kaiyaRu n'ilai

65
maN muzA maRappa, paN yAz maRappa,
irug kaN kuzici kavizn'tu izutu maRappa,
curumpu Ar tERal cuRRam maRappa,
uzavar Otai maRappa, vizavum
5
akaluL AgkaN cIRUr maRappa,
uvavut talaivan'ta peru n'AL amaiyattu,
iru cuTar tammuL n'Okki, oru cuTar
punkaN mAlai malai maRain'tAgku,
tan pOl vEn'tan munpu kuRittu eRin'ta
10
puRap puN n'ANi, maRat takai mannan
vAL vaTakkirun'tanan; Igku,
n'AL pOl kaziyala, jAyiRRup pakalE.

tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRu n'ilai.
cEramAn peruj cEralAtan cOzan karikAR peruvaLattAnOTu porutu, puRap puN n'ANi, vaTakkirun'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

112
aRRait tigkaL av veN n'ilavin,
en'taiyum uTaiyEm; em kunRum piRar koLAr;
iRRait tigkaL iv veN n'ilavin,
venRu eRi muracin vEn'tar em
5
kunRum koNTAr; yAm en'taiyum ilamE!

tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRun'ilai.
pAri makaLir pATiyatu.

113
maTTu vAy tiRappavum, mai viTai vIzppavum,
aTTu AnRu AnAk kozun' tuvai Un cORum
peTTAgku Iyum peru vaLam pazuni,
n'aTTanai mannO, munnE; iniyE,
5
pAri mAyn'tena, kalagkik kaiyaRRu,
n'Ir vAr kaNNEm tozutu n'iR paziccic
cERum vAziyO perum peyarp paRampE!
kOl tiraL mun kaik kuRun' toTi makaLir
n'ARu irug kUn'tal kizavaraip paTarn'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan makaLiraip pArppArp paTukkak koNTupOvAn paRampu viTutta kapilar pATiyatu.

114
INTu n'inROrkkum tOnRum; ciRu varai
cenRu n'inROrkkum tOnRum, manRa
kaLiRu menRu iTTa kavaLam pOla,
n'aRavup pizin'tu iTTa kOtuTaic citaRal
5
vAr acumpu ozukum munRil,
tEr vIcu irukkai, n'eTiyOn kunRE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan makaLiraik koNTupOm kapilar paRampu n'Okki n'inRu colliyatu.

115
oru cAr aruvi Arppa, oru cAr
pANar maNTai n'iRaiyap peymmAr,
vAkka ukka tEk kaL tERal
kal alaittu ozukummannE! pal vEl,
5
aNNal yAnai, vEn'tarkku
innAn Akiya iniyOn kunRE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

116
tIm n'Irp perug kuNTu cunaip pUtta kuvaLaik
kUmpu aviz muzun'eRi puraLvarum alkul,
En'tu ezil mazaik kaN, in n'akai, makaLir
pul mUcu kavalaiya muL miTai vEli,
5
pajci munRil, ciRRil AgkaN,
pIrai n'ARiya curai ivar marugkin,
Ittu ilaik kuppai ERi, umaNar
uppu oy ozukai eNNupa mAtO;
n'OkO yAnE; tEykamA, kAlai!
10
payil pUj cOlai mayil ezun'tu Alavum,
payil iruj cilampil kalai pAyn'tu ukaLavum,
kalaiyum koLLAvAka, palavum
kAlam anRiyum maram payam pakarum
yANar aRAa viyal malai aRRE
15
aNNal n'eTu varai ERi, tan'tai
periya n'aRavin, kUr vEl pAriyatu
arumai aRiyAr, pOr etirn'tu van'ta
valam paTu tAnai vEn'tar
polam paTaik kali mA eNNuvOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

117
maimmIn pukaiyinum, tUmam tOnRinum,
ten ticai marugkin veLLi OTinum,
vayalakam n'iRaiya, putal pU malara,
manaittalai makavai InRa amark kaN
5
AmA n'eTu n'irai n'an pul Ara,
kOol cemmaiyin cAnROr palki,
peyal pizaippu aRiyAp punpulattatuvE
piLLai verukin muL eyiRu puraiyap
pAcilai mullai mukaikkum
10
Ay toTi arivaiyar tan'tai n'ATE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

