vAkai

17
ten kumari, vaTa perugkal,
kuNa kuTa kaTalA ellai,
kunRu, malai, kATu, n'ATu,
onRu paTTu vazimoziya,
5
koTitu kaTin'tu, kOl tirutti,
paTuvatu uNTu, pakal ARRi,
initu uruNTa cuTar n'Emi
muzutu ANTOr vazi kAvala!
kulai iRaijciya kOL tAzai
10
akal vayal, malai vEli,
n'ilavu maNal viyan kAnal,
teN kazimicait tIp pUvin,
taN toNTiyOr aTu porun'a!
mAp payampin poRai pORRAtu,
15
n'ITu kuzi akappaTTa
pITu uTaiya eRuz munpin,
kOTu muRRiya kol kaLiRu
n'ilai kalagkak kuzi konRu,
kiLai pukalat talaikkUTiyAgku
20
n'I paTTa aru munpin
perun' taLarcci, palar uvappa,
piRitu cenRu, malar tAyattup
palar n'AppaN mIkkURalin,
'uNTAkiya uyar maNNum,
25
cenRu paTTa vizuk kalanum,
peRal kUTum, ivan n'ejcu uRap peRin' enavum,
'En'tu koTi iRaippuricai,
vIgku ciRai, viyal aruppam,
izan'tu vaikutum, ini n'Am ivan
30
uTanRu n'Okkinan, peritu' enavum,
vERRu aracu paNi toTagku n'in
ARRaloTu pukaz Etti,
kANku van'ticin, peruma! INTiya
mazai ena maruLum pal tOl, malai enat
35
tEn iRai koLLum irum pal yAnai,
uTalun'ar uTka vIgki, kaTal ena
vAn n'Irkku Ukkum tAnai, AnAtu
kaTu oTugku eyiRRa aravut talai panippa,
iTi ena muzagkum muracin,
40
varaiyA Ikaik kuTavar kOvE!

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; iyanmoziyum Am.
pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanAl piNiyirun'ta yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRai valitin pOyk kaTTil eytinAnaik kuRugkOziyUr kizAr pATiyatu.

19
imiz kaTal vaLaiiya INTu akan kiTakkai,
tamiz talaimayagkiya talaiyAlagkAnattu,
man uyirp panmaiyum, kURRattu orumaiyum,
n'innoTu tUkkiya ven vEl ceziya!
5
'irum puli vETTuvan poRi aRin'tu mATTiya
perug kal aTArum pOnm' ena virumpi,
muyagkinEn allanO, yAnE mayagkik
kunRattu iRutta kurIi inam pOla,
ampu cenRu iRutta arum puN yAnait
10
tUmpuTait taTak kai vAyoTu tumin'tu,
n'Ajcil oppa, n'ilam micaip puraLa,
eRin'tu kaLam paTutta En'tu vAL valattar
en'taiyoTu kiTan'tOr, em pun talaip putalvar;
'inna viRalum uLakol, n'amakku?' ena,
15
mUtil peNTir kacin'tu aza, n'ANi,
kURRuk kaNNOTiya veruvaru paRan'talai,
ezuvar n'al valam kaTan'tOy! n'in
kazUu viLagku Aram kavaiiya mArpE?

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

20
iru mun'n'Irk kuTTamum,
viyal jAlattu akalamum,
vaLi vazagku ticaiyum,
vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRAgku
5
avai aLan'tu aRiyinum, aLattaRku ariyai,
aRivum, Iramum, perug kaNNOTTamum:
cORu paTukkum tIyOTu
cej jAyiRRut teRal allatu
piRitu teRal aRiyAr, n'in n'izal vAzvOrE;
10
tiruvil allatu kolai vil aRiyAr;
n'Ajcil allatu paTaiyum aRiyAr;
tiRan aRi vayavaroTu tevvar tEya, ap
piRar maN uNNum cemmal! n'in n'ATTu
vayavuRu makaLir vETTu uNin allatu,
15
pakaivar uNNA aru maNNinaiyE;
ampu tujcum kaTi araNAl,
aRam tujcum cegkOlaiyE;
putup puL varinum, pazam puL pOkinum,
vituppuRavu aRiyA Emak kAppinai;
20
anaiyai AkalmARE,
man uyir ellAm n'in ajcummE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'taraj cEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

21
pula varai iRan'ta pukazcAl tOnRal!
'n'ila varai iRan'ta kuNTu kaN akazi,
vAn tOyvu anna puricai, vicumpin
mIn pUttanna uruva jAyil,
5
katir n'uzaikallA maram payil kaTi miLai,
arug kuRumpu uTutta kAnappEr eyil,
karug kaik kollan cen' tI mATTiya
irumpu uN n'Irinum mITTaRku aritu' ena,
vEgkai mArpan iragka, vaikalum
10
ATu koLak kuzain'ta tumpai, pulavar
pATutuRai muRRiya, koRRa vEn'tE!
ikazun'ar icaiyoTu mAya,
pukazoTu viLagkip pUkka, n'in vElE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kAnappEr eyil kaTan'ta ukkirap peruvazutiyai aiyUr mUlag kizAr pATiyatu.

22
tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
uRaz maNiyAn uyar maruppina,
piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
pA aTiyAn paNai eruttina,
5
tEn citain'ta varai pOla,
mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
ayaRu cOrum iruj cenniya,
main'tu malin'ta maza kaLiRu
kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
10
pAal n'inRu katir cOrum
vAn uRaiyum mati pOlum
mAlai veN kuTai n'IzalAn,
vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
alagku cen'n'el katir vEyn'ta
15
Ay karumpin koTik kUrai,
cARu koNTa kaLam pOla,
vERu vERu polivu tOnRa;
kuRRu AnA ulakkaiyAn
kalic cummai viyal AgkaN,
20
polan' tOTTup pain' tumpai
micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
cina mAn'tar veRik kuravai
Ota n'Irin peyarpu pogka;
vAy kAvAtu paran'tu paTTa
25
viyan pAcaRaik kAppALa!
vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
vEza n'Okkin viRal vej cEey!
30
vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
pin piRar icai n'uvalAmai,
OmpAtu Iyum ARRal em kO!
'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
35
puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

23
'veLiRu il n'On kAzp paNai n'ilai munaii,
kaLiRu paTin'tu uNTena, kalagkiya tuRaiyum;
kAr n'aRug kaTampin pAcilait teriyal,
cUr n'avai, murukan cuRRattu anna, n'in
5
kUr n'al ampin koTu vil kULiyar
koLvatu koNTu, koLLA miccil
koL patam oziya vIciya pulanum;
vaTi n'avil n'aviyam pAytalin, UrtoRum
kaTi maram tuLagkiya kAvum; n'eTu n'akar
10
vinai punai n'al il vev eri n'aippa,
kanai eri uraRiya marugkum; n'Okki,
n'aNNAr n'ANa, n'ALtoRum talaic cenRu,
innum inna pala ceykuvan, yAvarum
tunnal pOkiya tuNivinOn' ena,
15
jAlam n'eLiya INTiya viyan paTai
AlagkAnattu amar kaTan'tu aTTa
kAla munpa! n'in kaNTanen varuval
aRu maruppu ezil kalai pulippAl paTTena,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai
20
pULai n'ITiya veruvaru paRan'talai
vELai veN pUk kaRikkum
AL il attam Akiya kATE.

