paricil

163
n'in n'ayan'tu uRain'arkkum, n'I n'ayan'tu uRain'arkkum,
pal mAN kaRpin n'in kiLai mutalOrkkum,
kaTumpin kaTum paci tIra yAza n'in
n'eTug kuRiyetirppai n'alkiyOrkkum,
5
innOrkku ennAtu, ennoTum cUzAtu,
vallAgku vAztum ennAtu, n'Iyum
ellOrkkum koTumati manai kizavOyE!
pazam tUgku mutirattuk kizavan
tirun'tu vEl kumaNan n'alkiya vaLanE.

tiNai atu; tuRai paricil
peruj cittiranAr kumaNanaip pATip paricil koNarn'tu manaiyOTkuc colliyatu.