atu
tan peyar Akalin n'ANi, maRRu, 'yAm
n'ATTiTan n'ATTiTan varutum; Igku Or
vETTuvar illai, n'in oppOr' ena,
25
vETTatu moziyavum viTAan, vETTattil
tAn uyir cekutta mAn n'iNap puzukkOTu,
An urukku anna vEriyai n'alki,
tan malaip piRan'ta tA il n'an pon,
pal maNik kuvaiyoTum viraii, 'koNm' ena,
30
curattiTai n'alkiyOnE viTarc cimai
Ogku irug kollip porun'an,
OmpA Ikai viRal veyyOnE!

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
val vil Oriyai vanparaNar pATiyatu.

153
mazai aNi kunRattuk kizavan, n'ALum,
izai aNi yAnai irappOrkku Iyum,
cuTar viTu pacum pUN, cUrppu amai mun kai,
aTu pOr AnA, Atan Ori
5
mAri vaN koTai kANiya, n'anRum
cenRatuman, em kaNNuLag kaTumpE;
pani n'Irp pUvA maNi miTai kuvaLai
vAl n'Art toTutta kaNNiyum, kalanum,
yAnai inattoTu peRRanar, n'Igki,
10
paciyArAkal mARukol vici piNik
kUTu koL in iyam kaRagka,
ATalum ollAr, tam pATalum maRan'tE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

154
tirai poru mun'n'Irk karai n'aNic celinum,
aRiyun'ark kANin, vETkai n'Ikkum
cil n'Ir vinavuvar, mAn'tar; atu pOl,
aracar uzaiyarAkavum, purai tapu
5
vaLLiyOrp paTarkuvar, pulavar: atanAl,
yAnum, 'peRRatu Utiyam; pERu yAtu?' ennEn;
uRRanen Atalin uLLi van'tananE;
'I' ena irattalO aritE; n'I atu
n'alkinum, n'alkAy Ayinum, vel pOr
10
eRi paTaikku OTA ANmai, aRuvait
tU viri kaTuppat tuvanRi mImicait
taN pala izitarum aruvi n'in
koN perug kAnam, pATal enakku eLitE.

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
koNkAnagkizAnai mOcikIranAr pATiyatu.

155
vaNar kOTTuc cIRiyAz vATupuTait tazIi,
'uNarvOr yAr, en iTumpai tIrkka?' ena,
kiLakkum, pANa! kEL, ini n'ayattin,
pAz Ur n'erujcip pacalai vAn pU
5
Ertaru cuTarin etirkoNTAagku,
ilampaTu pulavar maNTai viLagku pukazk
koN perug kAnattuk kizavan
taN tAr akalam n'Okkina, malarn'tE.

tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
avanai avar pATiyatu.

156
onRu n'anku uTaiya piRar kunRam; enRum
iraNTu n'anku uTaittE koN perug kAnam;
n'accic cenRa iravalarc cuTTit
toTuttu uNak kiTappinum kiTakkum; aHtAnRu
5
n'iRai arun' tAnai vEn'tarait
tiRai koNTu peyarkkum cemmalum uTaittE.

tiNai atu; tuRai iyan mozi.
avanai avar pATiyatu.

157
tamar taR tappin atu n'OnRallum,
piRar kaiyaRavu tAn n'ANutalum,
paTaip pazi tArA main'tinan Akalum,
vEn'tuTai avaiyattu Ogkupu n'aTattalum,
5
n'ummOrkkut takuvana alla; emmOn,
cilai cela malarn'ta mArpin, kolai vEl,
kOTal kaNNi, kuRavar perumakan
ATu mazai tavirkkum payam kezu mImicai,
el paTu pozutin, inam talaimayagki,
10
kaTci kANAk kaTamAn n'al ERu
maTa mAn n'Aku piNai payirin, viTar muzai
irum pulip pukarp pOttu Orkkum
perug kal n'ATan em ERaikkut takumE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ERaik kOnaik kuRamakaL iLaveyini pATiyatu.

158
muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
5
kolli ANTa val vil Oriyum;
kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
10
Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
15
taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
pATi varun'arum piRarum kUTi
iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
20
uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
25
atirA yANar, mutirattuk kizava!
ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!

tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

159
'vAzum n'ALOTu yANTu pala uNmaiyin,
tIrtal cellAtu, en uyir' enap pala pulan'tu,
kOl kAlAkak kuRum pala otugki,
n'Ul virittanna katuppinaL, kaN tuyinRu,
5
munRil pOkA mutirvinaL yAyum;
pacan'ta mEniyoTu paTar aTa varun'ti,
marugkil koNTa pal kuRumAkkaL
picain'tu tina, vATiya mulaiyaL, peritu azin'tu,
kuppaik kIrai koykaN akaitta
10
muRRA iLan' taLir koytukoNTu, uppu inRu,
n'Ir ulaiAka ERRi, mOr inRu,
avizp patam maRan'tu, pAcaTaku micain'tu,
mAcoTu kuRain'ta uTukkaiyaL, aRam paziyA,
tuvvALAkiya en veyyOLum;
15
enRAgku, iruvar n'ejcamum uvappa kAnavar
kari punam mayakkiya akankaN kollai,
aivanam vitti, maiyuRak kavini,
InalcellA EnaRku izumenak
karuvi vAnam talaii yAgkum,
20
Itta n'in pukaz Etti, tokka en,
paci tinat tiragkiya, okkalum uvappa
uyarn'tu En'tu maruppin kolkaLiRu peRinum,
tavirn'tu viTu paricil koLLalen; uvan'tu, n'I
inpuRa viTutiAyin, ciRitu
25
kunRiyum koLval, kUr vEl kumaNa!
ataRpaTa aruLal vENTuval viRal pukaz
vacai il vizut tiNaip piRan'ta
icai mEn' tOnRal! n'iR pATiya yAnE.

tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
avanai avar pATiyatu.

160
'uru kezu jAyiRRu oN katir micain'ta
muLi pul kAnam kuzaippa, kallena
atir kural ERoTu tuLi corin'tAgku,
paci tinat tiragkiya kacivuTai yAkkai
5
aviz pukuvu aRiyAtuAkalin, vATiya
n'eRi koL varik kuTar kuLippat taNNena,
kuy koL kozun' tuvai n'eyyuTai aTicil,
mati cEr n'ALmIn pOla, n'avinRa
ciRu pon n'an kalam cuRRa irIi,
10
"kETu inRAka, pATun'ar kaTumpu" ena,
aritu peRu polag kalam eLitinin vIci,
n'aTTOr n'aTTa n'al icaik kumaNan,
maTTu Ar maRukin, mutirattOnE;
celkuvaiAyin, n'alkuvan, peritu' ena,
15
pal pukaz n'uvalun'ar kURa, val virain'tu,
uLLam turappa van'tanen; eLLuRRu,
il uNAt tuRattalin, il maRan'tu uRaiyum
pul uLaik kuTumip putalvan pal mAN
pAl il vaRu mulai cuvaittanan peRAan,
20
kUzum cORum kaTaii, Uzin
uL il vaRug kalam tiRan'tu, azak kaNTu,
maRap puli uraittum, matiyam kATTiyum,
n'on'tanaLAki, 'n'un'taiyai uLLi,
poTin'ta n'in cevvi kATTu' enap palavum
25
vinaval AnALAki, n'anavin
allal uzappOL mallal ciRappa,
cellAc celvam mikuttanai, vallE
viTutal vENTuval attai; paTu tirai
n'Ir cUz n'ilavarai uyara, n'in
30
cIr kezu vizup pukaz Ettukam palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