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai n'allicai vajciyum Am.
pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

25
mIn tikaz vicumpil pAy iruL akala
INTu celal marapin tan iyal vazAatu,
uravuc cinam tirukiya uru kezu jAyiRu,
n'ilavut tikaz matiyamoTu, n'ilam cErn'tAagku,
5
uTal arun' tuppin onRumozi vEn'tarai
aNagku arum paRan'talai uNagkap paNNi,
piNiyuRu muracam koNTa kAlai,
n'ilai tiripu eRiya, tiN maTai kalagkic
citaital uyn'tanRO, n'in vEl ceziya!
10
mulai poli Akam uruppa n'URi,
meym maRan'tu paTTa varaiyAp pUcal
oL n'utal makaLir kaimmai kUra,
avir aRal kaTukkum am men
kuvai irug kUn'tal koytal kaNTE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanaik kallATanAr pATiyatu.

26
n'aLi kaTal irug kuTTattu
vaLi puTaitta kalam pOla,
kaLiRu cenRu kaLan akaRRavum,
kaLan akaRRiya viyal AgkaN
5
oLiRu ilaiya eHku En'ti,
araicu paTa amar uzakki,
urai cela muracu vauvi,
muTit talai aTuppu Aka,
punal kuruti ulaik koLIi,
10
toTit tOL tuTuppin tuzan'ta valciyin,
aTukaLam vETTa aTu pOrc ceziya!
AnRa kELvi, aTagkiya koLkai,
n'An maRai mutalvar cuRRam Aka,
mannar Eval ceyya, manniya
15
vELvi muRRiya vAy vAL vEn'tE!
n'ORROr manRa n'in pakaivar, n'innoTu
mARRAr ennum peyar peRRu,
ARRAr Ayinum, ANTu vAzvOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

31
ciRappuTai marapin poruLum inpamum
aRattu vazippaTUum tORRam pOla,
iru kuTai pinpaTa Ogkiya oru kuTai,
uru kezu matiyin, n'ivan'tu, cEN viLagka,
5
n'al icai vETTam vENTi, vel pOrp
pAcaRai allatu n'I ollAyE;
n'utimukam mazugka maNTi, onnAr
kaTi matil pAyum n'in kaLiRu aTagkalavE;
'pOr' enin, pukalum punai kazal maRavar,
10
'kATu iTaik kiTan'ta n'ATu n'ani cEeya;
celvEm allEm' ennAr; 'kallen
vizavuTai AgkaN vERRup pulattu iRuttu,
kuNa kaTal pinnatu Aka, kuTa kaTal
veN talaip puNari n'in mAn kuLampu alaippa,
15
vala muRai varutalum uNTu' enRu alaman'tu,
n'ejcu n'aTugku avalam pAya,
tujcAk kaNNa, vaTa pulattu aracE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; mazapulavajciyum Am.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

33
kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
5
kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
10
pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
15
cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
vallOn taiiya vari vanappu uRRa
allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
kAma iruvar allatu, yAmattut
tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
20
otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

37
n'ajcuTai vAl eyiRRu, ain' talai cuman'ta,
vEka ven' tiRal, n'Akam pukkena,
vicumpu tIp piRappat tiruki, pacug koTip
peru malai viTarakattu urum eRin'tAgku,
5
puL uRu punkaN tIrtta, veL vEl,
cinam kezu tAnai, cempiyan maruka!
karAam kalitta kuNTu kaN akazi,
iTam karug kuTTattu uTan tokku OTi,
yAmam koLpavar cuTar n'izal katUum
10
kaTu muraN mutalaiya n'eTu n'Ir ilajci,
cempu uRaz puricai, cemmal mUtUr,
vampu aNi yAnai vEn'tu akattu uNmaiyin,
'n'alla' ennAtu, citaittal
vallaiyAl, n'eTun'takai! ceruvattAnE.

tiNai vAkai; tuRai aracavAkai; mutal vajciyum Am.
avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

42
AnA Ikai, aTu pOr, aNNal! n'in
yAnaiyum malaiyin tOnRum; peruma! n'in
tAnaiyum kaTal ena muzagkum; kUr n'unai
vElum minnin viLagkum; ulakattu
5
araicu talai panikkum ARRalaiAtalin,
purai tIrn'tanRu; atu putuvatO anRE;
taN punal pUcal allatu, n'on'tu,
'kaLaika, vAzi, vaLava!' enRu, n'in
munaitaru pUcal kanavinum aRiyAtu,
10
puli puRagkAkkum kuruLai pOla,
melivu il cegkOl n'I puRagkAppa,
peru viRal yANarttu Aki, arin'ar
kIz maTaik koNTa vALaiyum, uzavar
paTai miLirn'tiTTa yAmaiyum, aRain'ar
15
karumpil koNTa tEnum, perun' tuRai
n'Ir taru makaLir kuRRa kuvaLaiyum,
van pulak kELirkku varu virun'tu ayarum
men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
malaiyin izin'tu, mAk kaTal n'Okki,
20
n'ila varai izitarum pal yARu pOla,
pulavar ellAm n'in n'OkkinarE;
n'IyE, marun'tu il kaNicci varun'ta vaTTittuk
kURRu vekuNTanna munpoTu,
mARRu iru vEn'tar maN n'OkkinaiyE.

tiNai vAkai; tuRai aracavAkai.
avanai iTaikkATanAr pATiyatu.

43
n'ilamicai vAzn'ar alamaral tIra,
teRu katirk kanali vemmai tAgki,
kAl uNavu Aka, cuTaroTu koTkum
avircaTai munivarum maruLa, koTun'ciRaik
5
kUr ukirp parun'tin ERu kuRittu, orIi,
tan akam pukka kuRu n'aTaip puRavin
taputi ajcic cIrai pukka
varaiyA Ikai uravOn maruka!
n'ErArk kaTan'ta muraN miku tiruvin
10
tEr vaN kiLLi tampi! vAr kOl,
koTumara maRavar peruma! kaTu mAn
kai vaN tOnRal! aiyam uTaiyEn:
'Ar punai teriyal n'in munnOr ellAm
pArppAr n'Ovana ceyyalar; maRRu itu
15
n'IrttO n'inakku?' ena veRuppak kURi,
n'in yAn pizaittatu n'OvAy enninum,
n'I pizaittAy pOl n'ani n'ANinaiyE;
'tammaip pizaittOrp poRukkum cemmal
ik kuTip piRan'tOrkku eNmai kANum' ena,
20
kANtaku moympa! kATTinai; Akalin,
yAnE pizaittanen; ciRakka n'in AyuL
mikku varum in n'Irk kAviri
ekkar iTTa maNalinum palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLi tampi mAvaLattAnum tAmappal kaNNaNum vaTTup poruvuzi, kai karappa, vekuNTu vaTTuk koNTu eRin'tAnai, 'cOzan makan allai, ena, n'ANiyirun'tAnait tAmappal kaNNanAr pATiyatu.

44
irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
5
alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
innAtu amma, Igku initu iruttal;
10
tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
15
n'IL matil oru ciRai oTugkutal
n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

51
n'Ir mikin, ciRaiyum illai; tI mikin,
man uyir n'izaRRum n'izalum illai;
vaLi mikin, valiyum illai; oLi mikku
avaRRu Or anna cinap pOr vazuti,
5
'taN tamiz potu' enap poRAan, pOr etirn'tu,
koNTi vENTuvan Ayin, 'koLka' enak
koTutta mannar n'aTukku aRRanarE;
aLiyarO aLiyar, avan aLi izan'tOrE
n'uN pala citalai aritu muyanRu eTutta
10
cem puRRu Iyal pOla,
oru pakal vAzkkaikku ulamaruvOrE!

