ceviyaRivuRUu

2
maN tiNin'ta n'ilanum,
n'ilan En'tiya vicumpum,
vicumpu taivaru vaLiyum,
vaLit talaiiya tIyum,
5
tI muraNiya n'Irum, enRAgku
aim perum pUtattu iyaRkai pOla
pORRArp poRuttalum, cUzcciyatu akalamum,
valiyum, teRalum, aLiyum, uTaiyOy!
n'in kaTal piRan'ta jAyiRu peyarttum n'in
10
veN talaip puNarik kuTa kaTal kuLikkum,
yANar vaippin, n'al n'ATTup porun'a!
vAna varampanai! n'IyO, peruma!
alagku uLaip puravi aivaroTu cinaii,
n'ilam talaikkoNTa polam pUn' tumpai
15
Ir aimpatinmarum porutu, kaLattu oziya,
peruj cORRu miku patam varaiyAtu koTuttOy!
pAal puLippinum, pakal iruLinum,
n'Aal vEta n'eRi tiriyinum,
tiriyAc cuRRamoTu muzutu cEN viLagki,
20
n'aTukkinRi n'iliyarO attai aTukkattu,
ciRu talai n'avvip perug kaN mAp piNai,
an'ti an'taNar arug kaTan iRukkum
mut tI viLakkin, tujcum
poR kOTTu imayamum, potiyamum, pOnRE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; vAzttiyalum Am.
cEramAn peruj cORRu utiyaj cEralAtanai murajciyUr muTin'AkarAyarpATiyatu.

3
uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
Ema muracam izumena muzagka,
n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
5
tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
pon OTaip pukar aNi n'utal,
tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
10
kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
15
polag kazaR kAl, pular cAn'tin
vilagku akanRa viyal mArpa!
Ur illa, uyavu ariya,
n'Ir illa, n'IL iTaiya,
pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
20
cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
unna maratta tun arug kavalai,
n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
25
munnam mukattin uNarn'tu, avar
inmai tIrttal vanmaiyAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

5
erumai anna karug kal iTai tORu,
Anin parakkum yAnaiya, munpin,
kAnaka n'ATanai! n'IyO, peruma!
n'I Or Akalin, n'in onRu mozival:
5
aruLum anpum n'Ikki, n'IgkA
n'irayam koLpavaroTu onRAtu, kAval,
kuzavi koLpavarin, Ompumati!
aLitO tAnE; atu peRal arug kuraittE.

tiNai pATANtiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; poruNmozik kAjciyum Am.
cEramAn karuvUr ERiya oL vAT kOp perujcEral irumpoRaiyaik kaNTa jAnRu, n'in uTampu peRuvAyAka!' ena, avanaic cenRu kaNTu, tam uTampu peRRu n'inRa n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

6
vaTAatu pani paTu n'eTu varai vaTakkum,
tenAatu uru kezu kumariyin teRkum,
kuNAatu karai poru toTu kaTaR kuNakkum,
kuTAatu tonRu mutir pauvattin kuTakkum,
5
kIzatu mup puNar aTukkiya muRai mutaR kaTTin
n'Ir n'ilai n'ivappin kIzum, mElatu
Anilai ulakattAnum, AnAtu,
uruvum pukazum Aki, viri cIrt
teri kOl jaman pOla, oru tiRam
10
paRRal iliyarO! n'in tiRam ciRakka!
cey vinaikku etirn'ta tevvar tEettu,
kaTal paTai kuLippa maNTi, aTar pukarc
ciRu kaN yAnai cevvitin Evi,
pAcaval paTappai Ar eyil pala tan'tu,
15
av eyil koNTa ceyvuRu n'an kalam
paricil mAkkaTku varicaiyin n'alki,
paNiyiyar attai, n'in kuTaiyE munivar
muk kaT celvar n'akar valam ceyaRkE!
iRaijcuka, peruma! n'in cenni ciRan'ta
20
n'AnmaRai munivar En'tu kai etirE!
vATuka, iRaiva! n'in kaNNi onnAr
n'ATu cuTu kamaz pukai eRittalAnE!
celiyar attai, n'in vekuLi vAl izai
magkaiyar tunitta vAL mukattu etirE!
25
Agka, venRi ellAm venRu akattu aTakkiya
taNTA Ikait takai mAN kuTumi!
taN katir matiyam pOlavum, teRu cuTar
oN katir jAyiRu pOlavum,
manniya, peruma! n'I n'ilamicaiyAnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai vAzttiyalum Am.
pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyaik kAri kizAr pATiyatu.