161
n'INTu oli azuvam kuRaipaTa mukan'tukoNTu,
INTu celal koNmU vENTuvayin kuzIi,
peru malai anna tOnRala, cUl mutirpu,
urum uraRu karuviyoTu, peyal kaTan iRuttu,
5
vaLa mazai mARiya enRUzk kAlai,
manpatai ellAm cenRu uNa, kagkaik
karai poru mali n'Ir n'iRain'tu tOnRiyAgku,
emakkum piRarkkum cemmalaiAkalin,
'anpu il ATavar konRu, ARu kavara,
10
cenRu talaivarun'a alla, anpu inRu,
van kalai teviTTum, aruj curam iRan'tOrkku,
iRRai n'ALoTum yANTu talaippeyara' enak
kaN poRi pOkiya kacivoTu uran azin'tu,
arun' tuyar uzakkum en perun' tunpuRuvi n'in
15
tAL paTu celvam kANtoRum maruLa,
panai maruL taTak kaiyoTu muttup paTa muRRiya
uyar maruppu En'tiya varai maruL n'On pakaTu,
oLi tikaz OTai poliya, marugkil
paTu maNi iraTTa, ERic cemmAn'tu,
20
celal n'acaii uRRanen viRal miku kurucil!
inmai turappa, icaitara van'tu, n'in
vaNmaiyin toTutta en n'ayan'tanai kENmati!
vallinum, vallEn Ayinum, vallE,
en aLan'tu aRin'tanai n'OkkAtu, ciRan'ta
25
n'in aLan'tu aRimati, peruma! enRum
vEn'tar n'ANap peyarvEn; cAn'tu arun'tip
pal poRik koNTa En'tu ezil akalam
mAN izai makaLir pullutoRum pukala,
n'AL muracu iragkum iTanuTai varaippil n'in
30
tAL n'izal vAzn'ar n'an kalam mikuppa,
vAL amar uzan'ta n'in tAnaiyum,
cIr miku celvamum, Ettukam palavE.

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATip pakaTu peRRatu.

162
iravalar puravalai n'Iyum allai;
puravalar iravalarkku illaiyum allar;
iravalar uNmaiyum kAN, ini; iravalarkku
IvOr uNmaiyum kAN, ini; n'in Urk
5
kaTimaram varun'tat tan'tu yAm piNitta
n'eTu n'al yAnai em paricil;
kaTumAn tOnRal! celval yAnE.

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
avar veLimAnuzaic cenRArkku veLimAn tujcuvAn tampiyaip 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu pOy, kumaNanaip pATi,kumaNan pakaTu koTuppak koNarn'tu n'inRu, veLimAn Urk kaTimarattu yAttuc ce

163
n'in n'ayan'tu uRain'arkkum, n'I n'ayan'tu uRain'arkkum,
pal mAN kaRpin n'in kiLai mutalOrkkum,
kaTumpin kaTum paci tIra yAza n'in
n'eTug kuRiyetirppai n'alkiyOrkkum,
5
innOrkku ennAtu, ennoTum cUzAtu,
vallAgku vAztum ennAtu, n'Iyum
ellOrkkum koTumati manai kizavOyE!
pazam tUgku mutirattuk kizavan
tirun'tu vEl kumaNan n'alkiya vaLanE.

tiNai atu; tuRai paricil
peruj cittiranAr kumaNanaip pATip paricil koNarn'tu manaiyOTkuc colliyatu.

164
ATu n'ani maRan'ta kOTu uyar aTuppin
Ampi pUppa, tEmpu paci uzavA,
pAal inmaiyin tOloTu tiragki,
illi tUrn'ta pollA vaRu mulai
5
cuvaittoRu azUum tan makattu mukam n'Okki,
n'IroTu n'iRain'ta Ir itaz mazaikkaN en
manaiyOL evvam n'Okki, n'inaii,
n'iR paTarn'ticinE n'al pOrk kumaNa!
en n'ilai aRin'tanaiAyin, in' n'ilait
10
toTuttum koLLAtu amaiyalen aTukkiya
paN amai n'arampin paccai n'al yAz,
maN amai muzavin, vayiriyar
inmai tIrkkum kuTip piRan'tOyE.

tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

165
mannA ulakattu mannutal kuRittOr
tam pukaz n'iRIit tAm mAyn'tanarE;
tun aruj ciRappin uyarn'ta celvar,
inmaiyin irappOrkku IiyAmaiyin,
5
tonmai mAkkaLin toTarpu aRiyalarE;
tAL tAz paTu maNi iraTTum, pU n'utal,
ATu iyal yAnai pATun'arkku arukAk
kETu il n'al icai vaya mAn tOnRalaip
pATi n'inRanenAka, 'konnE
10
pATu peRu paricilan vATinan peyartal ena
n'ATu izan'tataninum n'ani innAtu' ena,
vAL tan'tananE, talai enakku Iya,
tannin ciRan'tatu piRitu onRu inmaiyin;
ATu mali uvakaiyoTu varuval,
15
OTAp pUTkai n'in kizamaiyOR kaNTE.

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaik kaNTu, avan tan vAL koTuppak koNTu van'tu, iLag kumaNaRkuk kATTi, perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

168
aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
5
n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
10
vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
cAn'ta viRakin uvitta punkam
kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
15
n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
vaTi n'avil ampin villOr peruma!
kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
20
pATupa enpa paricilar, n'ALum
IyA mannar n'ANa,
vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

169
n'um paTai cellumkAlai, avar paTai
eTuttu eRi tAnai munnarai enAa,
avar paTai varUumkAlai, n'um paTaik
kUzai tAgkiya, akal yARRuk
5
kunRu vilagku ciRaiyin n'inRanai enAa,
aritAl, peruma! n'in cevvi enRum;
peritAl attai, en kaTumpinatu iTumpai;
innE viTumati paricil! ven vEl
iLam pal kOcar viLagku paTai kanmAr,
10
ikalinar eRin'ta akal ilai murukkin
peru marak kampam pOla,
porun'arkku ulaiyA n'in valan vAziyavE!

tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

171
inRu celinum tarumE; ciRu varai
n'inRu celinum tarumE; pinnum,
'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
vaikalum celinum, poyyalan Aki,
5
yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
10
arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
piRarkkum anna aRat takaiyannE.
annan Akalin, en'tai uL aTi
muLLum n'Ova uRARkatilla!
IvOr ariya iv ulakattu,
15
vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

172
ERRuka ulaiyE; Akkuka cORE;
kaLLum kuRaipaTal Ompuka; oL izaip
pATu val viRaliyar kOtaiyum punaika;
annavai piRavum ceyka; ennatUum
5
pariyal vENTA; varu patam n'ATi,
aivanam kAvalar pey tI n'an'tin,
oLi tikaz tirun'tu maNi n'aLiiruL akaRRum
van pula n'ATan, vaya mAn piTTan:
Ar amar kaTakkum vElum, avan iRai
10
mA vaL Ikaik kOtaiyum,
mARukoL mannarum, vAziyar n'eTitE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai vaTama vaNNakkan tAmOtaranAr pATiyatu.

173
yAn vAzum n'ALum paNNan vAziya!
pANar! kANka, ivan kaTumpinatu iTumpai;
yANarp pazu maram puL imizn'tanna
UN oli aravamtAnum kETkum;
5
poyyA ezili peyviTam n'Okki,
muTTai koNTu van pulam cErum
ciRu n'uN eRumpin cil ozukku Eyppa,
cORuTaik kaiyar vIRu vIRu iyagkum
irug kiLaic ciRAark kANTum; kaNTum,
10
maRRum maRRum vinavutum, teRRena;
pacippiNi maruttuvan illam
aNittO? cEyttO? kURumin, emakkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ciRukuTi kizAn paNNanaic cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavan pATiyatu.

