ERRu valan uyariya

56
ERRu valan uyariya eri maruL avir caTai,
mARRu arug kaNicci, maNi miTaRROnum;
kaTal vaLar puri vaLai puraiyum mEni,
aTal ven' n'Ajcil, panaik koTiyOnum;
5
maNNuRu tiru maNi puraiyum mEni,
viN uyar puL koTi, viRal veyyOnum,
maNi mayil uyariya mARA venRi,
piNimuka Urti, oN ceyyOnum ena
jAlam kAkkum kAla munpin,
10
tOlA n'al icai, n'AlvaruLLum,
kURRu ottIyE, mARRu aruj cIRRam;
vali ottIyE, vAliyOnai;
pukaz ottIyE, ikazun'ar aTun'anai;
muruku ottIyE, munniyatu muTittalin;
15
Agku Agku avar avar ottalin, yAgkum
ariyavum uLavO, n'inakkE? atanAl,
iravalarkku arug kalam arukAtu IyA,
yavanar n'an kalam tan'ta taN kamaz tERal
pon cey punai kalattu En'ti, n'ALum
20
oN toTi makaLir maTuppa, makiz ciRan'tu,
Agku initu ozukumati! Ogku vAL mARa!
am kaN vicumpin Ar iruL akaRRum
veg katirc celvan pOlavum, kuTa ticait
taN katir matiyam pOlavum,
25
n'inRu n'ilaiiyar, ulakamOTu uTanE!

tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
avanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.