n'UzilATTu

309
irumpu mukam citaiya n'URi, onnAr
iruj camam kaTattal EnOrkkum eLitE;
n'al arA uRaiyum puRRam pOlavum,
kol ERu tiritaru manRam pOlavum,
5
mARRu arun' tuppin mARROr, 'pAcaRai
uLan' ena verUum Or oLi
valan uyar n'eTu vEl ennaikaNNatuvE.

tiNai tumpai; tuRai n'UzilATTu.
maturai iLagkaNNik kaucikanAr pATiyatu.

310
pAl koNTu maTuppavum uNNAn Akalin,
ceRAatu Occiya ciRu kOl ajciyoTu,
uyavoTu varun'tum mannE! iniyE
pukar n'iRam koNTa kaLiRu aTTu AnAn,
5
munn'AL vIzn'ta uravOr makanE,
unnilan ennum, puN onRu ampu
mAn uLai anna kuTumit
tOl micaik kiTan'ta pul aNalOnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ponmuTiyAr pATiyatu.