175
en'tai! vAzi; Atanugka! en
n'ejcam tiRappOr n'iR kANkuvarE;
n'in yAn maRappin, maRakkum kAlai,
en uyir yAkkaiyin piriyum pozutum,
5
enniyAn maRappin, maRakkuven ven vEl
viN poru n'eTug kuTaik koTit tEr mOriyar
tiN katirt tikiri tiritarak kuRaitta
ulaka iTaikazi aRai vAy n'ilaiiya
malar vAy maNTilattu anna, n'ALum
10
palar puravu etirn'ta aRat tuRai n'innE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

176
Orai Ayattu oN toTi makaLir
kEzal uzuta iruj cERu kiLaippin,
yAmai InRa pulavu n'ARu muTTaiyait
tEn n'ARu Ampal kizagkoTu peRUum,
5
izumena olikkum punal am putavin,
peru mAvilagkait talaivan, cIRiyAz
illOr col malai n'alliyakkOTanai
uTaiyai vAzi, eR puNarn'ta pAlE!
pAri paRampin panic cunait teN n'Ir
10
Or Ur uNmaiyin ikazn'tOr pOla,
kANAtu kazin'ta vaikal, kANA
vazi n'ATku iragkum, en n'ejcam avan
kazi men cAyal kANtoRum n'inain'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
OymAn n'alliyak kOTanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

177
oLiRu vAL mannar oN cuTar n'eTu n'akar,
veLiRu kaN pOkap pal n'AL tiragki,
pATip peRRa pon aNi yAnai,
tamar enin, yAvarum pukupa; amar enin,
5
tigkaLum n'uzaiyA en'tirap paTu puzai,
kaL mARu n'ITTa n'aNi n'aNi irun'ta
kuRum pal kuRumpin tatumpa vaiki,
puLic cuvai vETTa ceg kaN ATavar
tIm puLik kaLAvoTu tuTari munaiyin,
10
maTTu aRal n'al yARRu ekkar ERi,
karug kani n'Aval irun'tu koytu uNNum,
perum peyar Ati, piNagkuaril kuTa n'ATTu,
eyinar tan'ta eym mAn eRi tacaip
paij jiNam perutta pacu veL amalai,
15
varun'arkku varaiyAtu taruvanar coriya,
irum panag kuTaiyin micaiyum
perum pular vaikaRaic cIr cAlAtE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mallikizAn kAriyAtiyai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

184
kAy n'el aRuttuk kavaLam koLinE,
mA n'iRaivu illatum, pal n'ATku Akum;
n'URu ceRu Ayinum, tamittup pukku uNinE,
vAy pukuvataninum kAl peritu keTukkum;
5
aRivuTai vEn'tan n'eRi aRin'tu koLinE,
kOTi yAttu, n'ATu peritu n'an'tum;
melliyan kizavan Aki, vaikalum
varicai aRiyAk kallen cuRRamoTu,
parivu tapa eTukkum piNTam n'accin,
10
yAnai pukka pulam pOla,
tAnum uNNAn, ulakamum keTumE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
pANTiyan aRivuTai n'ampiyuzaic cenRa picirAn'taiyAr pATiyatu.

196
olluvatu ollum enRalum, yAvarkkum
ollAtu il ena maRuttalum, iraNTum,
ALvinai marugkin kENmaip pAlE;
ollAtu ollum enRalum, olluvatu
5
il ena maRuttalum, iraNTum, vallE
irappOr vATTal anRiyum, purappOr
pukaz kuRaipaTUum vAyil attai;
anaittu Akiyar, ini; ituvE enaittum
cEyttuk kANAtu kaNTanam; atanAl,
10
n'Oy ilarAka n'in putalvar; yAnum,
veyil ena muniyEn, pani ena maTiyEn,
kal kuyinRanna en n'alkUr vaLi maRai,
n'AN alatu illAk kaRpin vAL n'utal
mel iyal kuRu makaL uLLic
15
celval attai; ciRakka, n'in n'ALE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARan paricil n'ITTittAnai AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

197
vaLi n'aTan'tanna vAc celal ivuLiyoTu
koTi n'uTagku micaiya tErinar enAa,
kaTal kaNTanna oN paTait tAnaiyoTu
malai mARu malaikkum kaLiRRinar enAa,
5
urum uraRRanna uTkuvaru muracamoTu
ceru mEmpaTUum venRiyar enAa,
maN kezu tAnai, oN pUN, vEn'tar
veN kuTaic celvam viyattalO ilamE;
emmAl viyakkappaTUumOrE,
10
iTu muL paTappai maRi mEyn'tu ozin'ta
kuRu n'aRu mujjaik kozug kaN kuRRaTaku,
pun pula varakin conRiyoTu, peRUum,
cIRUr mannar Ayinum, em vayin
pATu aRin'tu ozukum paNpinArE;
15
mikap pEr evvam uRinum, enaittum
uNarcci illOr uTaimai uLLEm;
n'al aRivu uTaiyOr n'alkuravu
uLLutum, peruma! yAm, uvan'tu, n'ani peritE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun'tirumAvaLavan paricil n'ITTittAnaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

198
'aruvi tAzn'ta peru varai pOla
AramoTu polin'ta mArpil taNTA,
kaTavuL cAnRa kaRpin, cEyizai
maTavOL payan'ta maNi maruL av vAyk
5
kiNkiNip putalvar polika!' enRu Etti,
tiN tEr aNNal n'iR pArATTi,
kAtal perumaiyin kanavinum araRRum en
kAmar n'ejcam EmAn'tu uvappa,
Al amar kaTavuL anna n'in celvam,
10
vEl kezu kurucil! kaNTEn; Atalin,
viTuttanen; vAzka, n'in kaNNi! toTutta
taN tamiz varaippakam koNTi Aka,
panittuk kUTTu uNNum taNippu arug kaTun' tiRal
n'in Oranna n'in putalvar, enRum,
15
onnAr vATa arug kalam tan'tu, n'um
ponnuTai n'eTu n'akar n'iRaiya vaitta n'in
munnOr pOlka, ivar perug kaNNOTTam!
yANTum n'ALum peruki, INTu tiraip
perug kaTal n'Irinum, ak kaTal maNalinum,
20
n'INTu uyar vAnattu uRaiyinum, n'anRum,
ivar peRum putalvark kANtoRum, n'Iyum,
pukanRa celvamoTu pukaz initu viLagki,
n'ITu vAziya! n'eTun'takai! yAnum
kEL il cEey n'ATTin, en'n'ALum,
25
tuLi n'acaip puLLin n'in aLi n'acaikku iragki, n'in
aTi n'izal pazakiya aTiyuRai;
kaTumAn mARa! maRavAtImE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr pATiyatu.

199
kaTavuL Alattut taTavuc cinaip pal pazam
n'erun'al uNTanam ennAtu, pinnum
celavu AnAvE, kali koL puLLinam;
anaiyar vAziyO iravalar; avaraip
5
puravu etirkoLLum peruj cey ATavar
uTaimai Akum, avar uTaimai;
avar inmai Akum, avar inmaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
perumpatumanAr pATTu.