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
pANTiyan kUTakArattut tujciya mARan vazutiyai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

52
aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
5
vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
innA vem pOr iyal tEr vazuti!
itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
10
vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
peru n'al yANarin orIi, iniyE
kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
15
vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
kAna vAraNam Inum
kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

53
mutir vAr ippi mutta vAr maNal,
katir viTu maNiyin kaN poru mATattu,
ilagku vaLai makaLir teRRi ATum
viLagku cIr viLagkil vizumam konRa
5
kaLam koL yAnai, kaTu mAn, poRaiya!
virippin akalum; tokuppin ejcum;
mammar n'ejcattu emmanOrkku orutalai
kaimmuRRala, n'in pukazE, enRum;
oLiyOr piRan'ta im malar talai ulakattu
10
vAzEm enRalum aritE 'tAzAtu
ceRutta ceyyuL cey cen' n'Avin,
veRutta kELvi, viLagku pukazk kapilan
inRu uLan Ayin, n'anRuman' enRa n'in
ATu koL varicaikku oppa,
15
pATuval mannAl, pakaivaraik kaTappE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEran mAn'taraj cEral irumpoRaiyaip porun'til iLagkIranAr pATiyatu.

54
em kOn irun'ta kampalai mUtUr,
uTaiyOr pOla iTaiyinRu kuRuki,
cemmal n'AL avai aNNAn'tu pukutal
em ana vAzkkai iravalarkku eLitE;
5
iravalarkku eNmai allatu puravu etirn'tu,
vAnam n'ANa, varaiyAtu, cenROrkku
AnAtu Iyum kavi kai vaNmaik
kaTu mAn kOtai tuppu etirn'tu ezun'ta
n'eTumozi mannar n'inaikkum kAlai,
10
pAcilait toTutta, uvalaik kaNNi,
mAcu uN uTukkai, maTi vAy, iTaiyan
ciRu talai AyamoTu kuRukalcellAp
puli tujcu viyan pulattaRRE
vali tujcu taTak kai avanuTai n'ATE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kuTTuvan kOtaiyaik kOnATTu eRiccalUr mATalan maturaik kumaran pATiyatu.

61
koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
5
putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
van kai vinaijar pun talaic ciRAar
tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
10
kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
15
tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
tirun'tu aTi porun'ta vallOr
varun'tak kANTal, ataninum ilamE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

66
n'aLi iru mun'n'Ir n'AvAy OTTi,
vaLi tozil ANTa uravOn maruka!
kaLi iyal yAnaik karikAlvaLava!
cenRu, amark kaTan'ta n'in ARRal tOnRa
5
venROy! n'inninum n'allan anRE
kali koL yANar veNNip paRan'talai,
mikap pukaz ulakam eyti,
puRap puN n'ANi, vaTakkirun'tOnE?

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
cOzan karikAR peruvaLattAnai veNNik kuyattiyAr pATiyatu.

76
oruvanai oruvan aTutalum, tolaitalum,
putuvatu anRu; iv ulakattu iyaRkai;
inRin UgkO kELalam tiraL arai
manRa vEmpin mAc cinai oN taLir
5
n'eTug koTi uzijaip pavaroTu miTain'tu,
ceRiyat toTutta tEm pAy kaNNi,
oliyal mAlaiyoTu, poliyac cUTi,
pATu in teN kiNai kaRagka, kANtaka,
n'ATu kezu tiruvin, pacum pUN, ceziyan
10
pITum cemmalum aRiyAr kUTi,
'porutum' enRu tantalai van'ta
punai kazal ezuvar n'al valam aTagka,
oru tAn Akip porutu, kaLattu aTalE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanai iTaik kunRUr kizAr pATiyatu.

77
kiNkiNi kaLain'ta kAl oN kazal toTTu,
kuTumi kaLain'ta n'utal vEmpin oN taLir
n'eTug koTi uzijaip pavaroTu milain'tu,
kuRun' toTi kazitta kaic cApam paRRi,
5
n'eTun' tErk koTujci poliya n'inROn
yArkol? vAzka, avan kaNNi! tAr pUNTu,
tAli kaLain'tanRum ilanE; pAl viTTu
ayiniyum inRu ayinRananE; vayinvayin
uTanRu mEl van'ta vampa maLLarai
10
viyan'tanRum, izin'tanRum, ilanE; avarai
azun'tap paRRi, akal vicumpu Arppu eza,
kavizn'tu n'ilam cEra aTTatai
makizn'tanRum, malin'tanRum, ataninum ilanE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

78
vaNagku toTaip polin'ta vali kezu n'On tAL,
aNagku arug kaTun' tiRal ennai muNagku n'imirn'tu,
aLaic ceRi uzuvai iraikku van'tanna
malaippu arum akalam matiyAr, cilaittu ezun'tu,
5
'vizumiyam, periyam, yAmE; n'ammin
porun'anum iLaiyan; koNTiyum peritu' ena,
eLLi van'ta vampa maLLar
pullen kaNNar; puRattil peyara,
INTu avar aTutalum ollAn, ANTu avar
10
mAN izai makaLir n'ANinar kaziya,
tan'tai tam Ur AgkaN,
teN kiNai kaRagkac cenRu, ANTu aTTananE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

79
mUtUr vAyil panik kayam maNNi,
manRa vEmpin oN kuzai malain'tu,
teN kiNai munnark kaLiRRin iyali,
vem pOrc ceziyanum van'tanan; etirn'ta
5
vampa maLLarO palarE;
ejcuvar kollO, pakal tavac ciRitE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

81
Arppu ezu kaTalinum peritu; avan kaLiRE
kArp peyal urumin muzagkal AnAvE;
yArkol aLiyartAmE Ar n'Arc
ceRiyat toTutta kaNNik
5
kavi kai maLLan kaippaTTOrE?

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

82
cARu talaikkoNTena, peN IRRu uRRena,
paTTa mAri jAnRa jAyiRRu,
kaTTil n'iNakkum izicinan kaiyatu
pOz tUNTu Uciyin virain'tanRu mAtO
5
Ur koLa van'ta porun'anoTu,
Ar punai teriyal n'eTun'takai pOrE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

86
ciRRil n'al tUN paRRi, 'n'in makan
yANTu uLanO?' ena vinavuti; en makan
yANTu uLan Ayinum aRiyEn; Orum
puli cErn'tu pOkiya kal aLai pOla,
5
InRa vayiRO ituvE;
tOnRuvan mAtO, pOrkkaLattAnE!

tiNai vAkai; tuRai ERAN mullai.
kAvaRpeNTin pATTu.

93
tiN piNi muracam izumena muzagkac
cenRu, amar kaTattal yAvatu? van'tOr
tAr tAgkutalum ARRAr, veTipaTTu,
OTal marIiya pITu il mannar
5
n'OyppAl viLin'ta yAkkai tazIi,
kAtal maRan'tu, avar tItu marugku aRumAr,
aRam puri koLkai n'AnmaRai mutalvar
tiRam puri pacum pul parappinar kiTappi,
'maRam kan'tAka n'al amar vIzn'ta
10
n'IL kazal maRavar celvuzic celka!' ena
vAL pOzn'tu aTakkalum uyn'tanar mAtO
vari jimiRu Arkkum vAy puku kaTAattu
aNNal yAnai aTu kaLattu oziya,
aruj camam tataiya n'URi, n'I,
15
perun' takai! vizup puN paTTa mARE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avan porutu puNpaTTu n'inROnai avar pATiyatu.

