makaT pAR kAjci

336
vETTa vEn'tanum vej cinattinanE;
kaTavana kazippu ivaL tan'taiyum ceyyAn;
oLiRu mukattu En'tiya vIgku toTi maruppin
kaLiRum kaTimaram cErA; cErn'ta
5
oLiRu vEl maRavarum vAy mUzttanarE;
iyavarum aRiyAp pal iyam kaRagka,
annO, perum pEtuRRanRu, iv arug kaTi mUtUr;
aRan ilaL manRa tAnE viRal malai
vEgkai veRpin virin'ta kOgkin
10
mukai vanappu En'tiya muRRA iLamulait
takai vaLarttu eTutta n'akaiyoTu,
pakai vaLarttirun'ta ip paNpu il tAyE.

tiNai kAjci; tuRai makaTpAR kAjci.
paraNar pATiyatu.

337
Arkali yinanE, cONATTu aNNal;
kavi kai maN AL celvar Ayinum,
vAL valattu oziyap pATic cenRAar,
varaltORu akam malara,
5
Ital AnA vilagku toTit taTak kaip
pAri paRampin panic cunai pOla,
kANTaRku ariyaL Aki, mANTa
peNmai n'iRain'ta polivoTu, maNNiya
tukil viri kaTuppa n'uTagki, taNNena
10
akil Ar n'aRum pukai aitu cenRu aTagkiya
kapila n'eTu n'akark kamazum n'ARRamoTu,
manaic ceRin'tanaLE, vANutal; iniyE,
aRRanRuAkalin, teRRenap pORRi,
kAy n'el kavaLam tIRRi, kAvutoRum
15
kaTugkaN yAnai kAppanar anRi,
varutal AnAr vEn'tar; tannaiyar
poru camam kaTan'ta uru kezu n'eTu vEl
kuruti paRRiya veruvaru talaiyar;
maRRu ivar maRanum iRRAl; teRRena
20
yAr Akuvarkol tAmE n'Erizai
urutta pala cuNagku aNin'ta
maruppu iLa vana mulai jemukkuvOrE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kapilar pATiyatu.

338
Er paran'ta vayal, n'Ir paran'ta ceRuvin,
n'el malin'ta manai, pon malin'ta maRukin,
paTu vaNTu Arkkum pal malark kAvin,
n'eTu vEL Atan pOn'tai anna,
5
peruj cIr arug koNTiyaLE; karuj cinai
vEmpum Arum pOn'taiyum mUnRum
malain'ta cenniyar, aNin'ta villar,
koRRa vEn'tar varinum, tan taka
vaNagkArkku Ikuvan allan vaN tOTTup
10
piNagku katirk kazani n'AppaN, EmuRRu
uNagku kalan Aziyin tOnRum
Or eyil mannan oru maTa makaLE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kunRUr kizAr makanAr pATiyatu.

339
viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
5
n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
toTalai alkul toTit tOL makaLir
kaTal ATik kayam pAyn'tu,
kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
10
............................................................................latti
vaLara vENTum, avaLE, enRum
Ar amar uzappatum amariyaLAki,
muRam cevi yAnai vEn'tar
maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................

340
aNit tazai n'uTagka OTi, maNip poRik
kural am kunRi koLLum iLaiyOL,
mA makaL
....................... l ena vinavuti, kEL, n'I:
5
eTuppave...,..................................................
..........................main'tar tan'tai
irum panai anna perug kai yAnai
karan'tai am ceRuvin peyarkkum
perun' takai mannarkku varain'tirun'tananE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
a............................... pATiyatu.

341
vEn'tu kuRaiyuRavum koTAan, En'tu kOTTu
am pUn' toTalai aNit tazai alkul,
cem poRic cilampin iLaiyOL tan'tai,
ezu viTTu amaitta tiN n'ilaik katavin
5
arai maN ijci n'AT koTi n'uTagkum
..........................................................................................................
pulik kaNattu anna kaTug kaN cuRRamoTu,
mARRam mARAn, maRaliya cinattan,
'pUk kOL' ena Eey, kayam pukkananE;
10
viLagkuizaip polin'ta vELA mel iyal,
cuNagku aNi vana mulai, avaLoTu n'ALai
maNam puku vaikal Akutal onRO
Ar amar uzakkiya maRam kiLar munpin,
n'IL ilai eHkam maRutta uTampoTu
15
vArA ulakam pukutal onRu enap
paTai toTTananE, kurucil; AyiTaik
kaLiRu porak kalagkiya taN kayam pOla,
perug kavin izappatu kollO,
men punal vaippin it taN paNai UrE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