200
pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
5
kazai micait tujcum kallaka veRpa!
n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
10
n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
15
n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
aTagkA mannarai aTakkum
maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

201
'ivar yAr?' enkuvaiAyin, ivarE,
UruTan iravalarkku aruLi, tEruTan
mullaikku Itta cellA n'al icai,
paTu maNi yAnai, paRampin kOmAn
5
n'eTu mAp pAri makaLir; yAnE
tan'tai tOzan; ivar en makaLir;
an'taNan, pulavan, koNTu van'tananE.
n'IyE, vaTapAl munivan taTavinuL tOnRi,
cempu punain'tu iyaRRiya cEN n'eTum puricai,
10
uvarA Ikai, tuvarai ANTu,
n'ARpattonpatu vazimuRai van'ta
vELiruL vELE! viRal pOr aNNal!
tAr aNi yAnaic cETTu irug kOvE!
AN kaTan uTaimaiyin, pAN kaTan ARRiya
15
oliyaR kaNNip pulikaTi mAal!
yAn tara, ivaraik koNmati! vAn kavittu
irug kaTal uTutta iv vaiyakattu, arun' tiRal
pon paTu mAl varaik kizava! ven vEl
uTalun'ar uTkum tAnai,
20
keTal arugkuraiya n'ATu kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pAri makaLirai irugkOvELuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

202
veTcik kAnattu vETTuvar ATTa,
kaTci kANAk kaTamA n'al ERu
kaTaRu maNi kiLara, citaRu pon miLira,
kaTiya katazum n'eTu varaip paTappai
5
venRi n'ilaiiya vizup pukaz onRi,
iru pAl peyariya uru kezu mUtUr,
kOTi pala aTukkiya poruL n'umakku utaviya
n'ITu n'ilai araiyattuk kETum kEL, ini:
n'un'tai tAyam n'iRaivuRa eytiya
10
oliyal kaNNip pulikaTi mAal!
n'um pOl aRivin n'umaruL oruvan
pukazn'ta ceyyuL kazAattalaiyai
ikazn'tatan payanE; iyal tEr aNNal!
evvi tol kuTip paTIiyar, maRRu, 'ivar
15
kai vaN pAri makaLir' enRa en
tERRAp puncol n'ORRicin; peruma!
viTuttanen; velIiyar, n'in vElE! aTukkattu,
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
mAt takaTTu oL vI tAya tuRukal
20
irum puli varip puRam kaTukkum
perug kal vaippin n'ATu kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
irugkOvEL pArimakaLiraik koLLAnAka, kapilar pATiyatu.

203
'kazin'tatu pozin'tu' ena vAn kaNmARinum,
'tollatu viLain'tu' ena n'ilam vaLam karappinum,
ellA uyirkkum illAl, vAzkkai;
'innum tam' ena emmanOr irappin,
5
'munnum koNTir' ena, n'ummanOr maRuttal
innAtu amma; iyal tEr aNNal!
illatu n'irappal ARRAtOrinum,
uLLi varun'ar n'acai izappOrE;
anaiyaiyum allai, n'IyE; onnAr
10
Ar eyil avarkaTTAkavum, 'n'umatu' enap
pAN kaTan iRukkum vaLLiyOy!
pUN kaTan, en'tai! n'I iravalarp puravE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn pAmuLUr eRin'ta n'eytalagkAnal iLaj cETcenniyai Un poti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

204
'I' ena irattal izin'tanRu; atan etir,
'IyEn' enRal ataninum izin'tanRu;
'koL' enak koTuttal uyarn'tanRu; atan etir,
'koLLEn' enRal ataninum uyarn'tanRu;
5
teN n'Irp parappin imiz tiraip perug kaTal
uNNAr Akupa, n'Ir vETTOrE;
Avum mAvum cenRu uNa, kalagki,
cERRoTu paTTa ciRumaittuAyinum,
uNn'Ir marugkin atar pala Akum;
10
puLLum pozutum pazittal allatai,
uLLic cenROrp paziyalar; atanAl
pulavEn vAziyar, Ori! vicumpil
karuvi vAnam pOla
varaiyAtu curakkum vaLLiyOy! n'innE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
valvil Oriyaik kazaitinyAnaiyAr pATiyatu.

205
muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
5
tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
veL vI vElik kOTaip porun'a!
ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
10
Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
oLiRu maruppu En'tiya cemmal
kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

206
vAyilOyE! vAyilOyE!
vaLLiyOr cevimutal vayagkumozi vitti, tAm
uLLiyatu muTikkum uranuTai uLLattu
varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkaip
5
paricilarkku aTaiyA vAyilOyE!
kaTumAn tOnRal n'eTumAn ajci
tan aRiyalankol? en aRiyalankol?
aRivum pukazum uTaiyOr mAyn'tena,
vaRun' talai ulakamum anRE; atanAl,
10
kAvinem kalanE; curukkinem kalappai;
maram kol taccan kai val ciRAar
mazuvuTaik kATTakattu aRRE
et ticaic celinum, at ticaic cORE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajci paricil n'ITTittAnai auvaiyAr pATiyatu.

207
ezu ini, n'ejcam! celkam; yArO,
paruku anna vETkai ilvazi,
arukil kaNTum aRiyAr pOla,
akam n'aka vArA mukan azi paricil
5
tAL ilALar vELAr allar?
'varuka' ena vENTum varicaiyOrkkE
peritE ulakam; pENun'ar palarE;
mILi munpin ALi pOla,
uLLam uL avin'tu aTagkAtu, veLLena
10
n'OvAtOnvayin tiragki,
vAyA van kanikku ulamaruvOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAn tujciya pin, avan tampi iLa veLimAnai, 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

208
'kunRum malaiyum pala pin oziya,
van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
Igkanam celka, tAn' ena, ennai
5
yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
vANikap paricilan allen; pENi,
tinai anaittuAyinum, initu avar
tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

209
poykai n'Arai pOrvil cEkkum
n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
5
paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
peru malai viTarakam cilampa munni,
pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
10
peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
15
kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
teriizai makaLir pANi pArkkum
peru varai anna mArpin,
ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!

tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

210
manpatai kAkkum n'in puraimai n'OkkAtu,
anpu kaN mARiya aRan il kATciyoTu,
n'ummanOrum maRRu inaiyar Ayin,
emmanOr ivaN piRavalar mAtO;
5
ceyir tIr koLkai em veg kAtali
uyir ciRitu uTaiyaL Ayin, emvayin
uLLAtu iruttalO aritE; atanAl,
'aRan il kURRam tiRan inRu tuNiyap
piRan Ayinankol? iRIiyar, en uyir!' ena
10
n'uvalvuRu ciRumaiyaL pala pulan'tu uRaiyum
iTukkaN manaiyOL tIriya, in' n'ilai
viTuttEn; vAziyar, kurucil! utuk kAN:
avala n'ejcamoTu celval n'iR kaRuttOr
arug kaTi munai araN pOlap
15
perug kaiyaRRa en pulampu mun'tuRuttE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kuTakkOc cEral irumpoRai paricil n'ITTittAnaip perug kunRUr kizAr pATiyatu.

211
ajcuvaru marapin vej cinap puyalERu
aNagkuTai aravin arun' talai tumiya,
n'inRu kANpanna n'IL malai miLira,
kunRu tUva eRiyum aravam pOla,
5
muracu ezun'tu iragkum tAnaiyoTu talaiccenRu,
araicu paTak kaTakkum uraicAl tOnRal! n'in
uLLi van'ta Ogku n'ilaip paricilen,
'vaLLiyai Atalin vaNagkuvan ivan' ena,
koLLA mAn'tar koTumai kURa, n'in
10
uLLiyatu muTittOy manRa; mun n'AL
kai uLLatu pOl kATTi, vazi n'AL
poyyoTu n'inRa puRan'ilai varuttam
n'ANAy Ayinum, n'ANak kURi, en
n'uNagku cen' n'A aNagka Etti,
15
pATap pATap pATupukaz koNTa n'in
ATu koL viyan mArpu tozutanen paziccic
celval attai, yAnE vaikalum,
valci inmaiyin vayinvayin mARi,
il eli maTin'ta tol cuvar varaippin,
20
pAal inmaiyin pal pATu cuvaittu,
mulaikkOL maRan'ta putalvanoTu,
manait tolain'tirun'ta en vALn'utal paTarn'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

212
'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
5
vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
paital cuRRattup pacip pakai Aki,
kOziyOnE, kOpperujcOzan
pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
10
vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

215
kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
vELai veN pU veN tayirk koLIi,
AymakaL aTTa am puLi mitavai
5
avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
celvak kAlai n'iRpinum,
allaR kAlai n'illalanmannE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

216
'kETTal mAttirai allatu, yAvatum
kANTal illAtu yANTu pala kaziya,
vazu inRu pazakiya kizamaiyar Ayinum,
aritE, tOnRal! ataRpaTa ozukal' enRu,
5
aiyam koLLanmin, Ar aRivALIr!
ikazvilan; iniyan; yAtta n'aNpinan;
pukaz keTa varUum poy vENTalanE;
tan peyar kiLakkumkAlai, 'en peyar
pEtaic cOzan' ennum, ciRan'ta
10
kAtaR kizamaiyum uTaiyan; atantalai,
innatu Or kAlai n'illalan;
innE varukuvan; ozikka, avaRku iTamE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAn, 'picirAn'taiyArkku iTan ozikka!' enRatu.

