veTi vEy koLvatu

302
veTi vEy koLvatu pOla OTi,
tAvupu ukaLum, mAvE; pUvE,
viLagkuizai makaLir kUn'tal koNTa;
n'aran'tap pal kAzk kOtai cuRRiya
5
aitu amai pANi vaNar kOTTuc cIRiyAzk
kai vAr n'arampin pANarkku Okkiya,
n'irampA iyalpin karampaic cIRUr;
n'Okkinarc cekukkum kALai Ukki,
vElin aTTa kaLiRu peyarttu eNNin,
10
viN ivar vicumpin mInum,
taN peyal uRaiyum, uRai ARRAvE.

tiNai atu; tuRai kutirai maRam.
veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.