118
aRaiyum poRaiyum maNan'ta talaiya,
eN n'AL tigkaL anaiya koTug karait
teL n'Irc ciRu kuLam kILvatu mAtO
kUr vEl kuvaiiya moympin
5
tEr vaN pAri taN paRampu n'ATE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

119
kArp peyal talaiiya kANpu in kAlai,
kaLiRRu muka variyin teRuz vI pUppa,
cem puRRu Iyalin in aLaip puLittu;
men tinai yANarttu; n'an'tum kollO
5
n'izal il n'IL iTait tani maram pOla,
paNai kezu vEn'tarai iRan'tum
iravalarkku Iyum vaLLiyOn n'ATE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

120
veppuL viLain'ta vEgkaic cej cuval
kArp peyal kalitta perum pATTu Irattu,
pUzi mayagkap pala uzutu, vitti,
palli ATiya pal kiLaic cevvik
5
kaLai kAl kazAlin, tOTu olipu n'an'ti,
men mayil puniRRup peTai kaTuppa n'ITi,
karun' tAL pOki, orugku pIL virin'tu,
kIzum mElum ejcAmaip pala kAyttu,
vAlitin viLain'ta putu varaku ariya,
10
tinai koyya, kavvai kaRuppa, avaraik
kozug koTi viLark kAy kOT patam Aka,
n'ilam putaip pazuniya maTTin tERal
pul vEyk kurampaik kuTitoRum pakarn'tu,
n'aRu n'eyk kaTalai vicaippa, cORu aTTu,
15
perun'tOL tAlam pUcal mEvara,
varun'tA yANarttu; n'an'tumkollO
irum pal kUn'tal maTan'taiyar tan'tai
ATu kazai n'aralum cET cimai, pulavar
pATi AnAp paNpin pakaivar
20
OTu kazal kampalai kaNTa
ceru vej cEey peru viRal n'ATE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

217
n'inaikkum kAlai maruTkai uTaittE,
enaip peruj ciRappinOTu Igku itu tuNital;
ataninum maruTkai uTaittE, piRan n'ATTut
tORRam cAnRa cAnROn pORRi,
5
icai marapu Aka, n'aTpuk kan'tu Aka,
inaiyatu Or kAlai Igku varutal;
'varuvan' enRa kOnatu perumaiyum,
atu pazutu inRi van'tavan aRivum,
viyattoRum viyattoRum viyappu iRan'tanRE;
10
atanAl, tan kOl iyagkAt tEyattu uRaiyum
cAnROn n'ejcuRap peRRa tonRu icai
annOnai izan'ta iv ulakam
en Avatukol? aLiyatu tAnE!

tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRun'ilai.
avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRa picirAn'taiyAraik kaNTu pottiyAr pATiyatu.

218
ponnum, tukirum, muttum, manniya
mA malai payan'ta kAmaru maNiyum,
iTaipaTac cEya Ayinum, toTai puNarn'tu,
aru vilai n'an kalam amaikkumkAlai,
5
oru vazit tOnRiyAgku enRum cAnROr
cAnROr pAlar Apa;
cAlAr cAlAr pAlar AkupavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
picirAn'taiyAr vaTakkirun'tAraik kaNTa kaNNakanAr pATiyatu.

219
uL ARRuk kavalaip puLLi n'Izal,
muzUu vaLLUram uNakkum maLLa!
pulavuti mAtO n'IyE
palarAl attai, n'in kuRi irun'tOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAnaik karuvUrp peruj catukkattup pUtan'AtanAr pATiyatu.

220
peruj cORu payan'tu, pal yANTu puran'ta
perug kaLiRu izan'ta paital pAkan
atu cErn'tu alkiya azugkal Alai,
veLil pAzAkak kaNTu kaluzn'tAgku,
5
kalagkinen allanO, yAnE polan' tArt
tEr vaN kiLLi pOkiya
pEr icai mUtUr manRam kaNTE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRu mINTu van'tu uRaiyUr kaNTa pottiyAr azutu pATiyatu.