266
payam kezu mA mazai peyyAtu mARi,
kayam kaLi muLiyum kOTaiAyinum,
puzalkAl Ampal akal aTai n'Izal,
katirk kOTTu n'an'tin curi muka ERRai
5
n'Aku iLa vaLaiyoTu pakal maNam pukUum
n'Ir tikaz kazani n'ATu kezu peru viRal!
vAn tOy n'IL kuTai, vaya mAn cenni!
cAnROr irun'ta avaiyattu uRROn,
'Acu Aku' ennum pUcal pOla,
10
vallE kaLaimatiattai uLLiya
virun'tu kaNTu oLikkum tirun'tA vAzkkai,
poRip puNar uTampil tOnRi en
aRivu keTa n'inRa n'alkUrmaiyE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

367
n'Akattu anna pAku Ar maNTilam
tamavEAyinum tammoTu cellA;
vERROr Ayinum n'ORROrkku oziyum;
ERRa pArppArkku Irg kai n'iRaiyap
5
pUvum ponnum punal paTac corin'tu,
pAcizai makaLir polag kalattu En'tiya
n'Ar ari tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,
iravalarkku arug kalam arukAtu vIci,
vAztal vENTum, ivaN varain'ta vaikal;
10
vAzac ceyta n'alvinai allatu
Azug kAlaip puNai piRitu illai;
onRu purin'tu aTagkiya irupiRappALar
muttIp puraiyak kANtaka irun'ta
koRRa veN kuTaik koTit tEr vEn'tir!
15
yAn aRi aLavaiyO ituvE: vAnattu
vayagkit tOnRum mIninum, immenap
paran'tu iyagku mA mazai uRaiyinum,
uyarn'tu mEn' tOnRip polika, n'um n'ALE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
cEramAn mAriveNkOvum, pANTiyan kAnappEr tan'ta ukkirap peruvazutiyum, cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyum, orugku irun'tArai auvaiyAr pATiyatu.

374
kAnal mEyn'tu viyan pulattu alkum
pulvAy iralai n'eRRi anna,
polam ilagku cenniya pARu mayir aviyat
taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
5
manRap palavin mAl varai porun'ti, en
teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
irug kalai Orppa icaii, kANvara,
karug kOl kuRijci aTukkam pATa,
pulip pal tAlip pun talaic ciRAar
10
mAn kaN makaLir, kAn tEr akanRu uvA
cilaippAR paTTa muLavumAn kozug kuRai,
viTar mukai aTukkattuc cinai mutir cAn'tam,
pukar muka vEzattu maruppoTu, mUnRum,
irug kEz vayap puli vari ataL kuvaii,
15
virun'tu iRai n'alkum n'ATan, em kOn,
kazal toTi Aay aNTiran pOla,
vaNmaiyum uTaiyaiyO? jAyiRu!
kon viLagkutiyAl vicumpinAnE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai pUvai n'ilai.
Ay aNTiranai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

375
alagku katir cuman'ta kalagkaR cUzi,
n'ilaitaLarvu tolain'ta olku n'ilaip pal kAR
potiyil oru ciRai paLLi Aka,
muzAaraip pOn'tai ara vAy mA maTal
5
n'Arum pOzum kiNaiyoTu curukki,
Erin vAzn'ar kuTimuRai pukAa,
'Uz iran'tu uNNum uyaval vAzvaip
puravu etirn'tu koLLum cAnROr yAr?' enap
piracam tUgkum aRAa yANar,
10
varai aNi paTappai, n'al n'ATTup porun'a!
poyyA Ikaik kazal toTi Aay!
yAvarum inmaiyin kiNaippa, tAvatu,
peru mazai kaTal paran'tAagku, yAnum
oru n'in uLLi van'tanen; atanAl
15
pulavar pukkil Aki, n'ilavarai
n'ilIiyar attai, n'IyE! onRE
n'in inRu vaRuvitu Akiya ulakattu,
n'ilavanmArO, puravalar! tunni,
periya Otinum ciRiya uNarAp
20
pITu inRu perukiya tiruvin,
pATu il, mannaraip pATanmAr, emarE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
avanai avar pATiyatu.

376
vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup
pacug katir mazukiya civan'tu vAgku an'ti
ciRu n'ani piRan'ta pinRai, ceRi piNic
citAar vaLpin en teTAri tazIi,
5
pANar Arum aLavai, yAn tan
yANar n'al manaik kUTTumutal n'inRanen;
imaittOr vizitta mAttirai, jerErena,
kuNakku ezu tigkaL kanai iruL akaRRa,
paNTu aRivArA uruvOTu, en arait
10
tonRu paTu tuLaiyoTu paru izai pOki,
n'ain'tu karai paRain'ta en uTaiyum, n'Okki,
'virun'tinan aLiyan, ivan' ena, perun'takai
n'inRa muraRkai n'Ikki, n'anRum
aravu vekuNTanna tERaloTu, cUTu tarupu,
15
n'irayattu anna en vaRan kaLain'tu, anRE,
iravinAnE, IttOn en'tai;
anRai jAnRinoTu inRin Ugkum,
irappac cin'tiyEn, n'irappu aTu puNaiyin;
uLattin aLakkum miLirn'ta takaiyEn;
20
n'iRaik kuLap putavin makizn'tanen Aki,
oru n'AL, iravalar varaiyA vaLLiyOr kaTaittalai,
jAgkar n'eTumozi payiRRi,
tOnRal cellAtu, en ciRu kiNaik kuralE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
oymAn n'alliyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

377
pani pazun'iya pal yAmattup
pARu talai mayir n'anaiya,
initu tujcum tiru n'akar varaippin,
inaiyal akaRRa, en kiNai toTAk kuRuki,
5
'avi uNavinOr puRagkAppa,
aRa n'ejcattOn vAza, n'AL' enRu,
ataR koNTu varal Etti,
'''karavu illAk kavi vaN kaiyAn,
vAzka!'' enap peyar peRROr
10
piRarkku uvamam tAn allatu,
tanakku uvamam piRar il' ena,
atu n'inain'tu, mati mazuki,
Agku n'inRa eR kANUuc
'cEy n'ATTuc cel kiNaijanai!
15
n'I puravalai, emakku' enna,
malai payan'ta maNiyum, kaTaRu payan'ta ponnum,
kaTal payan'ta katir muttamum,
vERu paTTa uTaiyum, cERupaTTa tacumpum,
kanavil kaNTAgku, varun'tAtu n'iRpa,
20
n'anavin n'alkiyOn, n'acaicAl tOnRal;
n'ATu ena mozivOr, 'avan n'ATu' ena mozivOr;
vEn'tu ena mozivOr, 'avan vEn'tu' ena mozivOr;
.........................poR kOTTu yAnaiyar,
kavar parik kaccai n'al mAn,
25
vaTi maNi, vAgku uruLa,
.....................,..........n'al tErk kuzuvinar,
kataz icai vankaNinar,
vALin vAzn'ar, ArvamoTu INTi,
kaTal oli koNTa tAnai
30
aTal veg kurucil! manniya n'eTitE!

tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
cOzan irAcacUyam vETTa peru n'aRkiLLiyai ulOccanAr pATiyatu.

