paricil tuRai

126
onnAr yAnai OTaip pon koNTu,
pANar cenni poliyat taii,
vATAt tAmarai cUTTiya vizuc cIr
OTAp pUTkai uravOn maruka!
5
vallEm allEm Ayinum, vallE
n'invayin kiLakkuvamAyin, kagkul
tuyil maTin'tanna tUgku iruL iRumpin,
paRai icai aruvi, muLLUrp porun'a!
teRal aru marapin n'in kiLaiyoTum poliya,
10
n'ilamicaip paran'ta makkaTku ellAm
pulan azukku aRRa an'taNALan,
iran'tu cel mAkkaTku ini iTan inRi,
paran'tu icai n'iRkap pATinan; ataRkoNTu
cinam miku tAnai vAnavan kuTa kaTal,
15
polam taru n'AvAy OTTiya av vazi,
piRa kalam celkalAtu anaiyEm attai,
inmai turappa, icai tara van'tu, n'in
vaNmaiyin toTuttanam, yAmE muL eyiRRu
aravu eRi urumin muracu ezun'tu iyampa,
20
aNNal yAnaiyoTu vEn'tu kaLattu oziya,
aruj camam tataiyat tAkki, n'anRum
n'aNNAt tevvart tAgkum
peNNai am paTappai n'ATu kizavOyE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
malaiyamAn tirumuTik kAriyai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

135
koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
taTavaral koNTa takai mel otukkin,
vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
5
pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
10
van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
kaLiRum anRE; mAvum anRE;
15
oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
20
kANTal vENTiya aLavai vENTAr
uRu muraN kaTan'ta ARRal
potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATiyatu.

137
iragku muracin, inamcAl yAnai,
mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
innum Or yAn avA aRiyEnE;
n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
5
kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
kazaik karumpin olikkun'tu,
koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
kaN anna malar pUkkun'tu,
karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
10
pon anna vI cuman'tu,
maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
n'I vAziyar! n'in tan'tai
15
tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!

tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

148
kaRagku micai aruviya piRagku malai n'aLLi! n'in
acaivu il n'On tAL n'acai vaLan Etti,
n'ALtoRum n'an kalam kaLiRRoTu koNarn'tu,
kUTu viLagku viyal n'akar, paricil muRRu aLippa;
5
pITu il mannarp pukazcci vENTi,
ceyyA kURik kiLattal
eyyAtAkinRu, em ciRu cen' n'AvE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
kaNTIrak kOp perun'aLLiyai vanparaNar pATiyatu.

154
tirai poru mun'n'Irk karai n'aNic celinum,
aRiyun'ark kANin, vETkai n'Ikkum
cil n'Ir vinavuvar, mAn'tar; atu pOl,
aracar uzaiyarAkavum, purai tapu
5
vaLLiyOrp paTarkuvar, pulavar: atanAl,
yAnum, 'peRRatu Utiyam; pERu yAtu?' ennEn;
uRRanen Atalin uLLi van'tananE;
'I' ena irattalO aritE; n'I atu
n'alkinum, n'alkAy Ayinum, vel pOr
10
eRi paTaikku OTA ANmai, aRuvait
tU viri kaTuppat tuvanRi mImicait
taN pala izitarum aruvi n'in
koN perug kAnam, pATal enakku eLitE.

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
koNkAnagkizAnai mOcikIranAr pATiyatu.

