n'IN mozi

287
tuTi eRiyum pulaiya!
eRi kOl koLLum izicina!
kAlam mAriyin ampu taippinum,
vayal keNTaiyin vEl piRazinum,
5
polam punai OTai aNNal yAnai
ilagku vAl maruppin n'uti maTuttu UnRinum,
OTal cellAp pITuTaiyALar
n'eTu n'Irp poykaip piRaziya vALai
n'elluTai n'eTu n'akark kUTTumutal puraLum,
10
taNNaTai peRutal yAvatu? paTinE,
mAcu il makaLir manRal n'anRum,
uyar n'ilai ulakattu, n'ukarpa; atanAl
vampa vEn'tan tAnai
impar n'inRum kANTirO, varavE!

tiNai karan'tai; tuRai n'INmozi.
cAttan'taiyAr pATiyatu.

368
kaLiRu mukan'tu peyarkuvam eninE,
oLiRu mazai tavirkkum kunRam pOla,
kaimmA ellAm kaNai iTat tolain'tana;
koTujci n'eTun' tEr mukakkuvam eninE;
5
kaTum pari n'al mAn vAgkuvayin olki,
n'eTum pITu azin'tu, n'ilam cErn'tanavE;
koy cuval puravi mukakkuvam eninE,
mey n'iRain'ta vazuvoTu perumpiRitAki,
vaLi vazakku aRutta vagkam pOla,
10
kuruti am perum punal kUrn'tanavE; Agka
mukavai inmaiyin ukavai inRi,
irappOr iragkum innA viyan kaLattu,
AL azippaTutta vAL Er uzava!
kaTAa yAnaik kAlvazi anna en
15
teTArit teN kaN teLirppa oRRi,
pATi van'tatu ellAm, kOTiyar
muzavu maruL tiru maNi miTain'ta n'in
aravu uRaz Aram mukakkuvam enavE.

tiNai vAkai; tuRai maRakkaLavazi.
cEramAn kuTakkO n'eTuj cEralAtan cOzan vER pal taTak kaip peru n'aRkiLLiyoTu pOrp puRattup porutu vIzn'tu, Aram kazuttannatAka uyir pOkAtu kiTan'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.