94
Urk kuRumAkkaL veN kOTu kazAalin,
n'Irt tuRai paTiyum perug kaLiRu pOla
iniyai, peruma! emakkE; maRRu atan
tun arug kaTAam pOla
5
innAy, peruma! n'in onnAtOrkkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

98
munait tevvar muraN aviyap
porak kuRukiya n'uti maruppin n'in
inak kaLiRu celak kaNTavar
matil katavam ezuc cellavum,
5
piNan azugkak kaLan uzakkic
celavu acaiiya maRuk kuLampin n'in
ina n'al mAc celak kaNTavar
kavai muLLin puzai aTaippavum,
mArpuRac cErn'tu olkAt
10
tOl ceRippu il n'in vEl kaNTavar
tOl kaziyoTu piTi ceRippavum,
vAL vAytta vaTup paran'ta n'in
maRa main'tar main'tu kaNTavar
puN paTu kuruti ampu oTukkavum,
15
n'IyE, aiyavi pukaippavum tAgkAtu, oyyena,
uRumuRai marapin puRam n'inRu uykkum
kURRattu anaiyai; Akalin, pORRAr
iragka viLivatukollO varampu aNain'tu
iRagkukatir alamvaru kazani,
20
perum punal paTappai, avar akan talai n'ATE!

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; tiNai vajciyum, tuRai koRRa vaLLaiyum Am.
avanai avar pATiyatu.

99
amararp pENiyum, Avuti aruttiyum,
arum peRal marapin karumpu ivaN tan'tum,
n'Ir aka irukkai Azi cUTTiya
tol n'ilai marapin n'in munnOr pOla,
5
Ikai am kazal kAl, irum panam puTaiyal,
pU Ar kAvin, puniRRup pulAl n'eTu vEl,
ezu poRi n'ATTattu ezAat tAyam
vazu inRu eytiyum amaiyAy, ceru vETTu,
imiz kural muracin ezuvaroTu muraNic
10
cenRu, amar kaTan'tu, n'in ARRal tORRiya
anRum, pATun'arkku ariyai; inRum
paraNan pATinan maRkol maRRu n'I
muraN miku kOvalUr n'URi, n'in
araN aTu tikiri En'tiya tOLE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan kOvalUr eRin'tAnai avar pATiyatu.

100
kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
uccik koNTa Uci veN tOTTu,
5
veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
curi irum pittai poliyac cUTi,
varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
innum mARAtu cinanE; annO!
uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
10
ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

104
pORRumin, maRavIr! cARRutum, n'ummai:
Urk kuRumAkkaL ATak kalagkum
tAL paTu cil n'Irk kaLiRu aTTu vIzkkum
IrppuTaik karAattu anna ennai
5
n'uN pal karumam n'inaiyAtu,
'iLaiyan' enRu ikazin, peRal aritu, ATE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

125
paruttip peNTin panuval anna,
n'eruppuc cinam taNin'ta n'iNam tayagku kozug kuRai,
parUuk kaL maNTaiyoTu, Uz mARu peyara
uNkum, en'tai! n'iR kANku van'ticinE,
5
n'aLLAtAr miTal cAytta
vallALa! n'in makiz irukkaiyE.
uzuta n'On pakaTu azi tinRAgku
n'al amiztu Aka, n'I n'ayan'tu uNNum n'aRavE;
kunRattu anna kaLiRu peyara,
10
kaTan'tu aTTu venROnum, n'iR kURummE;
'velIiyOn ivan' ena,
'kazal aNip polin'ta cEvaTi n'ilam kavarpu
virain'tu van'tu, camam tAgkiya,
val vEl malaiyan allan Ayin,
15
n'al amar kaTattal eLituman, n'amakku' enat
tORROntAnum, n'iR kURummE,
'tolaiiyOn ivan' ena,
oru n'I Ayinai peruma! peru mazaikku
irukkai cAnRa uyar malait
20
tirut taku cEey! n'iR peRRicinOrkkE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
cEramAn mAn'tarajcEral irumpoRaiyum cOzan irAca cUyam vETTa perun'aRkiLLiyum porutavazi, cOzaRkut tuppAkiya tErvaNmalaiyanai vaTama vaNNakkan perujcAttanAr pATiyatu.

166
n'anRu Ayn'ta n'IL n'imir caTai
mutu mutalvan vAy pOkAtu,
onRu purin'ta Ir iraNTin,
ARu uNarn'ta oru mutu n'Ul
5
ikal kaNTOr mikal cAymAr,
mey anna poy uNarn'tu,
poy OrAtu mey koLIi,
mU Ez tuRaiyum muTTu inRu pOkiya
uraicAl ciRappin uravOr maruka!
10
vinaikku vENTi n'I pUNTa
pulap pulvAyk kalaip paccai
cuval pUN jANmicaip poliya;
maRam kaTin'ta arug kaRpin,
aRam pukazn'ta valai cUTi,
15
ciRu n'utal, pEr akal alkul,
cila collin, pala kUn'tal, n'in
n'ilaikku otta n'in tuNait tuNaiviyar
tamakku amain'ta tozil kETpa;
kATu enRA n'ATu enRu Agku
20
Ir Ezin iTam muTTAtu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagkiyum,
eN n'ANap pala vETTum,
maN n'ANap pukaz parappiyum,
arug kaTip perug kAlai,
25
virun'tuRRa n'in tirun'tu En'tu n'ilai,
enRum, kANkatil amma, yAmE! kuTAatu
pon paTu n'eTu varaip puyalERu cilaippin,
pU viri putu n'Irk kAviri purakkum
taN punal paTappai em Ur AgkaN,
30
uNTum tinRum Urn'tum ATukam;
celval attai, yAnE; cellAtu,
mazai aNNAppa n'ITiya n'eTu varaik
kazai vaLar imayam pOla,
n'ilIiyar attai, n'I n'ilammicaiyAnE?

tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
cONATTup pUjcARRUrp pArppAn kauNiyan viNNan'tAyanai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

167
n'IyE, amar kANin amar kaTan'tu, avar
paTai vilakki etir n'iRRalin,
vAaL vAytta vaTu Az yAkkaiyoTu,
kELvikku iniyai; kaTku innAyE:
5
avarE, n'iR kANin puRam koTuttalin,
URu aRiyA mey yAkkaiyoTu,
kaNNukku iniyar; cevikku innArE:
atanAl, n'Iyum onRu iniyai; avarum onRu iniyar;
ovvA yA uLa, maRRE? vel pOrk
10
kazal punai tirun'tu aTik kaTu mAn kiLLi!
n'innai viyakkum iv ulakam; aHtu
ennO? peruma! uraitticin emakkE.

tiNai atu; tuRai araca vAkai.
EnAti tirukkiLLiyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

170
marai pirittu uNTa n'elli vEli,
paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
el aTippaTutta kallAk kATci
vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
5
izi piRappALan karug kai civappa,
vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
10
ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
15
irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
vicaittu eRi kUTamoTu porUum
ulaik kal anna, vallALannE.

tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

174
aNagkuTai avuNar kaNam koNTu oLittena,
cEN viLagku ciRappin jAyiRu kANAtu,
iruL kaN keTutta paruti jAlattu
iTumpai koL paruvaral tIra, kaTun' tiRal
5
ajcana uruvan tan'tu n'iRuttAgku,
aracu izan'tirun'ta allal kAlai,
muracu ezun'tu iragkum muRRamoTu, karai porutu
iragku punal n'eritaru miku perug kAviri
mallal n'al n'ATTu allal tIra,
10
poyyA n'Avin kapilan pATiya,
mai aNi n'eTu varai AgkaN, oyyenac
cerup pukal maRavar celpuRam kaNTa
eL aRu ciRappin muLLUr mImicai,
aru vazi irun'ta peru viRal vaLavan
15
mati maruL veNkuTai kATTi, ak kuTai
putumaiyin n'iRutta pukaz mEmpaTun'a!
viTarp puli poRitta kOTTai, cuTarp pUN,
curumpu Ar kaNNi, perum peyar n'um mun
INTuc cey n'al vinai ANTuc cenRu uNIiyar,
20
uyarn'tOr ulakattup peyarn'tanan Akalin,
ARu kol marugkin mAtiram tuzavum
kavalai n'ejcattu avalam tIra,
n'I tOnRinaiyE n'irait tAr aNNal!
kal kaN poTiya, kAnam vempa,
25
malku n'Ir varaippin kayam pala uNagka,
kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
iru n'ilam n'eLiya INTi,
urum uraRu karuviya mazai pozin'tAgkE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
malaiyamAn cOziya EnAti tirukkaNNanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

178
kan'tu munin'tu uyirkkum yAnaiyoTu, paNai munin'tu
kAl iyal puravi Alum AgkaN,
maNal mali muRRam pukka cAnROr
uNNAr Ayinum, tannoTu cULuRRu,
5
'uNm' ena irakkum perum peyarc cAttan
INTO in cAyalanE; vENTAr
eRi paTai mayagkiya veruvaru jATpin,
kaLLuTaik kalattar uLLUrk kURiya
n'eTumozi maRan'ta ciRu pErALar
10
ajci n'IgkumkAlai,
EmamAkat tAn mun'tuRumE.

tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai.
pANTiyan kIrajcAttanai avar pATiyatu.

179
'jAlam mImicai vaLLiyOr mAyn'tena,
ElAtu kavizn'ta en iraval maNTai
malarppOr yAr?' ena vinavalin, malain'tOr
vici piNi muracamoTu maN pala tan'ta
5
tiru vIz n'uN pUN pANTiyan maRavan,
paTai vENTuvazi vAL utaviyum,
vinai vENTuvazi aRivu utaviyum,
vENTupa vENTupa vEn'tan tEettu
acai n'ukam paTAa ANtakai uLLattu,
10
tOlA n'al icai, n'Alai kizavan,
parun'tu paci tIrkkum n'aR pOrt
tirun'tu vEl n'Akan kURinar, palarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
n'Alai kizavan n'Akanai vaTan'eTun' tattanAr pATiyatu.

180
n'irappAtu koTukkum celvamum ilanE;
'il' ena maRukkum ciRumaiyum ilanE;
iRai uRu vizumam tAgki, amarakattu
irumpu cuvaik koNTa vizuppuN n'Oy tIrn'tu,
5
marun'tu koL marattin vAL vaTu mayagki,
vaTu inRu vaTin'ta yAkkaiyan, koTai etirn'tu,
Irn'taiyOnE, pAN pacip pakaijan;
inmai tIra vENTin, emmoTu
n'Iyum vammO? mutu vAy iravala!
10
yAm tan irakkumkAlai, tAn em
uNNA marugkul kATTi, tan Urk
karug kaik kollanai irakkum,
'tirun'tu ilai n'eTu vEl vaTitticin' enavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai pANARRup paTaiyum Am.
Irn'tUr kizAn tOyan mARanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

181
manRa viLavin manai vIz veLLil,
karug kaN eyiRRi kAtal makanoTu,
kAna irum piTik kanRu talaik koLLum
perug kuRumpu uTutta van pula irukkai,
5
pulAa ampin, pOr arug kaTi miLai,
valAarOnE, vAy vAL paNNan;
uNNA vaRug kaTumpu uytal vENTin,
innE cenmati, n'IyE cenRu, avan
pakaip pulam paTarAaLavai, n'in
10
pacip pakaip paricil kATTinai koLaRkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vallAr kizAn paNNanaic cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun'tumpiyAr pATiyatu.

251
Ovattu anna iTanuTai varaippil,
pAvai anna kuRun' toTi makaLir
izai n'ilai n'ekiztta maLLan kaNTikum
kazaik kaN n'eTu varai aruvi ATi,
5
kAna yAnai tan'ta viRakin
kaTun' teRal cen' tI vETTu,
puRam tAz puri caTai pularttuvOnE!

tiNai vAkai; tuRai tApata vAkai.
....................mARpittiyAr pATiyatu.

252
kaRagku veL aruvi ERRalin, n'iRam peyarn'tu,
tillai anna pullen caTaiyOTu,
aL ilait tALi koyyumOnE
il vazagku maTa mayil piNikkum
5
col valai vETTuvan Ayinan, munnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

279
keTuka cin'tai; kaTitu ivaL tuNivE;
mUtil makaLir Atal takumE:
mEln'AL uRRa ceruviRku ivaL tannai,
yAnai eRin'tu, kaLattu ozin'tananE;
5
n'erun'al uRRa ceruviRku ivaL kozun'an,
peru n'irai vilagki, ANTup paTTananE;
inRum, cerup paRai kETTu, viruppuRRu, mayagki,
vEl kaik koTuttu, veLitu virittu uTIi,
pARu mayirk kuTumi eNNey n'Ivi,
10
oru makan allatu illOL,
'cerumukam n'Okkic celka' ena viTumE!

tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
okkUr mAcAttiyAr pATiyatu.

285
pAcaRaiyIrE! pAcaRaiyIrE!
tuTiyan kaiyatu vElE; aTi puNar
vAgku iru maruppin tIm toTaic cIRiyAzp
pANan kaiyatu tOlE; kANvarak
5
kaTun' teRRu mUTaiyin......................
vATiya mAlai malain'ta cenniyan;
vEn'tu tozil ayarum arun' talaic cuRRamoTu
n'eTu n'akar van'tena, viTu kaNai mocitta
mUri veN tOl
10
cERupaTu kurutic cemmal ukkuOo!
mARu ceRu n'eTu vEl mArpu uLam pOka,
n'iNam poti kazaloTu n'ilam cErn'tananE;
atu kaNTu, paran'tOr ellAm pukazat talai paNin'tu
iRaijciyOnE, kurucil! piNagku katir
15
alamarug kazanit taNNaTai oziya,
ilampATu okkal talaivaRku Or
karampaic cIRUr n'alkinan enavE.

tiNai vAkai; tuRai ...............mullai.
aricil kizAr pATiyatu.

296
vEmpu cinai oTippavum, kAjci pATavum,
n'eyyuTaik kaiyar aiyavi pukaippavum,
ellA manaiyum kallenRavvE;
vEn'tu uTanRu eRivAnkollO
5
n'eTitu van'tanRAl n'eTun'takai tErE?

tiNai vAkai; tuRai ERAN mullai.
veLLaimALar pATiyatu.