378
ten paratavar miTal cAya,
vaTa vaTukar vAL OTTiya,
toTai amai kaNNi, tirun'tu vEl taTak kai,
kaTu mA kaTaiiya viTu pari vaTimpin,
5
n'al tAr, kaLLin, cOzan kOyil,
putup piRai anna cutai cEy mATattu,
panik kayattu anna n'IL n'akar n'inRu, en
arik kUTu mAk kiNai iriya oRRi,
ejcA marapin vajci pATa,
10
emakku ena vakutta alla, mikap pala,
mEmpaTu ciRappin arug kala veRukkai
tAgkAtu pozitan'tOnE; atu kaNTu,
ilampATu uzan'ta en irum pEr okkal,
viral ceRi marapina cevit toTakkun'arum,
15
cevit toTar marapina viral ceRikkun'arum,
araikku amai marapina miTaRRu yAkkun'arum,
miTaRRu amai marapina araikku yAkkun'arum,
kaTun' teRal irAmanuTan puNar cItaiyai
valittakai arakkan vauviya jAnRai,
20
n'ilam cEr matar aNi kaNTa kuragkin
cem mukap perug kiLai izaip polin'tAagku,
aRAa aru n'akai initu peRRikumE
irug kiLait talaimai eyti,
arumpaTar evvam uzan'tatantalaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
cOzan ceruppAzi eRin'ta iLajcET cenniyai Unpoti pacug kuTaiyAr pATiyatu.

379
yAnE peRuka, avan tAL n'izal vAzkkai;
avanE peRuka, en n'A icai n'uvaRal;
n'el ari tozuvar kUr vAL mazugkin,
pinnai maRattOTu ariya, kal cettu,
5
aLLal yAmaik kUn puRattu urijcum
n'el amal puravin ilagkai kizavOn
villiyAtan kiNaiyEm; peruma!
'kuRun' tAL ERRaik kozug kaN av viLar
n'aRu n'ey urukki, n'AT cORu IyA,
10
vallan, en'tai, paci tIrttal' ena,
kon varal vAzkkai n'in kiNaivan kURa,
kETTataRkoNTum vETkai taNTAtu,
viN tOy talaiya kunRam pinpaTa,
......................................ra van'tanen, yAnE
15
tAy il tUvAk kuzavi pOla, Agku at
tiruvuTait tiru manai, aitu tOnRu kamaz pukai
varu mazai magkulin maRukuTan maRaikkum
kuRumpu aTu kuNTu akaz n'IL matil UrE.

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
OymAn villiyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

380
ten pavvattu muttup pUNTu,
vaTa kunRattuc cAn'tam urIi,
........................................g kaTal tAnai,
in icaiya viRal venRi,
5
tennavar vaya maRavan;
micaip peyta n'Ir kaTal paran'tu muttu Akun'tu,
n'ARu itazk kuLaviyoTu kUtaLam kuzaiya,
vERupe.....................................................................ttun'tu,
tIm cuLaip palavin n'Ajcil porun'an;
10
tuppu etirn'tOrkkE uLLAc cEymaiyan;
n'aTpu etirn'tOrkkE agkai n'aNmaiyan;
val vEl kan'tan n'al icai alla,
.....................ttArp piLLai am ciRAar;
annan AkanmARE, in' n'ilam
15
ilampaTu kAlai Ayinum,
pulampal pOyinRu, pUtta en kaTumpE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
n'Ajcil vaLLuvanaik karuvUrk katappiLLai pATiyatu.

381
Unum UNum munaiyin, initu ena,
pAlin peytavum, pAkin koNTavum,
aLavupu kalan'tu, mellitu paruki,
virun'tuRuttu, ARRi irun'tanemAka,
5
'cenmO, peruma! em vizavuTai n'ATTu?' ena,
yAm tan aRiyun'amAka, tAn peritu
anpu uTaimaiyin, em pirivu ajci,
tuNariyatu koLAavAki, pazam Uzttu,
payam pakarvu aRiyA mayagku aril mutu pAz,
10
peyal peytanna, celvattu AgkaN,
IyA mannar puRagkaTait tOnRi,
citAar vaLpin citarp puRat taTAri
Un cukir valan'ta teN kaN oRRi,
viral vicai tavirkkum aralai il pANiyin,
15
ilampATu akaRRal yAvatu? pulampoTu
terumaral uyakkamum tIrkkuvem; atanAl,
iru n'ilam kUlam pARa, kOTai
varu mazai muzakku icaikku OTiya pinRai,
cEyaiAyinum, ivaNaiAyinum,
20
itaRkoNTu aRin'ai; vAziyO, kiNaiva!
ciRu n'ani, oru vazip paTarka enROnE en'tai,
oli veL aruvi vEgkaTa n'ATan,
uRuvarum ciRuvarum Uz mARu uykkum
aRattuRai ampiyin mAna, maRappu inRu,
25
irug kOL IrAp pUTkai,
karumpanUran kAtal makanE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnai n'annAkanAr pATiyatu.

382
kaTalpaTai aTal koNTi,
maNTuRRa malir n'On tAL,
taN cOza n'ATTup porun'an,
alagku uLai aNi ivuLi
5
n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
piRarp pATip peRal vENTEm;
avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
n'ey kuyya Un n'avinRa
pal cORRAn, in cuvaiya
10
n'alkuravin pacit tunpin n'in
munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
kaN kELvi, kavai n'Avin,
n'iRan uRRa, arAap pOlum
15
vaRan orIi vazagku vAyppa,
viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
20
ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
kETToRum n'aTugka, Ettuven,
venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.

tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

383
oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
5
tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
10
kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
eR peyarn'ta n'Okki.....................................
15
.................................................kal koNTu,
azittup piRan'tanenAki, av vazi,
piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
20
.......................kanRu pala kezIiya
kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

384
menpAlAn uTan aNaii,
vajcik kOTTu uRagku n'Arai
aRaik karumpin pU arun'tum;
vanpAlAn karug kAl varakin
5
......................................................................................
am kaN kuRu muyala veruva, ayala
karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
10
................................................kiNaiyEm, peruma!
n'el ennA, pon ennA,
kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
.....................manai ennA, avai palavum
yAn taNTavum, tAn taNTAn,
15
n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
maN n'ANap pukaz vETTu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
20
yANTu n'iRka veLLi, mANTa
uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
tinRa n'aN pal Un tONTavum,
van'ta vaikal allatu,
cenRa ellaic celavu aRiyEnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

385
veLLi tOnRa, puLLuk kural iyampa,
pulari viTiyal pakaTu pala vAztti,
tan kaTait tOnRinum ilanE; piRan kaTai,
akankaN taTArip pATu kETTaruLi,
5
vaRan yAn n'Igkal vENTi, en arai
n'Il n'iRac citAar kaLain'tu,
veLiyatu uTIi, en paci kaLain'tOnE;
kAviri aNaiyum tAz n'Irp paTappai
n'el viLai kazani ampar kizavOn,
10
n'al aruvan'tai, vAziyar! pulliya
vEgkaTa viRal varaip paTTa
Ogkal vAnattu uRaiyinum palavE!

tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
ampar kizAn aruvan'taiyaik kallATanAr pATiyatu.