221
pATun'arkku Itta pal pukazannE;
ATun'arkku Itta pEr anpinanE;
aRavOr pukazn'ta Ay kOlannE;
tiRavOr pukazn'ta tiN anpinanE;
5
makaLir cAyal; main'tarkku main'tu;
tukaL aRu kELvi uyarn'tOr pukkil;
anaiyan ennAtu, at takkOnai,
n'inaiyAk kURRam in uyir uyttanRu;
paital okkal tazIi, atanai
10
vaikam vammO vAymozip pulavIr!
'n'anan' talai ulakam aran'tai tUgka,
keTu il n'al icai cUTi,
n'aTukal Ayinan puravalan' enavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan n'aTukal kaNTu avar pATiyatu.

222
'azal avir vayagku izaip polin'ta mEni,
n'izalinum pOkA, n'in veyyOL payan'ta
pukazcAl putalvan piRan'ta pin vA' ena,
en ivaN ozitta anpilALa!
5
eNNAtu irukkuvai allai;
en iTam yAtu? maRRu icai veyyOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai, tan makan piRan'ta pin peyarttuc cenRu, pottiyAr, 'enakku iTam tA' enRu coRRatu.

223
palarkku n'izal Aki, ulakam mIkkURi,
talaippOkanmaiyin ciRu vazi maTagki,
n'ilai peRu n'aTukal Akiyak kaNNum,
iTam koTuttu aLippa, manRa uTampOTu
5
in uyir virumpum kizamait
tol n'aTpuTaiyAr tam uzaic celinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kallAkiyum iTam koTutta kOpperujcOzanai vaTakkirun'ta pottiyAr pATiyatu.

224
aruppam pENAtu amar kaTan'tatUum;
tuNai puNar AyamoTu tacumpu uTan tolaicci,
iru pAN okkal kaTumpu puran'tatUum;
aRam aRak kaNTa n'eRi mAN avaiyattu,
5
muRai n'aRku aRiyun'ar munnuRap pukazn'ta
tU iyal koLkait tukaL aRu makaLiroTu,
paruti uruvin pal paTaip puricai,
eruvai n'ukarcci, yUpa n'eTun' tUN,
vEta vELvit tozil muTittatUum;
10
aRin'tOn manRa aRivuTaiyALan:
iRan'tOn tAnE; aLittu iv ulakam!
aruvi mARi, ajcu varak karuki,
peru vaRag kUrn'ta vEnil kAlai,
pacitta Ayattup payan n'irai tarumAr,
15
pU vAL kOvalar pUvuTan utirak
koytu kaTTu azitta vEgkaiyin,
mel iyal makaLirum izai kaLain'tanarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

225
talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
5
vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
10
in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
jAlag kAvalar kaTaittalai,
kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

226
ceRRanRu Ayinum, ceyirttanRu Ayinum,
uRRanRu Ayinum, uyvu inRu mAtO;
pATun'ar pOlak kaitozutu Etti,
iran'tanRAkal vENTum polan' tAr
5
maNTu amar kaTakkum tAnait
tiN tEr vaLavaR koNTa kURRE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

227
n'ani pEtaiyE, n'ayan il kURRam!
viraku inmaiyin vittu aTTu uNTanai;
innum kANkuvai, n'an vAy Akutal;
oLiRu vAL maRavarum, kaLiRum, mAvum,
5
kuruti am kurUup punal poru kaLattu oziya,
n'ALum AnAn kaTan'tu aTTu, enRum n'in
vATu paci aruttiya vacai tIr ARRal
n'in Or anna pon iyal perum pUN
vaLavan ennum vaNTu mUcu kaNNi
10
inaiyOR koNTanaiAyin,
ini yAr, maRRu n'in paci tIrppOrE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai ATutuRai mAcAttanAr pATiyatu.

