vajci

4
vAL, valam tara, maRup paTTana
cev vAnattu vanappup pOnRana;
tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
koll ERRin maruppup pOnRana;
5
tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
kaRuz poruta cev vAyAn,
eruttu vavviya puli pOnRana;
10
kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
uyir uNNum kURRup pOnRana;
n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
polan' tErmicaip polivu tOnRi,
15
mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
cej jAyiRRuk kavinai mAtO
anaiyai AkanmARE,
tAy il tUvAk kuzavi pOla,
OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.

tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

7
kaLiRu kaTaiiya tAL,
kazal urIiya tirun'tu aTi,
kaNai porutu kavi vaN kaiyAl,
kaN oLirvarUum kavin cApattu,
5
mA maRutta malar mArpin,
tOl peyariya eRuz munpin,
ellaiyum iravum eNNAy, pakaivar
Ur cuTu viLakkattu azu viLik kampalaik
koLLai mEvalai; Akalin, n'alla
10
illa AkupavAl iyal tEr vaLava!
taN punal paran'ta pUcal maN maRuttu
mInin ceRukkum yANarp
payan tikaz vaippin piRar akan talai n'ATE.

tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai; mazapula vajciyum Am.
cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

16
vinai mATciya virai puraviyoTu,
mazai uruvina tOl parappi,
munai murugkat talaic cenRu, avar
viLai vayal kavarpUTTi,
5
manai maram viRaku Akak
kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
10
tuNai vENTAc ceru venRi,
pulavu vAL, pular cAn'tin,
murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
mayagku vaLLai, malar Ampal,
panip pakanRai, kanip pAkal,
15
karumpu allatu kATu aRiyAp
perun' taN paNai pAz Aka,
Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
n'Ama n'al amar ceyya,
OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.

tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

36
aTun'ai Ayinum, viTun'ai Ayinum,
n'I aLan'tu aRiti, n'in puraimai vAr kOl,
ceRi aric cilampin, kuRun' toTi makaLir
polam cey kazagkin teRRi ATum
5
taN Anporun'ai veN maNal citaiya,
karug kaik kollan aram cey av vAy
n'eTug kai n'aviyam pAytalin, n'ilai azin'tu,
vI kamaz n'eTuj cinai pulampa, kAvutoRum
kaTi maram taTiyum Ocai tan Ur
10
n'eTu matil varaippin kaTi manai iyampa,
Agku initu irun'ta vEn'tanoTu, Igku, n'in
cilait tAr muracam kaRagka,
malaittanai enpatu n'ANut takavu uTaittE.

tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
avan karuvUr muRRiyirun'tAnai AlattUr kizAr pATiyatu.

41
kAlanum kAlam pArkkum; pArAtu,
vEl INTu tAnai vizumiyOr tolaiya,
vENTu iTattu aTUum vel pOr vEn'tE!
ticai iru n'Ankum uRkam uRkavum,
5
peru marattu, ilai il n'eTug kOTu vaRRal paRRavum,
veg katirk kanali tuRRavum, piRavum,
ajcuvarat takun'a puLLuk kural iyampavum,
eyiRu n'ilattu vIzavum, eNNey ATavum,
kaLiRu mEl koLLavum, kAzakam n'Ippavum,
10
veLLi n'On paTai kaTTiloTu kavizavum,
kanavin ariyana kANA, n'anavil
ceruc cey munpa! n'in varu tiRan n'Okki,
maiyal koNTa Emam il irukkaiyar,
putalvar pUg kaN mutti, manaiyOTku
15
evvam karakkum paital mAkkaLoTu
perug kalakkuRRanRAl tAnE kARROTu
eri n'ikazn'tanna celavin
ceru miku vaLava! n'in cinaiiyOr n'ATE.

tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

45
irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
5
oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
n'um Or anna vEn'tarkku
meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.

tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

46
n'IyE, puRavin allal anRiyum, piRavum
iTukkaN palavum viTuttOn marukanai,
ivarE, pulan uzutu uNmAr punkaN ajci,
tamatu pakuttu uNNum taN n'izal vAzn'ar;
5
kaLiRu kaNTu azUum azAal maRan'ta
pun talaic ciRAar; manRu maruNTu n'Okki,
virun'tin punkaN n'OvuTaiyar;
kETTanaiAyin, n'I vETTatu ceymmE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavan malaiyamAn makkaLai yAnaikku iTuvuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyak koNTatu.