386
n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
paTu mArit tuLi pOla,
n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
5
Un koNTa veN maNTai
An payattAn muRRu azippavum,
veytu uNTa viyarppu allatu,
cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
10
vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
pAttip pan malarp pUt tatumpina;
puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
vil irun'ta veg kuRumpinRu;
kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
15
kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
porAap porun'arEm;
20
kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
yANTum n'iRka, veLLi; yAm
25
vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

387
vaL ukira vayal Amai
veL akaTu kaNTanna,
vIgku vicip putup pOrvait
teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
5
mARu koNTOr matil iTaRi,
n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
pUm poRip paNai eruttina,
vERu vERu paran'tu iyagki,
vEn'tuTai miLai ayal parakkum
10
En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
tirun'tu tozil pala pakaTu
pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
15
yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
maruva in n'akar akan.................................
tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
venRu iragkum viRal muracinOn,
20
en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
tan perumaiyin takavu n'Okki,
kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
koy uLaiya mA enkO?
manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
25
manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
30
celvak kaTugkO vAziyAtan
onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
viTuvar mAtO n'eTitE n'i
pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
35
pal Ur cuRRiya kazani
ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

388
veLLi ten pulattu uRaiya, viLai vayal,
paLLam, vATiya payan il kAlai,
irum paRaik kiNaimakan cenRavan, perum peyar
................................................................................porun'ti,
5
tan n'ilai aRiyun'anAka, an' n'ilai,
iTukkaN iriyal pOka, uTaiya
koTuttOn en'tai, koTai mEn' tOnRal,
.......................................................................nAmaruppAka,
vellum vAymozip pulluTai vi
10
peyarkkum paNNaR kETTirO, makakirena,
vinaip pakaTu ERRa mEzi kiNait toTA,
n'ALtoRum pATEn Ayin, AnA
maNi kiLar munRil tennavan marukan,
piNi muracu iragkum pITu kezu tAnai
15
aNNal yAnai vazuti,
kaNmARiliyar en perug kiLaip puravE!

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
ciRukuTi kizAn paNNanai maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr pATiyatu.

389
'n'Ir n'ugkin kaN valippa,
kAna vEmpin kAy tiragka,
kayam kaLiyum kOTai Ayinum,
ElA veNpon pOruRu kAlai,
5
emmum uLLumO piLLaiam porun'an!'
enRu IttananE, icaicAl n'eTun'takai;
inRu cenRu eytum vaziyanum allan;
celinE, kANA vaziyanum allan;
pun talai maTap piTi inaiya, kanRu tan'tu,
10
kunRaka n'al Ur manRattup piNikkum
kal izi aruvi vEgkaTam kizavOn,
celvuzi ezAa n'al Er mutiyan!
Atanugkan pOla, n'Iyum
pacitta okkal pazagkaN vITa,
15
vIRucAl n'an kalam n'alkumati, peruma!
aitu akal alkul makaLir
n'eytal kELanmAr, n'eTug kaTaiyAnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

390
aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
maRavai n'ejcattu AyivALar,
arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
.........................................................manna muRRattu,
5
Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
arik kural taTAri iriya oRRip
pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
10
cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
15
tiru malar anna putu maTik koLIi,
makiz taral marapin maTTE anRiyum,
amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
veLLi veN kalattu UTTal anRi,
mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
20
irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
25
kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
.............................................................................................................................
vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
aNNal yAnai vEn'tar
uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

391
taN tuLi pala pozin'tu ezili icaikkum
viNTu anaiya viN tOy piRagkal
mukaTuRa uyarn'ta n'ellin makiz varap
pakaTu taru peru vaLam vAztti, peRRa
5
tirun'tA mUri paran'tu paTak keNTi,
ariyal Arkaiyar uNTu initu uvakkum
vEgkaTa varaippin vaTa pulam pacittena,
Igku van'tu iRutta en irum pEr okkal
tIrkai viTukkum paNpu ila mutukuTi
10
n'ana...............................................vinavalin,
'munnum van'tOn marugkilan, innum
aLiyan Akalin, porun'an ivan' ena,
n'in uNarn'tu aRiyun'ar en uNarn'tu kURa,
kANku van'ticin, peruma!...........................
15
..........perug kazi n'uzaimIn arun'tum
tutain'ta tUvi am putAam cEkkum
tatain'ta punal n'in cezu n'akar varaippin,
n'ejcu amar kAtal n'in veyyOLoTu,
in tuyi........................... jcAl
20
tuLi patan aRin'tu poziya,
vEli Ayiram viLaika, n'in vayalE!

tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
poRaiyARRu kizAnaik kallATanAr pATiyatu.

392
mati Er veN kuTai atiyar kOmAn,
koTum pUN ezini, n'eTug kaTai n'inRu, yAn
pacalai n'ilavin pani paTu viTiyal,
poru kaLiRRu aTi vazi anna, en kai
5
oru kaN mAk kiNai oRRupu koTAa,
'uru kezu mannar Ar eyil kaTan'tu,
n'iNam paTu kurutip perum pATTu Irattu
aNagkuTai marapin irug kaLan'tORum,
veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
10
veLLai varakum koLLum vittum
vaikal uzava! vAziya peritu!' enac
cenRu yAn n'inRanenAka, anRE,
Ur uN kENip pakaTTu ilaip pAci
vEr purai citAar n'Ikki, n'Er karai
15
n'uN n'Ul kaligkam uTIi, 'uN' enat
tEL kaTuppu anna n'ATpaTu tERal
kOLmIn anna polag kalattu aLaii,
UN muRai Ittal anRiyum, kOL muRai
virun'tu iRai n'alkiyOnE an'tarattu
20
arum peRal amiztam anna
karumpu ivaN tan'tOn perum piRagkaTaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajci makan pokuTTeziniyai auvaiyAr pATiyatu.

393
patimutal pazakAp pazagkaN vAzkkaik
kuRu n'eTun' tuNaiyoTu kUmai vItalin,
kuTi muRai pATi, oyyena varun'ti,
aTal n'acai maRan'ta em kuzici malarkkum
5
kaTan aRiyALar piRa n'ATTu inmaiyin,
'vaLLanmaiyin em varaivOr yAr?' ena,
uLLiya uLLamoTu ulai n'acai tuNaiyA,
.................... kavakam ellAm orupAl paTTena,
malar tAr aNNal n'in n'al icai uLLi,
10
Irgkai maRan'ta en irum pEr okkal
kUrn'ta evvam viTa, kozu n'iNam kizippa,
kOTaip parutti vITu n'iRai peyta
mUTaip paNTam miTai n'iRain'tanna,
veN n'iNa mUri aruLa, n'AL uRa
15
InRa aravin n'A uruk kaTukkum en
tonRu paTu citAar tuvara n'Ikki,
pOtu viri pakanRaip putu malar anna,
akanRu maTi kaligkam uTIi, celvamum,
kETu inRu n'alkumati, peruma! mAcu il
20
mati purai mAk kiNai teLirppa oRRi,
ATumakaL alkul oppa vATi,
'kOTai Ayinum, kOTi...............................
kAviri purakkum n'al n'ATTup porun'a!
vAy vAL vaLavan! vAzka! enap
25
pITu kezu n'On tAL pATukam palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai n'alliRaiyanAr pATiyatu.