230
kanRu amar Ayam kAnattu alkavum,
veg kAl vampalar vENTu pulattu uRaiyavum,
kaLam mali kuppai kAppu ila vaikavum,
vilagku pakai kaTin'ta kalagkAc cegkOl,
5
vaiyakam pukazn'ta vayagku vinai oL vAL,
poyyA ezini porutu kaLam cEra
InROL n'Itta kuzavi pOla,
tan amar cuRRam talaittalai inaiya,
kaTum paci kalakkiya iTumpai kUr n'ejcamoTu
10
n'Oy uzan'tu vaikiya ulakinum, mika n'ani
n'I izan'tanaiyE, aRan il kURRam!
vAztalin varUum vayal vaLan aRiyAn,
vIz kuTi uzavan vittu uNTAagku
oruvan Ar uyir uNNAy Ayin,
15
n'ErAr pal uyir paruki,
Arkuvai mannO, avan amar aTu kaLattE.

tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai.
atiyamAn takaTUr porutu vIzn'ta eziniyai aricil kizAr pATiyatu.

231
eRi punak kuRavan kuRaiyal anna
kari puRa viRakin Ima oL azal,
kuRukinum kuRukuka; kuRukAtu cenRu,
vicumpuRa n'ILinum n'ILka pacug katirt
5
tigkaL anna veNkuTai
oN jAyiRu annOn pukaz mAyalavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

232
illAkiyarO, kAlai mAlai!
allAkiyar, yAn vAzum n'ALE!
n'aTukal pIli cUTTi, n'Ar ari
ciRu kalattu ukuppavum koLvankollO
5
kOTu uyar piRagku malai kezIiya
n'ATu uTan koTuppavum koLLAtOnE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

233
poyyAkiyarO! poyyAkiyarO!
pA aTi yAnai paricilarkku arukAc
cIr kezu n'On tAL akutaikaN tOnRiya
pon punai tikiriyin poyyAkiyarO!
5
'irum pAN okkal talaivan, perum pUN,
pOr aTu tAnai, evvi mArpin
eHkuRu vizuppuN pala' ena
vaikuRu viTiyal, iyampiya kuralE.

tiNayum tuRaiyum avai.
vEL evviyai veLLerukkilaiyAr pATiyatu.

234
n'OkO yAnE? tEykamA kAlai!
piTi aTi anna ciRu vazi mezuki,
tan amar kAtali pul mEl vaitta
in ciRu piNTam yAgku uNTanankol
5
ulaku pukat tiRan'ta vAyil
palarOTu uNTal marIiyOnE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

235
ciRiya kaL peRinE, emakku Iyum; mannE!
periya kaL peRinE,
yAm pATa, tAn makizn'tu uNNum; mannE!
ciRu cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
5
peruj cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
enpoTu taTi paTu vazi ellAm emakku Iyum; mannE!
ampoTu vEl n'uzai vazi ellAm tAn n'iRkum; mannE!
n'aran'tam n'ARum tan kaiyAl,
pulavu n'ARum en talai taivarum; mannE!
10
arun' talai irum pANar akal maNTait tuLai urIi,
irappOr kaiyuLum pOki,
purappOr punkaN pAvai cOra,
am col n'uN tErccip pulavar n'Avil
cenRu vIzn'tanRu, avan
15
aru n'iRattu iyagkiya vElE!
Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
ini, pATun'arum illai; pATun'arkku onRu Ikun'arum illai;
panit tuRaip pakanRai n'aRaik koL mAmalar
cUTAtu vaikiyAgku, piRarkku onRu
20
IyAtu vIyum uyir tavap palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

236
kalai uNak kizin'ta, muzavu maruL, perum pazam
cilai kezu kuRavarkku alku micaivu Akum
malai kezu n'ATa! mA vaN pAri!
kalan'ta kENmaikku ovvAy, n'I; eR
5
pulan'tanai Akuvai puran'ta ANTE
perun' taku ciRappin n'aTpiRku ollAtu,
orugku varal viTAtu, 'ozika' enak kURi,
inaiyaiAtalin n'inakku maRRu yAn
mEyinEn anmaiyAnE; Ayinum,
10
immai pOlak kATTi, ummai
iTai il kATci n'innOTu
uTan uRaivu Akkuka, uyarn'ta pAlE!

tiNai atu; tuRai kaiyaRun'ilai.
vEL pAri tujciyavazi, avan makaLiraip pArppArp paTuttu, vaTakkirun'ta kapilar pATiyatu.