342
'kAnak kAkkaik kalic ciRaku Eykkum
mayilaik kaNNi, perun' tOL kuRumakaL,
EnOr makaLkol ivaL?' ena vituppuRRu,
ennoTu vinavum ven vEl n'eTun'takai!
5
tiru n'ayattakka paNpin ivaL n'alanE
porun'arkku allatu, piRarkku AkAtE;
paig kAl kokkin paku vAyp piLLai
men cERRu aTaikarai mEyn'tu uNTataRpin,
Aral InRa aiyavi muTTai,
10
kUr n'al iRavin piLLaiyoTu peRUum,
taN paNaik kizavan ivaL tan'taiyum; vEn'tarum
peRAamaiyin pEr amar ceytalin,
kazi piNam piRagku pOrpu azi kaLiRu erutA,
vAL taka vaikalum uzakkum
15
mATciyavar, ivaL tannaimArE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
aricil kizAr pATiyatu.

343
'mIn n'oTuttu n'el kuvaii,
micai ampiyin manai maRukkun'tu,
manaik kuvaiiya kaRi mUTaiyAl,
kalic cummaiya karai kalakkuRun'tu;
5
kalam tan'ta poR paricam
kazit tONiyAn, karai cErkkun'tu;
malait tAramum kaTal tAramum
talaip peytu, varun'arkku Iyum
punal am kaLLin polan' tArk kuTTuvan
10
muzagku kaTal muzavin muciRi anna,
n'alamcAl vizup poruL paNin'tu van'tu koTuppinum,
puraiyar allOr varaiyalaL, ivaL' enat
tan'taiyum koTAan Ayin van'tOr,
vAyppaTa iRutta ENi AyiTai
15
varun'tinRu kollO tAnE parun'tu uyirttu
iTai matil cEkkum puricai,
paTai mayagku Ar iTai, n'eTu n'al UrE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

344
cen'n'el uNTa pain' tOTTu majjai,
ceRi vaLai makaLir Oppalin, paRan'tu ezun'tu,
tuRai n'aNi marutattu iRukkum UroTu,
n'iRaicAl vizup poruL tarutal onRO
5
pukai paTu kUr eri parappip pakai ceytu,
paNpu il ANmai tarutal onRO
iraNTinuL onRu AkAmaiyO aritE,
kAjcip panimuRi Arag kaNNi..................
kaNi mEvan'tavaL alkul av variyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...............aTain'eTug kalviyAr pATiyatu.

345
kaLiRu aNaippak kalagkina, kAa,
tEr OTat tukaL kezumina, teruvu;
mA maRukalin mayakkuRRana, vazi;
kalam kazAalin, tuRai kalakkuRRana;
5
teRal maRavar iRai kUrtalin,
poRai malin'tu n'ilan n'eLiya,
van'tOr palarE, vampa vEn'tar,
piTi uyirppu anna kai kavar irumpin
Ovu uRaz irum puRam kAval kaNNi,
10
karug kaN koNTa n'erugkal vem mulai,
maiyal n'Okkin, taiyalai n'ayan'tOr
aLiyar tAmE; ivaL tannaimArE
celvam vENTAr, cerup pukal vENTi,
'n'iral allOrkkut taralO il' ena;
15
kazip piNip palakaiyar, katuvAy vALar,
kuzAam koNTa kurutiam pulavoTu
kazAat talaiyar, karug kaTai n'eTu vEl
inna maRavarttuAyinum annO!
en Avatu koltAnE
20
pannal vEli ip paNai n'al UrE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

346
piRa ..................... La pAl ena maTuttalin,
InRa tAyO vENTAL allaL;
kalviyen ennum, val AN ciRAan;
olvEn allan, atu vAy Akutal
5
azin'tOr aziya, ozin'tOr okkal
pENun'arp peRAatu viLiyum
pun talaip perum pAz ceyum, ivaL n'alanE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
aNTar makan kuRuvazuti pATiyatu.

347
uNpOn tAn n'aRug kaLLin iTac cila
n'A iTaip pal tEr kOlac civan'ta
oLiRu oL vATak kuzain'ta pain' tumpai,
eRin'tu ilai muRin'ta katuvAy vElin,
5
maNam n'ARu mArpin, maRap pOr akutai,
kuNTu n'Ir varaippin, kUTal anna
kuvai irugkUn'tal varu mulai cEppa,
...........................................................................................................
en Avatukol tAnE?.....................................
10
viLagkuRu parAraiya Ayinum, vEn'tar
vinai n'avil yAnai piNippa,
vEr tuLagkina, n'am UruL maranE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kapilar pATiyatu.