305
vayalaik koTiyin vATiya marugkul,
uyaval Urti, payalaip pArppAn
elli van'tu n'illAtu pukku,
colliya collO cilavE; ataRkE
5
ENiyum cIppum mARRi,
mAN vinai yAnaiyum maNi kaLain'tanavE.

tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
maturai vELAcAn pATiyatu.

306
kaLiRu porak kalagku, kazal muL vEli,
aritu uN kUval, am kuTic cIRUr
oli men kUn'tal oL n'utal arivai
n'aTukal kai tozutu paravum, oTiyAtu;
5
virun'tu etir peRukatil yAnE; ennaiyum
o ... ... ... ... ... ... ...vEn'tanoTu
n'ATutaru vizup pakai eytuka enavE.

tiNai atu; tuRai mUtil mullai.
aLLUr n'anmullaiyAr pATiyatu.

308
pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin,
min n'Er paccai, mijiRRuk kural cIRiyAz
n'anmai n'iRain'ta n'aya varu pANa!
cIRUr mannan ciRiyilai eHkam
5
vEn'tu Ur yAnai En'tu mukattatuvE;
vEn'tu uTanRu eRin'ta vElE, ennai
cAn'tu Ar akalam uLam kazin'tanRE;
uLam kazi cuTarp paTai En'ti, n'am peruviRal
Occinan turan'ta kAlai, maRRavan
10
pun talai maTap piTi n'ANa,
kujcaram ellAm puRakkoTuttanavE.

tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
kOvUr kizAr pATiyatu.

312
InRu puRan'tarutal en talaik kaTanE;
cAnROn Akkutal tan'taikkuk kaTanE;
vEl vaTittuk koTuttal kollaRkuk kaTanE;
n'annaTai n'alkal vEn'taRkuk kaTanE,
5
oLiRu vAL aruj camam murukki,
kaLiRu eRin'tu peyartal kALaikkuk kaTanE.

tiNai vAkai; tuRai mUtilmullai.
ponmuTiyAr pATiyatu.

313
attam n'aNNiya n'ATu kezu peruviRal
kaip poruL yAtonRum ilanE; n'accik
kANiya cenRa iraval mAkkaL
kaLiRoTu n'eTun' tEr vENTinum, kaTava;
5
uppu oy cAkATTu umaNar kATTa
kazi muri kunRattu aRRE,
eL amaivu inRu, avan uLLiya poruLE.

tiNai atu; tuRai vallAN mullai.
mAgkuTi kizAr pATiyatu.

314
manaikku viLakku Akiya vANutal kaNavan,
munaikku varampu Akiya ven vEl n'eTun' takai,
n'aTukal piRagkiya uval iTu paRan'talai,
pun kAz n'elli van pulac cIRUrk
5
kuTiyum mannum tAnE; koTi eTuttu
n'iRai azin'tu ezutaru tAnaikkuc
ciRaiyum tAnE tan iRai vizumuRinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
aiyUr muTavanAr pATiyatu.

315
uTaiyan Ayin uNNavum vallan;
kaTavar mItum irappOrkku Iyum;
maTavar makiz tuNai; n'eTu mAn ajci
il iRaic cerIiya jelikOl pOla,
5
tOnRAtu irukkavum vallan; maRRatan
kAnRu paTu kanai eri pOla,
tOnRavum vallan tAn tOnRugkAlE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

316
kaLLin vAztti, kaLLin vAztti,
kATToTu miTain'ta cIyA munRil,
n'AT cerukku anan'tart tujcuvOnE.
avan em iRaivan; yAm avan pANar;
5
n'erun'ai van'ta virun'tiRku maRRut tan
irum puTaip paza vAL vaittanan; inRu ik
karug kOTTuc cIRiyAz paNaiyam; itu koNTu
IvatilALan ennAtu, n'Iyum,
vaLLi marugkul vayagku izai aNiya,
10
kaLLuTaik kalattEm yAm makiz tUgka,
cenRu vAy civan'tu mEl varuka
ciRu kaN yAnai vEn'tu vizumuRavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr pATiyatu.

317
ven vEl ................................. n'atu
munRil kiTan'ta perug kaLiyARku
ataL uNTAyinum, pAy uNTAyinum,
yAtu uNTAyinum, koTumin vallE;
5
vETkai mILapa
..................kum, emakkum, piRarkkum,
yArkkum, Iyn'tu, tuyil ERpinanE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vEmpaRRUrk kumaranAr pATiyatu.

318
koy aTaku vATa, taru viRaku uNagka,
mayil am cAyal mAayOLoTu
pacittanRu amma, perun'takai UrE
manai uRai kurIik kaRai aNal cEval,
5
pANar n'arampin cukiroTu, vaya mAn
kural cey pIliyin izaitta kuTampai,
peruj cey n'ellin arici Arn'tu, tan
pun puRap peTaiyoTu vatiyum
yANarttu Akum vEn'tu vizumuRinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
perug kunRUr kizAr pATiyatu.

319
pUval paTuvil kUval tONTiya
ceg kaN cil n'Ir peyta cIRil
munRil irun'ta mutu vAyc cATi
yAm kaHTu uNTena, vaRitu mAcu inRu;
5
paTalai munRil ciRu tinai uNagkal
puRavum italum aRavum uNkenap
peytaRku ellinRu pozutE; atanAn,
muyal cuTTa Ayinum tarukuvEm; pukutan'tu
Igku irun'tImO, mutu vAyp pANa!
10
koTug kOTTu AmAn n'aTugku talaik kuzavi
pun talaic ciRAar kanRu enap pUTTum
cIRUr mannan n'erun'ai jAgkar,
vEn'tu viTu toziloTu cenRanan; van'tu, n'in
pATini mAlai aNiya,
15
vATAt tAmarai cUTTuvan n'inakkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AlagkuTi vagkanAr pATiyatu.

320
munRil mujjaiyoTu mucuNTai pampi,
pan'tar vENTAp palA tUgku n'Izal,
kaimmAn vETTuvan kanai tuyil maTin'tena,
pArvai maTap piNai tazIi, piRitu Or
5
tIr tozil tanik kalai tiLaittu viLaiyATa,
inpuRu puNarn'ilai kaNTa manaiyOL
kaNavan ezutalum ajci, kalaiyE
piNaivayin tIrtalum ajci, yAvatum,
il vazagkAmaiyin, kallena olittu,
10
mAn ataL peyta uNagku tinai valci
kAnak kOziyOTu ital kavarn'tu uNTena,
Ara n'eruppin, Aral n'ARa,
taTivu Arn'tiTTa muzu vaLLUram
irum pEr okkaloTu orugku initu arun'ti,
15
tagkinai cenmO, pANa! tagkAtu,
vEn'tu taru vizuk kUz paricilarkku enRum
arukAtu Iyum vaNmai
uraicAl n'eTun' takai Ompum UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vIrai veLiyanAr pATiyatu.

321
poRip puRap pUzin pOr val cEval
mEn' tOl kaLain'ta tIm kOL veL eL
cuLakiTai uNagkal cevvi koNTu, uTan
vEnil kOgkin pUm pokuTTu anna
5
kuTan'tai am ceviya kOTTu eli ATTa,
kali Ar varakin piRagku pIL oLikkum,
van pula vaippinatuvE cenRu
tin pazam pacIi ..........nanO, pANa!
vAL vaTu viLagkiya cennic
10
ceru veg kurucil Ompum UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

322
uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
putu varaku arikAl karuppai pArkkum
pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
5
perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
manRil pAyum van pulattatuvE
karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
taN paNai ALum vEn'tarkkuk
10
kaN paTai IyA vElOn UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AvUr kizAr pATiyatu.

