tiNai maRain'tu pOna pATalkaL

244
pANar cenniyum vaNTu cenRu UtA;

viRaliyar munkaiyum toTiyin poliyA;
iraval mAkkaLum... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

267

267
(ip pATTu piratikaLil kANappeRavillai.)

268

268
(ip pATTu piratikaLil kANappeRavillai.)

282
eHku uLam kaziya, iru n'ilam marugkin,
arug kaTan iRutta peruj ceyALanai,
'yANTu uLanO?' ena, vinavuti Ayin,
.............................................................................................
5
varu paTai tAgkiya kiLar tAr akalam
arug kaTan iRumAr vayavar eRiya,
uTampum tOnRA uyir keTTanRE;
malaiyun'ar maTagki mARu etir kaziyat
.......................................................................................
10
alakai pOkic citain'tu vERAkiya
palakai allatu, kaLattu oziyAtE;
cEN viLagku n'al icai n'iRIi,
n'A n'avil pulavar vAy uLAnE.

tiNai ...................
pAlai pATiya perugkaTugkO pATiyatu.

289
Irac cevvi utavinaAyinum,
pal eruttuLLum n'al erutu n'Okki,
vIRu vIRu Ayum uzavan pOla,
pITu peRu tol kuTip pATu pala tAgkiya
5
mUtilALaruLLum, kAtalin
tanakku mukan'tu En'tiya pacum pon maNTai,
'ivaRku Ika!' ennum; atuvum anRicinE;
kETTiyO vAzi pANa! pAcaRai,
'pUk kOL inRu' enRu aRaiyum
10
maTi vAyt taNNumai izicinan kuralE?

tiNai ...............; tuRai ................mullai.
kazAttalaiyAr pATiyatu.

323
pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
5
veL vEl Avam Ayin, oL vAL
kaRaiyaTi yAnaikku allatu
uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.

........................................................
................TAr kizAr pATiyatu.

324
verukku viTai anna vekuL n'Okkuk kayan' talai,
puL Un tinRa pulavu n'ARu kaya vAy,
veL vAy vETTuvar vIz tuNai makAar
ciRiyilai uTaiyin curaiyuTai vAl muL
5
Uka n'uN kOl ceRitta ampin,
valAar valvil kulAvarak kOli,
parutti vElik karuppai pArkkum
pun pulam tazIiya am kuTic cIRUr,
kumiz uN veLLai paku vAy peyartta
10
veN kAz tAya vaN kAl pan'tar,
iTaiyan pottiya ciRu tI viLakkattu,
pANaroTu irun'ta n'ANuTai n'eTun'takai
valam paTu tAnai vEn'tarkku
ulan'tuzi ulakkum n'ejcu aRi tuNaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AlattUr kizAr pATiyatu.

325
kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
5
muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
cIRil munRil kURuceytiTumAr,
koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
10
maRukuTan kamazum matukai manRattu,
alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
vEn'tu talaivarinum tAgkum,
15
tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

355
matilum jAyil inRE; kiTagkum,
n'Iir inmaiyin, kanRu mEyn'tu ukaLum;
Uratu n'ilaimaiyum ituvE:
.............................................................................

......................................................................
......................................................................

361
kAr etir urumin uraRi, kallena,
Ar uyirkku alamarum ArAk kURRam!
n'in varavu ajcalan mAtO; n'an pala
kELvi muRRiya vELvi an'taNarkku,
5
arug kalam n'IroTu citaRi, perun'takait
tAyin n'anRu palarkku Ittu,
teruL n'aTai mA kaLiRoTu tan
aruL pATun'arkku n'anku aruLiyum,
uruL n'aTai ........................ nRatan
10
tAL cErun'arkku initu Ittum,
puri mAlaiyar pATinikkup
polan' tAmaraip pUm pANaroTu
kalan'tu aLaiiya n'IL irukkaiyAl
poRaiyo............ mAn n'Okkin,
15
vil ena vilagkiya puruvattu, vallena
n'alkin n'A ajcum muL eyiRRu, makaLir
alkul tAgkA acaii, mellena
............................................polagkalattu En'ti,
amiztu ena maTuppa mAn'ti, ikazvilan,
20
n'illA ulakattu............... mai n'I
colla vENTA................. mun'taRin'ta

....................................................................................
...............................................nAr pATiyatu.