illAkiyarO, kAlai mAlai!

232
illAkiyarO, kAlai mAlai!
allAkiyar, yAn vAzum n'ALE!
n'aTukal pIli cUTTi, n'Ar ari
ciRu kalattu ukuppavum koLvankollO
5
kOTu uyar piRagku malai kezIiya
n'ATu uTan koTuppavum koLLAtOnE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.