324
verukku viTai anna vekuL n'Okkuk kayan' talai,
puL Un tinRa pulavu n'ARu kaya vAy,
veL vAy vETTuvar vIz tuNai makAar
ciRiyilai uTaiyin curaiyuTai vAl muL
5
Uka n'uN kOl ceRitta ampin,
valAar valvil kulAvarak kOli,
parutti vElik karuppai pArkkum
pun pulam tazIiya am kuTic cIRUr,
kumiz uN veLLai paku vAy peyartta
10
veN kAz tAya vaN kAl pan'tar,
iTaiyan pottiya ciRu tI viLakkattu,
pANaroTu irun'ta n'ANuTai n'eTun'takai
valam paTu tAnai vEn'tarkku
ulan'tuzi ulakkum n'ejcu aRi tuNaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AlattUr kizAr pATiyatu.

325
kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
5
muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
cIRil munRil kURuceytiTumAr,
koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
10
maRukuTan kamazum matukai manRattu,
alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
vEn'tu talaivarinum tAgkum,
15
tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

326
Ur mutu vElip pAr n'aTai verukin
iruL pakai verIiya n'Aku iLam pETai
uyir n'aTukkuRRup pulA viTTu araRRa,
ciRaiyum ceRRaiyum puTaiyun'aL ezun'ta
5
paruttip peNTin ciRu tI viLakkattu,
kavirp pU n'eRRic cEvalin taNiyum
aru miLai irukkaiyatuvE manaiviyum,
vETTac ciRAar cEN pulam paTarAtu,
paTappaik koNTa kuRun' tAL uTumpin
10
vizukku n'iNam peyta tayirk kaN vitavai,
yANar n'allavai pANaroTu, orAgku
varu virun'tu ayarum viruppinaL; kizavanum,
aruj camam tataiyat tAkki, peruj camattu
aNNal yAnai aNin'ta
15
pon cey OTaip perum paricilanE.

tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
tagkAl poRkollanAr pATiyatu.

327
erutu kAl uRAatu, iLaijar konRa
cil viLai varakin pullen kuppai,
toTutta kaTavarkkuk koTutta miccil
pacitta pANar uNTu, kaTai tappalin,
5
okkal oRkam coliya, tan Urc
ciRu pullALar mukattu avai kURi,
varaku kaTan irakkum n'eTun' takai
aracu varin tAgkum vallALannE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................

328
..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
varakum tinaiyum uLLavai ellAm
iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
5
................. Tu amain'tananE;
annan Ayinum, pANa! n'anRum
veLLattiTum pAluL uRai toTa....
kaLavup puLi anna viLai....
..............vATu Un kozug kuRai
10
koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
uNTu, initu irun'ta pin
... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
15
muyal van'tu kaRikkum munRil,
cIRUr mannanaip pATinai celinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pagku ............................. pATiyatu.

329
il aTu kaLLin cil kuTic cIRUrp
puTai n'aTu kallin n'AT pali UTTi,
n'al n'IrATTi, n'eyn' n'aRaik koLIiya,
magkul mAp pukai maRukuTan kamazum,
5
aru munai irukkaittuAyinum, vari miTaRRu
aravu uRai puRRattu aRRE n'ALum
puravalar punkaN n'OkkAtu, iravalarkku
arukAtu Iyum vaNmai,
uraicAl, n'eTun'takai Ompum UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr pATiyatu.

330
vEn'tuTait tAnai munai keTa n'eritara,
En'tu vAL valattan oruvan Aki,
tan iRan'tu vArAmai vilakkalin, perug kaTaRku
Azi anaiyanmAtO enRum
5
pATic cenROrkku anRiyum, vArip
puraviRku ARRAc cIRUrt
tonmai cuTTiya vaNmaiyOnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturaik kaNakkAyanAr pATiyatu.

331
kal aRuttu iyaRRiya val uvark kUval,
vil Er vAzkkai, cIRUr matavali
n'ani n'alkUrn'tanan Ayinum, pani mika,
pullen mAlaic ciRu tI jeliyum
5
kallA iTaiyan pOla, kuRippin
illatu paTaikkavum vallan; uLLatu
tavac ciRitu Ayinum mikap palar ennAL,
n'IL n'eTum pan'tar UN muRai UTTum
il poli makaTUup pOla, ciR cila
10
varicaiyin aLikkavum vallan; uritinin
kAval mannar kaTaimukattu ukukkum
pOku pali veN cORu pOlat
tUvavum vallan, avan tUvugkAlE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr mutu kUttanAr pATiyatu.

332
piRar vEl pOlAtAki, iv Ur
maRavan vElO perun' takai uTaittE;
irum puRam n'IRum ATi, kalan'tu iTaik
kurampaik kUraik kiTakkinum kiTakkum;
5
magkala makaLiroTu mAlai cUTTi,
in kural irum pai yAzoTu tatumpa,
teN n'Irp paTuvinum teruvinum tirin'tu,
maN muzutu azugkac cellinum cellum; Agku,
irug kaTal tAnai vEn'tar
10
perug kaLiRRu mukattinum celavu AnAtE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
viriyUr n'akkanAr pATiyatu.

333
n'IruL paTTa mArip pEr uRai
mokkuL anna pokuTTu vizik kaNNa,
karum piTart talaiya, peruj cevik kuRu muyal
uL Urk kuRum putal tuLLuvana ukaLum
5
toLLai manRattu AgkaN paTarin,
'uNka' ena uNarA uyaviRRu Ayinum,
tagkinir cenmO, pulavir! n'anRum;
cenRataR koNTu, manaiyOL virumpi,
varakum tinaiyum uLLavai ellAm
10
iraval mAkkaL uNakkoLat tIrn'tena,
kuRittu mARu etirppai peRAamaiyin,
kural uNagku vitait tinai ural vAyp peytu,
ciRitu puRappaTTanRO ilaLE; tan Ur
vETTak kuTitoRum kUTTu
15
.............................................. uTumpu cey
pANi n'eTun' tEr vallarOTu UrA,
vampu aNi yAnai vEn'tu talaivarinum,
uNpatu mannum atuvE;
paricil mannum, kurucil koNTatuvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
.................................................................

334
kAmaru pazanak kaNpin anna
tU mayirk kuRun' tAL n'eTuj cevik kuRu muyal,
pun talaic ciRAar manRattu Arppin,
paTappu oTugkummE ........... pinpu
5
..................... n UrE manaiyOL
pANar Arttavum, paricilar Ompavum,
UN oli aravamoTu kaitUvALE;
uyar maruppu yAnaip pukar mukattu aNin'ta
polam .............................. p
10
paricil paricilarkku Iya,
uravu vEl kALaiyum kai tUvAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturait tamizak kUttanAr pATiyatu.

335
aTal arun' tuppin....................
...................kurun'tE mullai enRu
in' n'Anku allatu pUvum illai;
karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
5
ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
in' n'Anku allatu uNAvum illai;
tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
10
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
kallE paravin allatu,
n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mAgkuTi kizAr pATiyatu.