47
vaLLiyOrp paTarn'tu, puLLin pOki,
'n'eTiya' ennAtu curam pala kaTan'tu
vaTiyA n'Avin vallAgkup pATi,
peRRatu makizn'tu, cuRRam arutti,
5
OmpAtu uNTu, kUmpAtu vIci,
varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkai
piRarkkut tItu aRin'tanRO? inRE; tiRappaTa
n'aNNAr n'ANa, aNNAn'tu Eki,
Agku initu ozukin allatu, Ogku pukaz
10
maN AL celvam eytiya
n'um Oranna cemmalum uTaittE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'aLagkiLLiyuzain'inRu uRaiyUr pukun'ta iLan'tattan ennum pulavanai, kAriyARRut tujciya n'eTugkiLLi, 'oRRu van'tAn' enRu kollap pukkuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyakkoNTatu.

57
vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
pukaztal uRROrkku mAyOn anna,
uraicAl ciRappin pukazcAl mARa!
n'in onRu kURuvatu uTaiyEn: en enin,
5
n'IyE, piRar n'ATu koLLumkAlai, avar n'ATTu
iRagku katirk kazani n'in iLaiyarum kavarka;
n'anan' talaip pEr Ur eriyum n'aikka;
minnu n'imirn'tanna n'in oLiRu ilagku n'eTu vEl
onnArc cekuppinum cekukka; ennatUum
10
kaTimaram taTital Ompu n'in
n'eTu n'al yAnaikkuk kan'tu ARRAvE.

tiNai vajci; tuRai tuNai vajci.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

98
munait tevvar muraN aviyap
porak kuRukiya n'uti maruppin n'in
inak kaLiRu celak kaNTavar
matil katavam ezuc cellavum,
5
piNan azugkak kaLan uzakkic
celavu acaiiya maRuk kuLampin n'in
ina n'al mAc celak kaNTavar
kavai muLLin puzai aTaippavum,
mArpuRac cErn'tu olkAt
10
tOl ceRippu il n'in vEl kaNTavar
tOl kaziyoTu piTi ceRippavum,
vAL vAytta vaTup paran'ta n'in
maRa main'tar main'tu kaNTavar
puN paTu kuruti ampu oTukkavum,
15
n'IyE, aiyavi pukaippavum tAgkAtu, oyyena,
uRumuRai marapin puRam n'inRu uykkum
kURRattu anaiyai; Akalin, pORRAr
iragka viLivatukollO varampu aNain'tu
iRagkukatir alamvaru kazani,
20
perum punal paTappai, avar akan talai n'ATE!

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; tiNai vajciyum, tuRai koRRa vaLLaiyum Am.
avanai avar pATiyatu.

100
kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
uccik koNTa Uci veN tOTTu,
5
veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
curi irum pittai poliyac cUTi,
varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
innum mARAtu cinanE; annO!
uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
10
ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

213
maNTu amar aTTa matanuTai n'On tAL,
veNkuTai viLakkum, viRal kezu vEn'tE!
pogku n'Ir uTutta im malar talai ulakattu,
n'intalai van'ta iruvarai n'inaippin,
5
tonRu uRai tuppin n'in pakaijarum allar,
amar veg kATciyoTu mARu etirpu ezun'tavar;
n'inaiyumkAlai, n'Iyum maRRavarkku
anaiyai allai; aTu mAn tOnRal!
paran'tu paTu n'al icai eyti, maRRu n'I
10
uyarn'tOr ulakam eyti; pinnum
ozitta tAyam avarkku urittanRE:
atanAl, annatu Atalum aRivOy! n'anRum
innum kENmati, icai veyyOyE!
n'inRa tuppoTu n'iR kuRittu ezun'ta
15
eN il kATci iLaiyOr tORpin,
n'in peruj celvam yArkku ejcuvaiyE?
amar vej celva! n'I avarkku ulaiyin,
ikazun'ar uvappa, pazi ejcuvaiyE;
atanAl, ozikatil attai, n'in maRanE! val virain'tu
20
ezumati; vAzka, n'in uLLam! azin'tOrkku
Emam Akum n'in tAL n'izal mayagkAtu
ceytal vENTumAl, n'anRE vAnOr
arum peRal ulakattu AnRavar
vitumpuRu viruppoTu virun'tu etir koLaRkE.

tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
avan makkaLmEl cenRAnaip pullARRUr eyiRRiyanAr pATiyatu.

292
vEn'taRku En'tiya tIm taN n'aRavam
yAm tanakku uRumuRai vaLAva, vilakki,
'vAy vAL paRRi n'inRanan' enRu,
cinaval Ompumin, ciRu pullALar!
5
INTE pOla vENTuvan Ayin,
en muRai varuka ennAn, kammena
ezu taru perum paTai vilakki,
ANTum n'iRkum ANtakaiyannE.

tiNai vajci; tuRai perujcORRun'ilai.
viricciyUr n'annAkanAr pATiyatu.