161
n'INTu oli azuvam kuRaipaTa mukan'tukoNTu,
INTu celal koNmU vENTuvayin kuzIi,
peru malai anna tOnRala, cUl mutirpu,
urum uraRu karuviyoTu, peyal kaTan iRuttu,
5
vaLa mazai mARiya enRUzk kAlai,
manpatai ellAm cenRu uNa, kagkaik
karai poru mali n'Ir n'iRain'tu tOnRiyAgku,
emakkum piRarkkum cemmalaiAkalin,
'anpu il ATavar konRu, ARu kavara,
10
cenRu talaivarun'a alla, anpu inRu,
van kalai teviTTum, aruj curam iRan'tOrkku,
iRRai n'ALoTum yANTu talaippeyara' enak
kaN poRi pOkiya kacivoTu uran azin'tu,
arun' tuyar uzakkum en perun' tunpuRuvi n'in
15
tAL paTu celvam kANtoRum maruLa,
panai maruL taTak kaiyoTu muttup paTa muRRiya
uyar maruppu En'tiya varai maruL n'On pakaTu,
oLi tikaz OTai poliya, marugkil
paTu maNi iraTTa, ERic cemmAn'tu,
20
celal n'acaii uRRanen viRal miku kurucil!
inmai turappa, icaitara van'tu, n'in
vaNmaiyin toTutta en n'ayan'tanai kENmati!
vallinum, vallEn Ayinum, vallE,
en aLan'tu aRin'tanai n'OkkAtu, ciRan'ta
25
n'in aLan'tu aRimati, peruma! enRum
vEn'tar n'ANap peyarvEn; cAn'tu arun'tip
pal poRik koNTa En'tu ezil akalam
mAN izai makaLir pullutoRum pukala,
n'AL muracu iragkum iTanuTai varaippil n'in
30
tAL n'izal vAzn'ar n'an kalam mikuppa,
vAL amar uzan'ta n'in tAnaiyum,
cIr miku celvamum, Ettukam palavE.

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATip pakaTu peRRatu.

168
aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
5
n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
10
vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
cAn'ta viRakin uvitta punkam
kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
15
n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
vaTi n'avil ampin villOr peruma!
kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
20
pATupa enpa paricilar, n'ALum
IyA mannar n'ANa,
vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

200
pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
5
kazai micait tujcum kallaka veRpa!
n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
10
n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
15
n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
aTagkA mannarai aTakkum
maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

201
'ivar yAr?' enkuvaiAyin, ivarE,
UruTan iravalarkku aruLi, tEruTan
mullaikku Itta cellA n'al icai,
paTu maNi yAnai, paRampin kOmAn
5
n'eTu mAp pAri makaLir; yAnE
tan'tai tOzan; ivar en makaLir;
an'taNan, pulavan, koNTu van'tananE.
n'IyE, vaTapAl munivan taTavinuL tOnRi,
cempu punain'tu iyaRRiya cEN n'eTum puricai,
10
uvarA Ikai, tuvarai ANTu,
n'ARpattonpatu vazimuRai van'ta
vELiruL vELE! viRal pOr aNNal!
tAr aNi yAnaic cETTu irug kOvE!
AN kaTan uTaimaiyin, pAN kaTan ARRiya
15
oliyaR kaNNip pulikaTi mAal!
yAn tara, ivaraik koNmati! vAn kavittu
irug kaTal uTutta iv vaiyakattu, arun' tiRal
pon paTu mAl varaik kizava! ven vEl
uTalun'ar uTkum tAnai,
20
keTal arugkuraiya n'ATu kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pAri makaLirai irugkOvELuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

202
veTcik kAnattu vETTuvar ATTa,
kaTci kANAk kaTamA n'al ERu
kaTaRu maNi kiLara, citaRu pon miLira,
kaTiya katazum n'eTu varaip paTappai
5
venRi n'ilaiiya vizup pukaz onRi,
iru pAl peyariya uru kezu mUtUr,
kOTi pala aTukkiya poruL n'umakku utaviya
n'ITu n'ilai araiyattuk kETum kEL, ini:
n'un'tai tAyam n'iRaivuRa eytiya
10
oliyal kaNNip pulikaTi mAal!
n'um pOl aRivin n'umaruL oruvan
pukazn'ta ceyyuL kazAattalaiyai
ikazn'tatan payanE; iyal tEr aNNal!
evvi tol kuTip paTIiyar, maRRu, 'ivar
15
kai vaN pAri makaLir' enRa en
tERRAp puncol n'ORRicin; peruma!
viTuttanen; velIiyar, n'in vElE! aTukkattu,
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
mAt takaTTu oL vI tAya tuRukal
20
irum puli varip puRam kaTukkum
perug kal vaippin n'ATu kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
irugkOvEL pArimakaLiraik koLLAnAka, kapilar pATiyatu.