237
'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
poyttal aRiyA uravOn cevimutal
5
vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
aTTa kuzici azal payan'tAagku,
'aLiyartAmE Arka' ennA
aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
10
Uzin uruppa erukkiya makaLir
vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
mutu vAy okkal paricilar iragka,
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
15
Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
n'aniyuTaip paricil tarukam,
20
ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

238
kavi cen' tAzik kuvi puRattu irun'ta
cevi cej cEvalum pokuvalum veruvA,
vAy van kAkkaiyum kUkaiyum kUTi,
pEey AyamoTu peTTAgku vazagkum
5
kATu munninanE, kaL kAmuRun'an;
toTi kazi makaLirin tol kavin vATi,
pATun'ar kaTumpum paiyenRanavE;
tOTu koL muracum kizin'tana, kaNNE;
AL il, varai pOl, yAnaiyum maruppu izan'tanavE;
10
ven' tiRal kURRam perum pEtuRuppa,
en'tai Akula ataR paTal aRiyEn;
an'tO! aLiyEn van'tanen; manRa
en Akuvarkol, en tunniyOrE?
mAri iravin, maram kaviz pozutin,
15
Ar ajar uRRa n'ejcamoTu, orAgkuk
kaN il Uman kaTal paTTAgku,
varai aLan'tu aRiyAt tirai aru n'Ittattu,
avala maRu cuzi maRukalin,
tavalE n'anRuman; takutiyum atuvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAn tujciya pin avar pATiyatu.

239
toTiyuTaiya tOL maNan'tanan;
kaTi kAvil pUc cUTinan;
taN kamazum cAn'tu n'Ivinan;
ceRROrai vazi taputtanan;
5
n'aTTOrai uyarpu kURinan;
'valiyar' ena, vazimoziyalan;
'meliyar' ena, mIkkURalan;
piRarait tAn irappu aRiyalan;
iran'tOrkku maRuppu aRiyalan;
10
vEn'tuTai avaiyattu Ogku pukaz tORRinan;
varupaTai etir tAgkinan;
peyarpaTai puRagkaNTanan;
kaTum pariya mAk kaTavinan;
n'eTun' teruvil tEr vazagkinan;
15
Ogku iyala kaLiRu Urn'tanan;
tIm ceRi tacumpu tolaiccinan;
pAN uvappa paci tIrttanan;
mayakkuTaiya mozi viTuttanan; Agkuc
ceypa ellAm ceytanan Akalin
20
iTuka onRO! cuTuka onRO!
paTu vazip paTuka, ip pukaz veyyOn talaiyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
n'ampi n'eTujceziyanaip pEreyin muRuvalAr pATiyatu.

240
ATu n'aTaip puraviyum, kaLiRum, tErum,
vATA yANar n'ATum Urum,
pATun'arkku arukA Aay aNTiran
kOTu En'tu alkul, kuRun' toTi makaLiroTu,
5
kAlan ennum kaNNili uyppa,
mElOr ulakam eytinan enAa,
potta aRaiyuL pOz vAyk kUkai,
'cuTTuk kuvi' enac cettOrp payirum
kaLLi am paRan'talai oru ciRai alki,
10
oL eri n'aippa uTampu mAyn'tatu;
pullen kaNNar puravalark kANAtu,
kallen cuRRamoTu kaiyazin'tu, pulavar
vATiya paciyarAki, piRar
n'ATu paTu celavinar Ayinar, iniyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
Ayaik kuTTuvan kIranAr pATiyatu.

241
'tiN tEr iravalarkku, Itta, taN tAr,
aNTiran varUum' enna, oN toTi
vaccirat taTak kai n'eTiyOn kOyiluL,
pOrppuRu muracam kaRagka,
5
Arppu ezun'tanRAl, vicumpinAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

242
iLaiyOr cUTAr; vaLaiyOr koyyAr;
n'al yAz maruppin mella vAgki,
pANan cUTAn; pATini aNiyAL;
ANmai tOnRa ATavark kaTan'ta
5
val vEl cAttan mAyn'ta pinRai
mullaiyum pUttiyO, ollaiyUr n'ATTE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ollaiyUr kizAn makan perujcAttanaik kuTavAyiR kIrattanAr pATiyatu.