35
n'aLi iru mun'n'Ir ENi Aka,
vaLi iTai vazagkA vAnam cUTiya
maN tiNi kiTakkait taN tamizk kizavar,
muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
5
aracu enappaTuvatu n'inatE, peruma!
alagkukatirk kanali n'Alvayin tOnRinum,
ilagkukatir veLLi ten pulam paTarinum,
am taN kAviri van'tu kavarpu UTTa,
tOTu koL vElin tORRam pOla,
10
ATu kaN karumpin veN pU n'uTagkum
n'ATu enappaTuvatu n'inatE attai; Agka
n'ATu kezu celvattup pITu kezu vEn'tE!
n'inava kURuval; enava kENmati!
aRam purin'tanna cegkOl n'ATTattu
15
muRai vENTu pozutil patan eLiyOr INTu
uRai vENTu pozutil peyal peRROrE;
jAyiRu cuman'ta kOTu tiraL koNmU
mAka vicumpin n'aTuvu n'inRAgku,
kaN pora viLagku n'in viN poru viyankuTai
20
veyil maRaik koNTanRO? anRE; varun'tiya
kuTi maRaippatuvE; kUrvEl vaLava!
veLiRRup panan' tuNiyin vIRRuvIRRuk kiTappa,
kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
varupaTai tAgki, peyar puRattu Arttu,
25
porupaTai tarUum koRRamum uzupaTai
UnRu cAl marugkin InRatan payanE;
mAri poyppinum, vAri kunRinum,
iyaRkai allana ceyaRkaiyil tOnRinum,
kAvalarp pazikkum, ik kaN akal jAlam;
30
atu n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Iyum
n'otumalALar potumozi koLLAtu,
pakaTu puRan'tarun'ar pAram Ompi,
kuTi puRan'tarukuvai Ayin, n'in
aTi puRan'tarukuvar, aTagkAtOrE.

tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
avanai veLLaikkuTi n'AkanAr pATi, pazaj ceykkaTan vITukoNTatu.

40
n'IyE, piRar OmpuRu maRa man eyil
OmpAtu kaTan'tu aTTu, avar
muTi punain'ta pacum pon n'in
aTi poliyak kazal taiiya
5
vallALanai; vaya vEn'tE!
yAmE, n'in, ikaz pATuvOr eruttu aTagka,
pukaz pATuvOr polivu tOnRa,
inRu kaNTAgkuk kANkuvam enRum
incol eN patattai Akumati peruma!
10
oru piTi paTiyum cIRiTam
ezu kaLiRu purakkum n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
avanai AvUr mulagkizAr pATiyatu.

55
Ogku malaip peru vil pAmpu jAN koLIi,
oru kaNai koNTu mUeyil uTaRRi,
peru viRal amararkku venRi tan'ta
kaRai miTaRRu aNNal kAmar cennip
5
piRai n'utal viLagkum oru kaN pOla,
vEn'tu mEmpaTTa pUn' tAr mARa!
kaTuj cinatta kol kaLiRum; kataz pariya kali mAvum,
n'eTug koTiya n'imir tErum, n'ejcu uTaiya pukal maRavarum, ena
n'AnkuTan mANTatuAyinum, mANTa
10
aRa n'eRi mutaRRE, aracin koRRam;
atanAl, 'n'amar' enak kOl kOTAtu,
'piRar' enak kuNam kollAtu,
jAyiRRu anna ven' tiRal ANmaiyum,
tigkaL anna taN peruj cAyalum,
15
vAnattu anna vaNmaiyum, mUnRum,
uTaiyai Aki, illOr kaiyaRa,
n'I n'ITu vAziya n'eTun'takai! tAz n'Ir
veN talaip puNari alaikkum cen'til
n'eTu vEL n'ilaiiya kAmar viyan tuRai,
20
kaTu vaLi tokuppa INTiya
vaTu Az ekkar maNalinum palavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

184
kAy n'el aRuttuk kavaLam koLinE,
mA n'iRaivu illatum, pal n'ATku Akum;
n'URu ceRu Ayinum, tamittup pukku uNinE,
vAy pukuvataninum kAl peritu keTukkum;
5
aRivuTai vEn'tan n'eRi aRin'tu koLinE,
kOTi yAttu, n'ATu peritu n'an'tum;
melliyan kizavan Aki, vaikalum
varicai aRiyAk kallen cuRRamoTu,
parivu tapa eTukkum piNTam n'accin,
10
yAnai pukka pulam pOla,
tAnum uNNAn, ulakamum keTumE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
pANTiyan aRivuTai n'ampiyuzaic cenRa picirAn'taiyAr pATiyatu.