368
kaLiRu mukan'tu peyarkuvam eninE,
oLiRu mazai tavirkkum kunRam pOla,
kaimmA ellAm kaNai iTat tolain'tana;
koTujci n'eTun' tEr mukakkuvam eninE;
5
kaTum pari n'al mAn vAgkuvayin olki,
n'eTum pITu azin'tu, n'ilam cErn'tanavE;
koy cuval puravi mukakkuvam eninE,
mey n'iRain'ta vazuvoTu perumpiRitAki,
vaLi vazakku aRutta vagkam pOla,
10
kuruti am perum punal kUrn'tanavE; Agka
mukavai inmaiyin ukavai inRi,
irappOr iragkum innA viyan kaLattu,
AL azippaTutta vAL Er uzava!
kaTAa yAnaik kAlvazi anna en
15
teTArit teN kaN teLirppa oRRi,
pATi van'tatu ellAm, kOTiyar
muzavu maruL tiru maNi miTain'ta n'in
aravu uRaz Aram mukakkuvam enavE.

tiNai vAkai; tuRai maRakkaLavazi.
cEramAn kuTakkO n'eTuj cEralAtan cOzan vER pal taTak kaip peru n'aRkiLLiyoTu pOrp puRattup porutu vIzn'tu, Aram kazuttannatAka uyir pOkAtu kiTan'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

369
iruppu mukaj ceRitta En'tu ezil maruppin,
karug kai yAnai koNmU Aka,
n'ILmozi maRavar eRivanar uyartta
vAL min Aka, vayagku kaTippu amain'ta
5
kurutip paliya muracu muzakku Aka,
aracu arAp panikkum aNagku uRu pozutin,
vev vicaip puravi vIcu vaLi Aka,
vicaippuRu val vil vIgku n'AN ukaitta
kaNait tuLi pozin'ta kaN akan kiTakkai.
10
Irac ceRuvayin tEr Er Aka,
viTiyal pukku, n'eTiya n'ITTi, n'in
cerup paTai miLirn'ta tiruttuRu paij cAl,
piTittu eRi veL vEl kaNaiyamoTu vitti,
vizut talai cAytta veruvaru paig kUz,
15
pEymakaL paRRiya piNam piRagku pal pOrpu,
kaNa n'ariyOTu kazutu kaLam paTuppa,
pUtam kAppa, polikaLam tazIi,
pATun'arkku irun'ta pITuTaiyALa!
tEyvai veN kAz puraiyum vici piNi
20
vEyvai kANA virun'tin pOrvai
arik kural taTAri uruppa oRRi,
pATi van'ticin; peruma! pATu AnRu
ezili tOyum imiz icai aruvi,
ponnuTai n'eTug kOTTu, imaiyattu anna
25
OTai n'utala, olkutal aRiyA,
tuTi aTik kuzaviya piTi iTai miTain'ta
vEza mukavai n'alkumati
tAzA Ikait takai veyyOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai ErkkaLa uruvakamum Am.
cEramAn kaTal OTTiya vel kezu kuTTuvanaip paraNar pATiyatu.

370
...............................................................................................................Li,
n'Arum pOzum ceytu uNTu, orAgkup
paci tinat tiragkiya iru pEr okkaRku
Ar patam kaNNena mAtiram tuzaii,
5
vEr uzan'tu ulaRi, marugku cettu oziya van'tu,
attak kuTijait tuTi maruL tIm kural,
uzujcil am kavaTTiTai irun'ta parun'tin
peTai payir kuralOTu, icaikkum AgkaN,
kazai kAyn'tu ulaRiya vaRam kUr n'IL iTai,
10
vari maral tiragkiya kAnam piRpaTa,
pazumaram uLLiya paRavai pOla,
oN paTai mAri vIz kani peytena,
tuvaittu ezu kuruti n'ilamicaip parappa,
viLain'ta cezug kural arin'tu, kAl kuvittu,
15
paTu piNap pal pOrpu aziya vAgki,
erutu kaLiRu Aka, vAL maTal Occi,
atari tiritta AL uku kaTAvin,
akan kaN taTAri teLirppa oRRi,
'ven' tiRal viyan kaLam polika!' enRu Etti,
20
iruppu mukam ceRitta En'tu maruppin
varai maruL mukavaikku van'tanen; peruma!
vaTi n'avil eHkam pAyn'tena, kiTan'ta
toTiyuTait taTak kai Occi, veruvAr
inat taTi virAya varik kuTar aTaicci,
25
azu kural pEymakaL ayara, kazukoTu
cej cevi eruvai tiritarum,
ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan ceruppAzi eRin'ta iLan'cETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

371
akan talai vaiyattup puravalark kANAtu,
maran'talaic cErn'tu, paTTini vaiki,
pOtu aviz alari n'Arin toTuttu,
tayagku irum pittai poliyac cUTi,
5
paRaiyoTu takaitta kalap paiyen, muravu vAy
ATuRu kuzici pATu inRu tUkki,
manRa vEmpin oN pU uRaippa,
kuRai ceyal vENTA n'acaiya irukkaiyEn,
arici inmaiyin Ar iTai n'In'ti,
10
kUr vAy irum paTai n'Irin miLirppa,
varu kaNai vALi....... anpu inRu talaii,
iraimuracu Arkkum uraicAl pAcaRai,
vil Er uzavin n'in n'al icai uLLi,
kuRait talaip paTu piNan etira, pOrpu azittu,
15
yAnai eruttin vAL maTal Occi
atari tiritta AL uku kaTAvin,
matiyattu anna en vici uRu taTAri
akan kaN atira, AkuLi toTAlin,
paNai maruL n'eTun' tAL, pal piNart taTak kai,
20
pukarmuka mukavaikku van'ticin peruma!
kaLiRRuk kOTTanna vAl eyiRu azutti,
vizukkoTu viraiiya veN n'iNac cuvaiyinaL,
kuTart talai mAlai cUTi, 'uNat tina
AnAp peru vaLam ceytOn vAnattu
25
vayagku pal mIninum vAziyar, pala' ena,
uru kezu pEymakaL ayara,
kurutit tukaL ATiya kaLam kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

372
vici piNit taTAri vimmena oRRi,
Etti van'tatu ellAm muzutta
ilagku vAL avir oLi valam paTa minni,
kaNait tuLi pozin'ta kaNkUTu pAcaRai,
5
porun'tAt tevvar arin'ta talai aTuppin,
kUviLa viRakin Akku vari n'uTagkal,
AnA maNTai vanniam tuTuppin,
InA vENmAL iTam tuzan'tu aTTa
mA maRi piNTam vAluvan En'ta,
10
'vatuvai vizavin putuvOrkku ellAm
vev vAyp peyta pUta n'Ir cAlka' enap
pulavuk kaLam poliya vETTOy! n'in
n'ilavut tikaz Aram mukakkuvam enavE.

tiNai vAkai; tuRai maRakkaLa vELvi.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

373
urumicai muzakku ena muracam icaippa,
ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
5
izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
................................................taNTa mAp poRi.
10
maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
men tOL makaLir manRam pENAr,
puNNuva
..........................aNiyap puravi vAzka ena,
15
col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
........................................................R RokkAna
vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
20
mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
cenROn manRa, co...
........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
vajci muRRam vayak kaLan Aka,
25
ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
30
koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
am kaN mAk kiNai atira oRRa,
............... len Ayinum, kAtalin Etti,
n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
35
pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
cej cevi eruvai kuzIi,
ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
40
tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.

cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
kizAr pATiyatu.