pUvai n'ilai

8
vaiyam kAvalar vazimozin'tu ozuka,
pOkam vENTi, potuc col poRAatu,
iTam ciRitu ennum Ukkam turappa,
oTugkA uLLattu, OmpA Ikai,
5
kaTan'tu aTu tAnaic cEralAtanai
yAgkanam ottiyO? vIgku celal maNTilam!
pozutu ena varaiti; puRakkoTuttu iRatti;
mARi varuti; malai maRain'tu oLitti;
akal iru vicumpinAnum
10
pakal viLagkutiyAl, pal katir virittE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi; pUvai n'ilaiyum Am.
cEramAn kaTugkO vAziyAtanaik kapilar pATiyatu.

56
ERRu valan uyariya eri maruL avir caTai,
mARRu arug kaNicci, maNi miTaRROnum;
kaTal vaLar puri vaLai puraiyum mEni,
aTal ven' n'Ajcil, panaik koTiyOnum;
5
maNNuRu tiru maNi puraiyum mEni,
viN uyar puL koTi, viRal veyyOnum,
maNi mayil uyariya mARA venRi,
piNimuka Urti, oN ceyyOnum ena
jAlam kAkkum kAla munpin,
10
tOlA n'al icai, n'AlvaruLLum,
kURRu ottIyE, mARRu aruj cIRRam;
vali ottIyE, vAliyOnai;
pukaz ottIyE, ikazun'ar aTun'anai;
muruku ottIyE, munniyatu muTittalin;
15
Agku Agku avar avar ottalin, yAgkum
ariyavum uLavO, n'inakkE? atanAl,
iravalarkku arug kalam arukAtu IyA,
yavanar n'an kalam tan'ta taN kamaz tERal
pon cey punai kalattu En'ti, n'ALum
20
oN toTi makaLir maTuppa, makiz ciRan'tu,
Agku initu ozukumati! Ogku vAL mARa!
am kaN vicumpin Ar iruL akaRRum
veg katirc celvan pOlavum, kuTa ticait
taN katir matiyam pOlavum,
25
n'inRu n'ilaiiyar, ulakamOTu uTanE!

tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
avanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.

59
Aram tAzn'ta aNi kiLar mArpin,
tAL tOy taTak kai, takai mAN vazuti!
vallai manRa, n'I n'ayan'tu aLittal;
tERRAy, peruma! poyyE; enRum
5
kAy cinam tavirAtu kaTal Urpu ezutarum
jAyiRu anaiyai, n'in pakaivarkku;
tigkaL anaiyai, emmanOrkkE.

tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
pANTiyan cittiramATattut tujciya n'anmARanai maturaik kUla vANikan cIttalaic cAttanAr pATiyatu.

374
kAnal mEyn'tu viyan pulattu alkum
pulvAy iralai n'eRRi anna,
polam ilagku cenniya pARu mayir aviyat
taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
5
manRap palavin mAl varai porun'ti, en
teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
irug kalai Orppa icaii, kANvara,
karug kOl kuRijci aTukkam pATa,
pulip pal tAlip pun talaic ciRAar
10
mAn kaN makaLir, kAn tEr akanRu uvA
cilaippAR paTTa muLavumAn kozug kuRai,
viTar mukai aTukkattuc cinai mutir cAn'tam,
pukar muka vEzattu maruppoTu, mUnRum,
irug kEz vayap puli vari ataL kuvaii,
15
virun'tu iRai n'alkum n'ATan, em kOn,
kazal toTi Aay aNTiran pOla,
vaNmaiyum uTaiyaiyO? jAyiRu!
kon viLagkutiyAl vicumpinAnE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai pUvai n'ilai.
Ay aNTiranai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.