kaTai n'ilai

127
'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
pATu in panuval pANar uyttena,
kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
kAna majjai kaNanoTu cEppa,
5
Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
uraicAl Ogku pukaz orIiya
10
muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.

tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

382
kaTalpaTai aTal koNTi,
maNTuRRa malir n'On tAL,
taN cOza n'ATTup porun'an,
alagku uLai aNi ivuLi
5
n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
piRarp pATip peRal vENTEm;
avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
n'ey kuyya Un n'avinRa
pal cORRAn, in cuvaiya
10
n'alkuravin pacit tunpin n'in
munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
kaN kELvi, kavai n'Avin,
n'iRan uRRa, arAap pOlum
15
vaRan orIi vazagku vAyppa,
viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
20
ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
kETToRum n'aTugka, Ettuven,
venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.

tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

383
oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
5
tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
10
kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
eR peyarn'ta n'Okki.....................................
15
.................................................kal koNTu,
azittup piRan'tanenAki, av vazi,
piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
20
.......................kanRu pala kezIiya
kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

384
menpAlAn uTan aNaii,
vajcik kOTTu uRagku n'Arai
aRaik karumpin pU arun'tum;
vanpAlAn karug kAl varakin
5
......................................................................................
am kaN kuRu muyala veruva, ayala
karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
10
................................................kiNaiyEm, peruma!
n'el ennA, pon ennA,
kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
.....................manai ennA, avai palavum
yAn taNTavum, tAn taNTAn,
15
n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
maN n'ANap pukaz vETTu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
20
yANTu n'iRka veLLi, mANTa
uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
tinRa n'aN pal Un tONTavum,
van'ta vaikal allatu,
cenRa ellaic celavu aRiyEnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

391
taN tuLi pala pozin'tu ezili icaikkum
viNTu anaiya viN tOy piRagkal
mukaTuRa uyarn'ta n'ellin makiz varap
pakaTu taru peru vaLam vAztti, peRRa
5
tirun'tA mUri paran'tu paTak keNTi,
ariyal Arkaiyar uNTu initu uvakkum
vEgkaTa varaippin vaTa pulam pacittena,
Igku van'tu iRutta en irum pEr okkal
tIrkai viTukkum paNpu ila mutukuTi
10
n'ana...............................................vinavalin,
'munnum van'tOn marugkilan, innum
aLiyan Akalin, porun'an ivan' ena,
n'in uNarn'tu aRiyun'ar en uNarn'tu kURa,
kANku van'ticin, peruma!...........................
15
..........perug kazi n'uzaimIn arun'tum
tutain'ta tUvi am putAam cEkkum
tatain'ta punal n'in cezu n'akar varaippin,
n'ejcu amar kAtal n'in veyyOLoTu,
in tuyi........................... jcAl
20
tuLi patan aRin'tu poziya,
vEli Ayiram viLaika, n'in vayalE!

tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
poRaiyARRu kizAnaik kallATanAr pATiyatu.

392
mati Er veN kuTai atiyar kOmAn,
koTum pUN ezini, n'eTug kaTai n'inRu, yAn
pacalai n'ilavin pani paTu viTiyal,
poru kaLiRRu aTi vazi anna, en kai
5
oru kaN mAk kiNai oRRupu koTAa,
'uru kezu mannar Ar eyil kaTan'tu,
n'iNam paTu kurutip perum pATTu Irattu
aNagkuTai marapin irug kaLan'tORum,
veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
10
veLLai varakum koLLum vittum
vaikal uzava! vAziya peritu!' enac
cenRu yAn n'inRanenAka, anRE,
Ur uN kENip pakaTTu ilaip pAci
vEr purai citAar n'Ikki, n'Er karai
15
n'uN n'Ul kaligkam uTIi, 'uN' enat
tEL kaTuppu anna n'ATpaTu tERal
kOLmIn anna polag kalattu aLaii,
UN muRai Ittal anRiyum, kOL muRai
virun'tu iRai n'alkiyOnE an'tarattu
20
arum peRal amiztam anna
karumpu ivaN tan'tOn perum piRagkaTaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajci makan pokuTTeziniyai auvaiyAr pATiyatu.

393
patimutal pazakAp pazagkaN vAzkkaik
kuRu n'eTun' tuNaiyoTu kUmai vItalin,
kuTi muRai pATi, oyyena varun'ti,
aTal n'acai maRan'ta em kuzici malarkkum
5
kaTan aRiyALar piRa n'ATTu inmaiyin,
'vaLLanmaiyin em varaivOr yAr?' ena,
uLLiya uLLamoTu ulai n'acai tuNaiyA,
.................... kavakam ellAm orupAl paTTena,
malar tAr aNNal n'in n'al icai uLLi,
10
Irgkai maRan'ta en irum pEr okkal
kUrn'ta evvam viTa, kozu n'iNam kizippa,
kOTaip parutti vITu n'iRai peyta
mUTaip paNTam miTai n'iRain'tanna,
veN n'iNa mUri aruLa, n'AL uRa
15
InRa aravin n'A uruk kaTukkum en
tonRu paTu citAar tuvara n'Ikki,
pOtu viri pakanRaip putu malar anna,
akanRu maTi kaligkam uTIi, celvamum,
kETu inRu n'alkumati, peruma! mAcu il
20
mati purai mAk kiNai teLirppa oRRi,
ATumakaL alkul oppa vATi,
'kOTai Ayinum, kOTi...............................
kAviri purakkum n'al n'ATTup porun'a!
vAy vAL vaLavan! vAzka! enap
25
pITu kezu n'On tAL pATukam palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai n'alliRaiyanAr pATiyatu.

