tokain'ilai

62
varu tAr tAgki, amar mikal yAvatu?
porutu ANTu ozin'ta main'tar puN toTTu,
kuruti ceg kaik kUn'tal tITTi,
n'iRam kiLar uruvin pEeyp peNTir
5
eTuttu eRi anan'tal paRaic cIr tUgka,
parun'tu arun'tuRRa tAnaiyoTu, ceru munin'tu,
aRattin maNTiya maRap pOr vEn'tar
tAm mAyn'tanarE; kuTai tuLagkinavE;
uraicAl ciRappin muraicu ozin'tanavE;
10
pal n'URu aTukkiya vERu paTu paij jilam
iTam keTa INTiya viyan kaN pAcaRai,
kaLam koLaRku uriyOr inRi, teRuvara,
uTan vIzn'tanRAl, amarE; peNTirum
pAcaTaku micaiyAr, pani n'Ir mUzkAr,
15
mArpakam porun'ti Agku amain'tanarE;
vATAp pUvin, imaiyA n'ATTattu,
n'ARRa uNavinOrum ARRa
arum peRal ulakam n'iRaiya
virun'tu peRRanarAl; polika, n'um pukazE!

tiNai tumpai; tuRai tokai n'ilai.
cEramAn kuTakkO n'eTujcEralAtanum, cOzan vER pal taTakkaip peruviRaRkiLLiyum, pOrppuRattup porutu vIzn'tAraik kazAttalaiyAr pATiyatu.

63
enaip pal yAnaiyum ampoTu tuLagki,
viLaikkum vinai inRip paTai ozin'tanavE;
viRal pukaz mANTa puravi ellAm
maRat takai main'taroTu ANTup paTTanavE;
5
tEr tara van'ta cAnROr ellAm,
tOl kaN maRaippa, orugku mAyn'tanarE;
vicittu vinai mANTa mayirk kaN muracam,
poRukkun'ar inmaiyin, irun'tu viLin'tanavE;
cAn'tu amai mArpil n'eTu vEl pAyn'tena,
10
vEn'tarum porutu, kaLattu ozin'tanar; iniyE,
en AvatukoltAnE kazani
Ampal vaLLit toTik kai makaLir
pAcaval mukki, taN punal pAyum,
yANar aRAa vaippin
15
kAmar kiTakkai avar akan talai n'ATE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avarai ak kaLattil paraNar pATiyatu.