348
veNNel arijar taNNumai verIi,
kaN maTal koNTa tIm tEn iriya,
kaL arikkum kuyam, ciRu cil
mIn cIvum pAN cEri,
5
vAymozit tazumpan UNUr anna,
kuvaLai uNkaN ivaLai, tAyE
InALAyinaL Ayin, AnAtu
n'izaltoRum n'eTun' tEr n'iRpa, vayintoRum,
cen' n'utal yAnai piNippa,
10
varun'talaman em perun' tuRai maranE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

349
n'uti vEl koNTu n'utal viyar tuTaiyA,
kaTiya kURum, vEn'tE; tan'taiyum,
n'eTiya allatu, paNin'tu moziyalanE;
iHtu ivar paTivam: Ayin, vai eyiRRu,
5
ari matar mazaik kaN, am mA arivai,
maram paTu ciRu tIp pOla,
aNagku AyinaL, tAn piRan'ta UrkkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

350
tUrn'ta kiTagkin, cOrn'ta jAyil,
citain'ta ijci, katuvAy mUtUr
yAgku Avatukol tAnE, tAgkAtu?
paTu mazai urumin iragku muracin
5
kaTu mAn vEn'tar kAlai van'tu, em
n'eTu n'ilai vAyil koTkuvar mAtO;
porutAtu amaikuvar allar pOr uzan'tu,
aTu muraN munpin tannaiyar En'tiya
vaTivEl eHkin civan'ta uNkaN,
10
toTi piRaz munkai, iLaiyOL
aNi n'al Akattu arumpiya cuNagkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturai OlaikkaTaik kaNNam pukun'tArAyattanAr pATiyatu.

351
paTu maNi marugkina paNait tAL yAnaiyum,
koTi n'uTagku micaiya tErum, mAvum,
paTai amai maRavaroTu, tuvanRik kallena,
kaTal kaNTanna kaN akan tAnai
5
venRu eRi muracin vEn'tar, enRum,
vaN kai eyinan vAkai anna
ivaL n'alam tArAtu amaikuvar allar;
en Avatukol tAnE teN n'Irp
poykai mEyn'ta cev vari n'Arai
10
tEg koL marutin pUj cinai munaiyin,
kAmaru kAjcit tujcum
EmamcAl ciRappin, ip paNai n'al UrE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturaip paTaimagka manniyAr pATiyatu.

352
tEem koNTa veN maNTaiyAn,
vI...................................................................kaRakkun'tu;
aval vakutta pacug kuTaiyAn,
putal mullaip pUp paRikkun'tu;
5
Ampal vaLLit toTik kai makaLir
kunRu ERip punal pAyin,
puRa vAyAl punal vaLa
............................................................ n'oTai n'aRavin
mA vaN tittan veNNel vEli
10
uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
koTuppavum koLAane
.......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
15
ciRu kOl uLaiyum puravi
...................................................................... yamarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

353
Acu il kammiyan mAcu aRap punain'ta
polam cey pal kAcu aNin'ta alkul,
Ikaik kaNNi ilagkat taii,
tarumamoTu iyalvOL cAyal n'Okki,
5
tavirtta tErai, viLartta kaNNai,
vinaval AnA vel pOr aNNal!
'yAr makaL?' enpOy; kURak kEL, ini:
kunRu kaNTanna n'ilaip pal pOrpu
n'AL kaTA azitta n'anan' talaik kuppai
10
val vil iLaiyarkku alku patam mARRAt
tol kuTi mannan makaLE; munn'AL
kURi van'ta mA mutu vEn'tarkku
.........................................................................................................
............................................. uzakkik kuruti OTTi,
15
katuvAy pOkiya tuti vAy eHkamoTu,
pajciyum kaLaiyAp puNNar,
ajcutakavu uTaiyar, ivaL tannaimArE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

354
araicu talaivarinum aTagkal AnA
n'irai kAz eHkam n'Irin mUzkap
puraiyOr cErn'tena, tan'taiyum peyarkkum;
vayal amar kazani vAyil poykai,
5
kayal Ar n'Arai ukaitta vALai
punalATu makaLir vaLa manai oyyum
Ur kavin izappavum varuvatu kollO
cuNagku aNin'tu eziliya aNan'tu En'tu iLa mulai,
vIgku iRaip paNait tOL, maTan'tai
10
mAn piNai anna makiz maTa n'OkkE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

356
kaLari paran'tu, kaLLi pOki,
pakalum kUum kUkaiyoTu, piRazpal,
Ima viLakkin, pEey makaLiroTu
ajcu van'tanRu, im majcu paTu mutukATu;
5
n'ejcu amar kAtalar azuta kaNNIr
enpu paTu cuTalai veN n'IRu avippa,
ellAr puRanum tAn kaNTu, ulakattu
manpataikku ellAm tAnAy,
tan puRam kANpOrk kANpu aRiyAtE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
tAyag kaNNanAr pATiyatu.