243
ini n'inain'tu irakkam AkinRu: tiNi maNal
ceyvuRu pAvaikkuk koy pUt taii,
taN kayam ATum makaLiroTu kai piNain'tu,
tazuvuvazit tazIi, tUgkuvazit tUgki,
5
maRai enal aRiyA mAyam il AyamoTu
uyar cinai marutat tuRai uRat tAzn'tu,
n'Ir n'aNip paTi kOTu ERi, cIr mika,
karaiyavar maruLa, tiraiakam pitira,
n'eTu n'Irk kuTTattut tuTumenap pAyn'tu,
10
kuLittu maNal koNTa kallA iLamai
aLitOtAnE! yANTu uNTu kollO
toTit talai vizut taNTu UnRi, n'aTukkuRRu,
irum iTai miTain'ta cila col
peru mUtALarEm Akiya emakkE?

tiNaiyum tuRaium avai.
toTit talai vizuttaNTinAr pATiyatu.

260
vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
5
kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
10
evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
15
venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
20
uri kaLai aravam mAna, tAnE
aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
25
uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.

tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

261
an'tO! en'tai aTaiyAp pEr il!
vaNTu paTu n'aRavin taNTA maNTaiyoTu
varaiyAp peruj cORRu muri vAy muRRam,
veRRu yARRu ampiyin eRRu? aRRu Akak
5
kaNTanen, manRa; cOrka, en kaNNE;
vaiyam kAvalar vaLam kezu tiru n'akar,
maiyal yAnai ayAvuyirttanna
n'ey ulai corin'ta mai Un Ocai
putukkaN mAkkaL cetukkaN Arap
10
payan'tanai, mannAl, munnE! iniyE
pal A tazIiya kallA val vil
uzaik kural kUkai azaippa ATTi,
n'Aku mulai anna n'aRum pUg karan'tai
viraku aRiyALar marapin cUTTa,
15
n'irai ivaN tan'tu, n'aTukal Akiya
ven vEl viTalai inmaiyin pulampi,
koym mazit talaiyoTu kaimmaiyuRak kalagkiya
kazi kala makaTUup pOlap
pullenRanaiyAl, pal aNi izan'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
.....................AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

263
perug kaLiRRu aTiyin tOnRum oru kaN
irum paRai iravala! cERiAyin,
tozAtanai kazital Ompumati; vazAtu,
vaNTu mEmpaTUum, iv vaRan'ilai ARE
5
pal At tiraL n'irai peyartarap peyartan'tu,
kallA iLaiyar n'Igka n'IgkAn,
vil umiz kaTug kaNai mUzka,
kol punal ciRaiyin vilagkiyOn kallE.

tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRun'ilai.
......................................................................

264
paraluTai marugkin patukkai cErtti,
maral vakun'tu toTutta cem pUg kaNNiyoTu,
aNi mayil pIli cUTTi, peyar poRittu,
ini n'aTTanarE, kallum; kanRoTu
5
kaRavai tan'tu pakaivar OTTiya
n'eTun'takai kazin'tamai aRiyAtu,
inRum varumkol, pANaratu kaTumpE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
....................uRaiyUr iLampon vANikanAr pATiyatu.

265
Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
pal An kOvalar paTalai cUTTa,
5
kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
paricilar celvam anRiyum, viri tArk
kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

270
pal mIn imaikkum mAka vicumpin
iragku muracin, inamcAl yAnai,
n'ilam tava uruTTiya n'EmiyOrum
camagkaN kUTit tAm vETpavvE
5
n'aRu virai tuRan'ta n'ARA n'arait talaic
ciRuvar tAyE! pEril peNTE!
n'OkO yAnE; n'Okkumati n'IyE;
maRap paTai n'uvalum arik kural taNNumai
in icai kETTa tun aru maRavar
10
venRi taru vETkaiyar, manRam koNmAr,
pEr amar uzan'ta veruvaru paRan'talai,
vizu n'avi pAyn'ta marattin,
vAL micaik kiTan'ta ANmaiyOn tiRattE.
tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRu n'ilai.

(kaNTAr tAykkuc colliyatu)
kazAttalaiyAr pATiyatu.