394
cilai ulAy n'imirn'ta cAn'tu paTu mArpin,
oli katirk kazani veNkuTaik kizavOn,
vali tujcu taTak kai vAy vAL kuTTuvan,
vaLLiyan Atal vaiyakam pukazinum,
5
uLLal Ompumin, uyar mozip pulavIr!
yAnum iruL n'ilAk kazin'ta pakal cey vaikaRai,
oru kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
pATu imiz muracin iyal tErt tan'tai
vATA vajci pATinEnAka,
10
akam mali uvakaiyoTu aNukal vENTi,
konRu cinam taNiyAp pulavu n'ARu maruppin
vej cina vEzam n'alkinan; ajci
yAn atu peyarttanenAka, tAn atu
ciRitu ena uNarn'tamai n'ANi, piRitum Or
15
perug kaLiRu n'alkiyOnE; ataRkoNTu,
irum pEr okkal perum pulampuRinum,
'tun arum paricil tarum' ena,
enRum cellEn, avan kunRu kezu n'ATTE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.

kaTain'ilai Ayina ellAm pATAN tiNai.
cOziya EnAti tirukkuTTuvanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

395
men pulattu vayal uzavar
van pulattup pakaTu viTTu,
kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
n'eTu vALaip pal uviyal,
5
pazaj cORRup pukavu arun'ti,
putal taLavin pUc cUTi,
................................................................
...........................ariyalArun'tu;
manaik kOzip paim payirinnE,
10
kAnak kOzik kavar kuraloTu
n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
vEy anna men tOLAl,
mayil anna men cAyalAr,
kiLi kaTiyinnE,
15
akal aLLal puL irIiyun'tu;
Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
cIr cAnRa vizuc ciRappin,
ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
20
n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
katir n'ani ce ...................................... mAlai,
tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
25
tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
Agku n'inRa eRkaNTu,
ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
arug kalam varavE aruLinan vENTi,
...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
30
pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
akan jAlam peritu vempinum,
mika vAnuL eri tOnRinum,
35
kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
uLLatum illatum aRiyAtu,
40
Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

396
kIz n'IrAn mIn vazagkun'tu;
mI n'IrAn, kaN anna, malar pUkkun'tu;
kazi cuRRiya viLai kazani,
arip paRaiyAn puL Oppun'tu;
5
n'eTun'Ir kUum maNal taN kAn
men paRaiyAn puL iriyun'tu;
n'anaik kaLLin manaik kOcar
tIm tERal n'aRavu makizn'tu,
tIm kuravaik koLait tAgkun'tu;
10
uL ilOrkku vali Akuvan,
kEL ilOrkkuk kEL Akuvan,
kazumiya ven vEl vELE,
vaLa n'Ir vATTARRu eziniyAtan;
kiNaiyEm, peruma!
15
kozun' taTiya cUTu enkO?
vaLa n'anaiyin maTTu enkO?
kuRu muyalin n'iNam peytan'ta
n'aRu n'eyya cORu enkO?
tiRan'tu maRan'ta kUTTumutal
20
mukan'tu koLLum uNavu enkO?
annavai pala pala
...................................................run'ataya
irum pEr okkal arun'tu ejciya
aLittu uvappa, IttOn en'tai;
25
emmOr Akkak kagkuNTE;
mAri vAnattu mIn n'AppaN,
viri katira veN tigkaLin,
viLagkit tOnRuka, avan kalagkA n'al icai!
yAmum piRarum vAztta, n'ALum
30
n'iraicAl n'an kalan n'alki,
urai celac ciRakka, avan pATalcAl vaLanE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vATTARRu eziniyAtanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

398
mati n'ilAk karappa, veLLi Ertara,
vakai mAN n'al il........................
poRi mayir vAraNam pozutu aRin'tu iyampa,
poykaip pU mukai malara, pANar
5
kai val cIRiyAz kaTan aRin'tu iyakka,
iravup puRam peRRa Ema vaikaRai,
paricilar vicaiye
varicaiyin iRutta vAymozi vajcan,
n'akaivar kuRukin allatu, pakaivarkkup
10
puliyinam maTin'ta kal aLai pOla,
tunnal pOkiya perum peyar mUtUr,
matiyattu anna en arik kural taTAri,
iravurai n'eTuvAr arippa vaTTittu,
uLLi varun'ar koLkalam n'iRaippOy!
15
'taLLA n'ilaiyai Akiyar emakku' ena
en varavu aRIi,
ciRitiRkup peritu uvan'tu,
virumpiya mukattan Aki, en arait
turumpu paTu citAar n'Ikki, tan araip
20
pukai virin'tanna pogku tukil uTIi,
azal kAnRanna arum peRal maNTai,
n'izal kAN tERal n'iRaiya vAkki,
yAn uNa aruLal anRiyum, tAn uN
maNTaiya kaNTa mAn vaRaik karunai,
25
kokku ukir n'imiral okkal Ara,
varai uRaz mArpin, vaiyakam viLakkum,
viravu maNi oLirvarum, aravu uRaz AramoTu,
puraiyOn mEnip pUttacala.......................
muraicela aruLiyOnE
30
........................yaruvip pAyal kOvE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai kaTain'ilai.
cEramAn vajcanait tiruttAmanAr pATiyatu.