vATA mAlai

364
vATA mAlai pATini aNiya,
pANan cennik kENi pUvA
eri maruL tAmaraip peru malar tayagka,
mai viTai irum pOttuc cen' tIc cErtti,
5
kAyam kanin'ta kaN akan kozug kuRai
n'aRavu uN cev vAy n'At tiRam peyarppa,
uNTum, tinRum, irappOrkku Iyn'tum,
makizkam vammO, maRap pOrOyE!
ariyaAkalum uriya, peruma!
10
n'ilam paka vIzn'ta alagkal pal vEr
mutu marap pottin katumena iyampum
kUkaik kOzi AnAt
tAziya perug kATu eytiya jAnRE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanaik kUkaik kOziyAr pATiyatu.