394
cilai ulAy n'imirn'ta cAn'tu paTu mArpin,
oli katirk kazani veNkuTaik kizavOn,
vali tujcu taTak kai vAy vAL kuTTuvan,
vaLLiyan Atal vaiyakam pukazinum,
5
uLLal Ompumin, uyar mozip pulavIr!
yAnum iruL n'ilAk kazin'ta pakal cey vaikaRai,
oru kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
pATu imiz muracin iyal tErt tan'tai
vATA vajci pATinEnAka,
10
akam mali uvakaiyoTu aNukal vENTi,
konRu cinam taNiyAp pulavu n'ARu maruppin
vej cina vEzam n'alkinan; ajci
yAn atu peyarttanenAka, tAn atu
ciRitu ena uNarn'tamai n'ANi, piRitum Or
15
perug kaLiRu n'alkiyOnE; ataRkoNTu,
irum pEr okkal perum pulampuRinum,
'tun arum paricil tarum' ena,
enRum cellEn, avan kunRu kezu n'ATTE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.

kaTain'ilai Ayina ellAm pATAN tiNai.
cOziya EnAti tirukkuTTuvanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

395
men pulattu vayal uzavar
van pulattup pakaTu viTTu,
kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
n'eTu vALaip pal uviyal,
5
pazaj cORRup pukavu arun'ti,
putal taLavin pUc cUTi,
................................................................
...........................ariyalArun'tu;
manaik kOzip paim payirinnE,
10
kAnak kOzik kavar kuraloTu
n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
vEy anna men tOLAl,
mayil anna men cAyalAr,
kiLi kaTiyinnE,
15
akal aLLal puL irIiyun'tu;
Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
cIr cAnRa vizuc ciRappin,
ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
20
n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
katir n'ani ce ...................................... mAlai,
tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
25
tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
Agku n'inRa eRkaNTu,
ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
arug kalam varavE aruLinan vENTi,
...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
30
pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
akan jAlam peritu vempinum,
mika vAnuL eri tOnRinum,
35
kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
uLLatum illatum aRiyAtu,
40
Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

396
kIz n'IrAn mIn vazagkun'tu;
mI n'IrAn, kaN anna, malar pUkkun'tu;
kazi cuRRiya viLai kazani,
arip paRaiyAn puL Oppun'tu;
5
n'eTun'Ir kUum maNal taN kAn
men paRaiyAn puL iriyun'tu;
n'anaik kaLLin manaik kOcar
tIm tERal n'aRavu makizn'tu,
tIm kuravaik koLait tAgkun'tu;
10
uL ilOrkku vali Akuvan,
kEL ilOrkkuk kEL Akuvan,
kazumiya ven vEl vELE,
vaLa n'Ir vATTARRu eziniyAtan;
kiNaiyEm, peruma!
15
kozun' taTiya cUTu enkO?
vaLa n'anaiyin maTTu enkO?
kuRu muyalin n'iNam peytan'ta
n'aRu n'eyya cORu enkO?
tiRan'tu maRan'ta kUTTumutal
20
mukan'tu koLLum uNavu enkO?
annavai pala pala
...................................................run'ataya
irum pEr okkal arun'tu ejciya
aLittu uvappa, IttOn en'tai;
25
emmOr Akkak kagkuNTE;
mAri vAnattu mIn n'AppaN,
viri katira veN tigkaLin,
viLagkit tOnRuka, avan kalagkA n'al icai!
yAmum piRarum vAztta, n'ALum
30
n'iraicAl n'an kalan n'alki,
urai celac ciRakka, avan pATalcAl vaLanE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vATTARRu eziniyAtanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

397
veLLiyum iru vicumpu Ertarum; puLLum
uyar cinaik kuTampaik kural tORRinavE;
poykaiyum pOtu kaN vizittana; paipayac
cuTarum curugkinRu, oLiyE; pATu ezun'tu
5
iragkural muracamoTu valampuri Arppa,
iravup puRagkaNTa kAlait tOnRi,
eHku iruL akaRRum Emap pAcaRai,
vaikaRai aravam kELiyar! 'pala kOL
cey tAr mArpa! ezumati tuyil' ena,
10
teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
n'eTug kaTait tOnRiyEnE; atu n'ayan'tu,
'uLLi van'ta paricilan ivan' ena,
n'eyyuRap poritta kuyyuTai n'eTuj cUTu,
maNik kalan n'iRain'ta maNam n'ARu tERal,
15
pAmpu urittanna vAn pUg kaligkamoTu,
mAri anna vaNmaiyin corin'tu,
vEnil anna en veppu n'Igka,
arug kalam n'alkiyOnE; enRum,
ceRuvil pUtta cEyitazt tAmarai,
20
aRu tozil an'taNar aRam purin'tu eTutta
tIyoTu viLagkum n'ATan, vAy vAL
valam paTu tIvin polam pUN vaLavan;
eRi tiraip perug kaTal iRutikkaN celinum,
teRu katirk kanali ten ticait tOnRinum,
25
'en?' enRu ajcalam, yAmE; ven vEl
aruj camam kaTakkum ARRal avan
tirun'tu kazal n'On tAL taN n'izalEmE.

tiNai atu; tuRai paricilviTai; kaTain'ilai viTaiyum Am.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai erukkATTUrt tAyagkaNNanAr pATiyatu.

398
mati n'ilAk karappa, veLLi Ertara,
vakai mAN n'al il........................
poRi mayir vAraNam pozutu aRin'tu iyampa,
poykaip pU mukai malara, pANar
5
kai val cIRiyAz kaTan aRin'tu iyakka,
iravup puRam peRRa Ema vaikaRai,
paricilar vicaiye
varicaiyin iRutta vAymozi vajcan,
n'akaivar kuRukin allatu, pakaivarkkup
10
puliyinam maTin'ta kal aLai pOla,
tunnal pOkiya perum peyar mUtUr,
matiyattu anna en arik kural taTAri,
iravurai n'eTuvAr arippa vaTTittu,
uLLi varun'ar koLkalam n'iRaippOy!
15
'taLLA n'ilaiyai Akiyar emakku' ena
en varavu aRIi,
ciRitiRkup peritu uvan'tu,
virumpiya mukattan Aki, en arait
turumpu paTu citAar n'Ikki, tan araip
20
pukai virin'tanna pogku tukil uTIi,
azal kAnRanna arum peRal maNTai,
n'izal kAN tERal n'iRaiya vAkki,
yAn uNa aruLal anRiyum, tAn uN
maNTaiya kaNTa mAn vaRaik karunai,
25
kokku ukir n'imiral okkal Ara,
varai uRaz mArpin, vaiyakam viLakkum,
viravu maNi oLirvarum, aravu uRaz AramoTu,
puraiyOn mEnip pUttacala.......................
muraicela aruLiyOnE
30
........................yaruvip pAyal kOvE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai kaTain'ilai.
cEramAn vajcanait tiruttAmanAr pATiyatu.

399
aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
5
mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
10
azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
15
n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
aRavar aRavan, maRavar maRavan,
20
maLLar maLLan, tollOr marukan,
icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
25
alakin mAlai Arppa vaTTittu,
kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
onRu yAn peTTAaLavai, anRE
30
AnRu viTTanan attai, vicumpin
mIn pUttanna uruvap pal n'irai
UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
izumena izitarum aruvi,
vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

400
mAka vicumpin veN tigkaL
mU ain'tAn muRai muRRa,
kaTal n'aTuvaN kaNTanna en
iyam icaiyA, marapu Etti,
5
kaTait tOnRiya kaTaik kagkulAn
palar tujcavum tAn tujcAn,
ulaku kAkkum uyar .........k
kETTOn, en'tai, en teN kiNaik kuralE;
kETTataRkoNTum, vETkai taNTAtu,
10
tonRu paTu citAar marugku n'Ikki,
mikap peruj ciRappin vIRu.......
...........................................................lavAna
kaligkam aLittiTTu en arai n'Okki,
n'Ar ari n'aRavin n'AL makiz tUgkun'tu;
15
pOtu aRiyEn, patip pazakavum,
tan pakai kaTital anRiyum, cErn'tOr
pacip pakai kaTitalum vallan mAtO;
maRavar malin'ta ta.............................................
kELvi malin'ta vELvit tUNattu,
20
irug kazi izitaru........ kali vagkam
tERu n'Irp parappin yARu cIttu uyttu,
tuRaitoRum piNikkum n'al Ur,
uRaivu in yANar,........ kizavOnE!
tiNai atu; tuRai iyanmozi.