203
'kazin'tatu pozin'tu' ena vAn kaNmARinum,
'tollatu viLain'tu' ena n'ilam vaLam karappinum,
ellA uyirkkum illAl, vAzkkai;
'innum tam' ena emmanOr irappin,
5
'munnum koNTir' ena, n'ummanOr maRuttal
innAtu amma; iyal tEr aNNal!
illatu n'irappal ARRAtOrinum,
uLLi varun'ar n'acai izappOrE;
anaiyaiyum allai, n'IyE; onnAr
10
Ar eyil avarkaTTAkavum, 'n'umatu' enap
pAN kaTan iRukkum vaLLiyOy!
pUN kaTan, en'tai! n'I iravalarp puravE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn pAmuLUr eRin'ta n'eytalagkAnal iLaj cETcenniyai Un poti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

204
'I' ena irattal izin'tanRu; atan etir,
'IyEn' enRal ataninum izin'tanRu;
'koL' enak koTuttal uyarn'tanRu; atan etir,
'koLLEn' enRal ataninum uyarn'tanRu;
5
teN n'Irp parappin imiz tiraip perug kaTal
uNNAr Akupa, n'Ir vETTOrE;
Avum mAvum cenRu uNa, kalagki,
cERRoTu paTTa ciRumaittuAyinum,
uNn'Ir marugkin atar pala Akum;
10
puLLum pozutum pazittal allatai,
uLLic cenROrp paziyalar; atanAl
pulavEn vAziyar, Ori! vicumpil
karuvi vAnam pOla
varaiyAtu curakkum vaLLiyOy! n'innE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
valvil Oriyaik kazaitinyAnaiyAr pATiyatu.

205
muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
5
tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
veL vI vElik kOTaip porun'a!
ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
10
Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
oLiRu maruppu En'tiya cemmal
kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

206
vAyilOyE! vAyilOyE!
vaLLiyOr cevimutal vayagkumozi vitti, tAm
uLLiyatu muTikkum uranuTai uLLattu
varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkaip
5
paricilarkku aTaiyA vAyilOyE!
kaTumAn tOnRal n'eTumAn ajci
tan aRiyalankol? en aRiyalankol?
aRivum pukazum uTaiyOr mAyn'tena,
vaRun' talai ulakamum anRE; atanAl,
10
kAvinem kalanE; curukkinem kalappai;
maram kol taccan kai val ciRAar
mazuvuTaik kATTakattu aRRE
et ticaic celinum, at ticaic cORE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajci paricil n'ITTittAnai auvaiyAr pATiyatu.

207
ezu ini, n'ejcam! celkam; yArO,
paruku anna vETkai ilvazi,
arukil kaNTum aRiyAr pOla,
akam n'aka vArA mukan azi paricil
5
tAL ilALar vELAr allar?
'varuka' ena vENTum varicaiyOrkkE
peritE ulakam; pENun'ar palarE;
mILi munpin ALi pOla,
uLLam uL avin'tu aTagkAtu, veLLena
10
n'OvAtOnvayin tiragki,
vAyA van kanikku ulamaruvOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAn tujciya pin, avan tampi iLa veLimAnai, 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

208
'kunRum malaiyum pala pin oziya,
van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
Igkanam celka, tAn' ena, ennai
5
yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
vANikap paricilan allen; pENi,
tinai anaittuAyinum, initu avar
tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

379
yAnE peRuka, avan tAL n'izal vAzkkai;
avanE peRuka, en n'A icai n'uvaRal;
n'el ari tozuvar kUr vAL mazugkin,
pinnai maRattOTu ariya, kal cettu,
5
aLLal yAmaik kUn puRattu urijcum
n'el amal puravin ilagkai kizavOn
villiyAtan kiNaiyEm; peruma!
'kuRun' tAL ERRaik kozug kaN av viLar
n'aRu n'ey urukki, n'AT cORu IyA,
10
vallan, en'tai, paci tIrttal' ena,
kon varal vAzkkai n'in kiNaivan kURa,
kETTataRkoNTum vETkai taNTAtu,
viN tOy talaiya kunRam pinpaTa,
......................................ra van'tanen, yAnE
15
tAy il tUvAk kuzavi pOla, Agku at
tiruvuTait tiru manai, aitu tOnRu kamaz pukai
varu mazai magkulin maRukuTan maRaikkum
kuRumpu aTu kuNTu akaz n'IL matil UrE.

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
OymAn villiyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.